Mano ukio prenumerata dabar
Mano Ūkis 2003/06
Žemaūgio sodo tarpueilių ir pomedžių priežiūra
  • Algimantas BANDARAVIČIUS, LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  • Mano ūkis
  • 2003/06

Per pas­ta­ruo­sius sep­ty­ne­rius aštuo­ne­rius me­tus Lie­tu­vo­je įveis­ta apie 700 ha nau­jų in­ten­sy­vių ver­sli­nių obe­lų so­dų. Ge­ruo­se ver­sli­niuo­se so­duo­se jau se­no­kai tar­pu­ei­liuo­se ne­au­gi­na­mi nei pašari­niai, nei mais­ti­niai au­ga­lai. Yra ke­le­tas že­ma­ū­gio so­do dir­vos prie­žiū­ros bū­dų, ku­rie pa­ren­ka­mi pa­gal me­de­lių am­žių, dir­vos ti­pą ir tech­ni­nes so­di­nin­ko ga­li­my­bes. Daugiau

Turinys