23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/06
Ga­li­ma au­gin­ti pi­giau
  • Al­gi­man­tas BAGDONAVIČIUS
  • Mano ūkis

Pa­bai­ga, pradžia Nr. 5

 

Tin­ka­mai įreng­tas tvar­tas su­tau­po daug pi­ni­gų. Pa­vyz­džiui, skai­čiuo­ja­ma, kad dėl blo­go mik­ro­kli­ma­to (per di­de­lė drėg­mė, šal­tis, daug du­jų, skers­vė­jai) pra­ran­da­ma iki 15-30 proc. prie­svo­rio. Jei grin­dys vė­sios, iki 30 proc. pa­ša­ro su­var­to­ja­ma gu­lė­ji­mo vie­tai šil­dy­ti (75-85 proc. lai­ko kiau­lė pra­lei­džia mie­go­da­ma). Ban­dy­mais nu­sta­ty­ta, kad tin­ka­miau­sia tem­pe­ra­tū­ra pe­ni­mų kiau­lių tvar­te 19oC. Jei tem­pe­ra­tū­ra su­ma­žė­ja vie­nu laips­niu, kiau­lės su­ėda 25 g kon­cen­tra­tų dau­giau.

 

Ener­gi­jos są­nau­dos

 

Kiau­li­dė­se par­še­lių guo­liui šil­dy­ti nau­do­ja­mos spe­cia­lios 250 W šil­dy­mo lem­pos. Skai­čiuo­ki­me, kad žin­dy­mo lai­ko­tar­pis – 28 pa­ros. Pa­pras­tai lem­pa įjun­gia­ma li­kus vie­nai die­nai iki ap­si­par­šia­vi­mo, ir de­ga per vi­są žin­dy­mo lai­ko­tar­pį. 28 + 1 = 29 pa­ros x 24 val. = 696 val. x 0,25 kW (250 W lem­pu­tės ga­lin­gu­mas) = 174 kWh x 0,25 Lt (vi­du­ti­nė 1 kWh kai­na) = 43,5 Lt. Tiek kai­nuo­ja vie­no par­še­lių guo­lio šil­dy­mas.

 

Kad šil­dy­mo iš­lai­dos su­ma­žė­tų, par­še­lių guo­ly­je ga­li­ma pa­sta­ty­ti na­me­lį (žr. brė­ži­nį). Pri­klau­so­mai nuo sta­ty­bi­nių me­džia­gų, jis kai­nuo­ja 50-100 Lt. Gar­de su na­me­liu šil­dy­mo lem­pą rei­kė­tų įjung­ti tik vie­ną pa­rą prieš par­šia­vi­mą­si ir ke­tu­rias pa­ras po jo. To­kia­me na­me­ly­je par­še­liai šil­do­si pa­tys. Tai­gi pa­skai­čiuo­ki­me, kiek iš­leis­tu­mė­me elek­tros ener­gi­jai, au­gin­da­mi par­še­lius gar­de su na­me­liu. 5 pa­ros x 24 val. = 120 val. x 0,25 kW = 30 kWh x 0,25 Lt = 7,5 Lt; Tai­gi su­tau­po­me 43,5 – 7,5 = 36 Lt.

 

Su­tau­py­ti ga­li­ma ir tvar­tui apšvies­ti skir­tas dvi 60 W lem­pu­tes pa­kei­tus vie­na 100 W lem­pu­te: apšvie­ti­mo pa­kaks, o su­tau­py­si­me 17 proc. ener­gi­jos.

 

Pvz.: 1 000 kWh x 0,25 Lt = 250 Lt; 830 kWh (17 proc. mažiau) x 0,25 Lt = 207,5 Lt. Su­tau­po­ma 42,5 Lt.

 

Stre­sas – pa­vo­jin­gas priešas

 

Daug kal­ba­ma, kad stre­sai nei­gia­mai vei­kia par­še­lius. Ban­dy­mais nu­sta­ty­ta, ko­kią įta­ką par­še­liams da­ro jų va­ri­nė­ji­mas ir per­gru­pa­vi­mas. Jei jie per­gru­puo­ja­mi, pe­nė­ji­mas pail­gė­ja 4 die­no­mis, jei per­ke­lia­mi į ki­tas pa­tal­pas – 9 die­no­mis, o jei par­še­liai ir per­gru­puo­ja­mi, ir per­ke­lia­mi, pe­nė­ji­mas trun­ka 17 die­nų il­giau.

 

Kon­tro­lė

 

Efek­ty­viau­siai dir­ba­ma as­me­ni­nė­je fer­mo­je. Ben­dro­vė­se ir kom­plek­suo­se dar­bus rei­kia ge­rai or­ga­ni­zuo­ti ir kon­tro­liuo­ti. Vie­nas Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų fer­me­ris, au­gi­nan­tis 2 000 kiau­lių, yra pa­sa­kęs: „Kai aš na­mie, ūky­je vis­kas ge­rai, ta­čiau kai grįžtu il­giau ne­bu­vęs, ran­du pro­ble­mų“.

 

Pran­cū­zi­jos fir­mos „Tech­na“ duo­me­nimis, eko­no­mi­nis kiau­lių fer­mos efek­ty­vu­mas pri­klau­so nuo pen­kių veiks­nių: 63 proc. nuo re­a­li­zuo­tų kiau­lių skai­čiaus; 11 proc. nuo pa­ša­rų kon­ver­si­jos (są­nau­dų); 10 proc. nuo kiau­lių svo­rio; 10 proc. nuo pa­ša­rų kai­nos; 6 proc. nuo ki­tų veiks­nių.

 

Api­ben­dri­nant ga­li­ma tvir­tin­ti, kad ge­riau ma­žiau, bet efek­ty­viau. Stip­rios kiau­li­nin­kys­tės ša­ly­se įves­tas toks ver­ti­ni­mas: blo­gai, jei per me­tus iš vie­nos par­ša­ve­dės re­a­li­zuo­ja­ma 15 kiau­lių; jei 16-18 – vi­du­ti­niš­kai; 19-20 – ge­rai; 21 ir dau­giau – la­bai ge­rai.

 

Straips­ny­je iš­dės­ty­tų tei­gi­nių ne­rei­kė­tų pri­im­ti kaip pa­na­cė­jos ir vie­nin­te­lės tie­sos. Ga­li­ma ras­ti daug ir įvai­rių ki­tų bū­dų, kaip iš­si­lai­ky­ti žiau­rios kon­ku­ren­ci­jos ir įtemp­tos rin­kos są­ly­go­mis. Ta­čiau no­rint tai pa­siek­ti, bū­ti­na mąs­ty­ti, skai­čiuo­ti ir nu­ma­ty­ti ke­lis žings­nius į prie­kį.