23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/06
Bulvių tręšimas
  • Habil. dr. Liudmila TRIPOLSKAJA LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Bul­vių au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­ja vi­siems ge­rai žino­ma, ta­čiau kar­tais jos ne­si­lai­ko­ma ir dėl to pra­ran­da­ma da­lis der­liaus ar­ba už­au­gi­na­mi blo­gos ko­ky­bės gum­bai. Vie­nas svar­biau­sių ge­ro der­liaus ga­ran­tų - tin­ka­mas trę­ši­mas.

 

Vie­nai to­nai bul­vių už­au­gin­ti rei­kia vi­du­ti­niš­kai 5 kg azo­to (N), 1,6 kg fos­fo­ro (P2O5), 5,6 kg ka­lio (K2O). Ati­tin­ka­mai, užau­gi­nus 30 t bul­vių gum­bų, iš dir­vo­že­mio bus pa­im­ta apie 150 kg azo­to, 5 kg fos­fo­ro ir 170 kg ka­lio. Da­lį šių me­džia­gų au­ga­lai gau­na iš dir­vo­že­mio, ki­tą da­lį – iš mi­ne­ra­li­nių ar­ba or­ga­ni­nių trą­šų. Tiks­liai nu­sta­ty­ti mais­to me­džia­gų po­rei­kį ir trą­šų kie­kį ga­li­ma tik ži­nant lau­ko, ku­ria­me bus au­gi­na­mos bul­vės, dir­vo­že­mio ag­ro­che­mi­nes sa­vy­bes, tai yra mi­ne­ra­li­nio azo­to, jud­rių­jų fos­fo­ro ir ka­lio kie­kius.

 

Svar­biau­sia - azo­tas

 

Ty­ri­mai ro­do, kad la­biau­siai bul­vių der­lių di­di­na azo­to trą­šos. Re­ko­men­duo­ja­ma vi­du­ti­nė azo­to trą­šų nor­ma bul­vėms yra 60-90 kg/ha azo­to mėš­lo fo­ne ir 90-120 kg/ha azo­to, jei­gu lau­kas iš ru­dens ne­bu­vo tręš­tas mėš­lu. Au­gi­nant bul­ves pa­gal in­ten­sy­vi­ą­ją tech­no­lo­gi­ją, azo­to trą­šų nor­mą ga­li­ma pa­di­din­ti iki 150 kg/ha. Per gau­sus trę­ši­mas azo­to trą­šo­mis su­vė­li­na bul­vių bren­di­mą, gum­bai blo­giau lai­ko­si, su­pras­tė­ja jų sko­nis.

 

Pa­ren­kant azo­to trą­šų rū­šį, rei­kė­tų ži­no­ti, kad la­biau­siai bul­vėms tręš­ti tin­ka amo­nio sul­fa­tas, kar­ba­mi­das, skys­to­ji trą­ša KAS, kiek ma­žiau - amo­nio sa­liet­ra. Šios trą­šų for­mos, be­riant vie­no­dą pa­gal azo­tą nor­mą, iš es­mės tu­ri pa­na­šų po­vei­kį bul­vių gum­bų der­liaus dy­džiui. Bet amo­nio sa­liet­ra la­biau su­ma­ži­na sau­sų­jų me­džia­gų kie­kį gum­buo­se, jų krak­mo­lin­gu­mą, ska­ti­na nit­ra­tų kau­pi­mą­si. Trę­šiant kar­ba­mi­du rei­kia pri­si­min­ti, kad iš­be­riant di­de­lę nor­mą dir­vo­že­my­je ga­li su­si­da­ry­ti amo­nio jo­nų per­tek­lius, ku­ris stab­do šak­nų ir dygs­tan­čių ūg­lių au­gi­mą. To­dėl di­de­lius kar­ba­mi­do kie­kius ge­riau įterp­ti per du kar­tus.

 

Fos­fo­ro ir ka­lio trą­šos

 

Iš fos­fo­ro trą­šų daž­niau­siai nau­do­ja­mas gra­nu­liuo­tas su­per­fos­fa­tas. Jis ge­rai tin­ka bul­vėms. Rin­ko­je siū­lo­ma kom­plek­si­nė trą­ša dia­mo­nio­fos­fa­tas. Jo su­dė­ty­je yra 18 proc. azo­to ir 46 proc. fos­fo­ro. Tin­ka bul­vėms tręš­ti kar­tu su azo­to ir ka­lio trą­šo­mis.

 

Iš ka­lio trą­šų bul­vėms ge­riau­siai tik­tų be­chlo­rės trą­šų for­mos – ka­lio sul­fa­tas ir ka­lio mag­ne­zi­ja. Ka­lio chlo­ri­das ir ka­lio drus­ka ir­gi tin­ka bul­vėms tręš­ti, ta­čiau esan­tis jų su­dė­ty­je chlo­ras ga­li pa­blo­gin­ti bul­vių sko­nį, tam­sė­ja gum­bų minkš­ti­mas. To­dėl siū­lo­ma šias trą­šas iš­ber­ti iš ru­dens, kad per žie­mos lai­ko­tar­pį chlo­ras iš­si­plau­tų į po­dir­vį. Sul­fa­ti­nės ka­lio trą­šos kai­nuo­ja daug bran­giau ne­gu tu­rin­čios chlo­ro, to­dėl jų pa­nau­do­ji­mo eko­no­mi­nis veiks­min­gu­mas tu­ri bū­ti įver­tin­tas kiek­vie­nam kon­kre­čiam lau­kui.

 

Kom­plek­si­nės trą­šos

 

La­bai tin­ka bul­ves tręš­ti kom­plek­si­nė­mis trą­šo­mis, ku­rių su­dė­ty­je yra ne tik pa­grin­di­nių mais­to ele­men­tų, bet ir mik­ro­ele­men­tų, ska­ti­nan­čių au­ga­lų au­gi­mą ir ge­ri­nan­čių gum­bų ko­ky­bę ir sko­nį. “Ke­mi­ra GrowHow” fir­ma siū­lo bul­ves tręš­ti kom­plek­si­ne be­chlo­re trą­ša Crop­ca­re 10-10-20 ar­ba Crop­ca­re 12-14-17. Azo­to, fos­fo­ro ir ka­lio san­ty­kis jo­se yra skir­tin­gas ir pa­gal dir­vo­že­mio sa­vy­bes ga­li­ma pa­rink­ti trą­šą su tin­ka­mu ele­men­tų kie­kiu. Be to, šių trą­šų su­dė­ty­je yra net 9 mik­ro­ele­men­tai. Ty­ri­mais bu­vo nu­sta­ty­ta, kad pa­ly­gi­nus su trę­ši­mu vie­na­na­rė­mis trą­šo­mis, pa­trę­šus trą­ša Crop­ca­re 10-10-20, bul­vės tu­rė­jo dau­giau di­de­lių pre­ki­nių gum­bų ir bu­vo la­biau krak­mo­lin­gos. Op­ti­ma­li trą­šų nor­ma yra 800-1 000 kg/ha.

 

Fir­ma “Ar­vi” re­ko­men­duo­ja bul­vėms trą­šą Der­lius Sul­fo. Jos su­dė­ty­je yra 13 proc. azo­to, 10 proc. fos­fo­ro, 15 proc. ka­lio ir mik­ro­ele­men­tų – sie­ros, mag­nio, bo­ro, kal­cio. Ji taip pat be­chlo­rė. Re­ko­men­duo­ja­ma nor­ma – 650-900 kg/ha. Fir­ma “Ar­vi” ga­mi­na daug įvai­rių trą­šų mi­ši­nių, ku­riuo­se mais­to ele­men­tų san­ty­kis su­ba­lan­suo­tas pa­gal bul­vių fi­zio­lo­gi­nius po­rei­kius. Pa­si­ren­kant kom­plek­si­nę trą­šą, rei­kė­tų at­si­žvelg­ti į azo­to kie­kį jo­je, ku­rio tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 10 proc. (nes bul­vėms rei­kia daug azo­to), bei į azo­to ir ka­lio san­ty­kį. Ka­lio tu­rė­tų bū­ti 1,3-2,0 kar­tus dau­giau ne­gu azo­to, jei nu­ma­to­ma bul­ves au­gin­ti dir­vožemy­je, ku­ria­me ka­lio mažai ar vi­du­ti­niškai.

 

Ko trūks­ta, ma­ty­ti iš au­ga­lo

 

Pa­gal bul­vie­no­jų iš­vaiz­dą ga­li­ma nu­sta­ty­ti, ko­kių mais­to ele­men­tų au­ga­lams trūks­ta. Pa­vyzdžiui, trūks­tant azo­to, au­ga­las lė­čiau au­ga, išau­gi­na ma­žai stie­bų, gels­ta apa­ti­niai la­pai. Fos­fo­ras ska­ti­na šak­nų au­gi­mą ir au­ga­lo su­dy­gi­mą, gum­bų su­si­for­ma­vi­mą ir jų bren­di­mą. Kai fos­fo­ro trūks­ta, bul­vių stie­bai už­au­ga plo­ni, jų bū­na ma­žai, la­pų kraš­tai pa­ru­duo­ja ir at­ro­do lyg ap­de­gin­ti.

 

Trūks­tant ka­lio, bul­vių krū­mas au­ga veš­lus, bet že­mas, la­pai įgy­ja mels­vai ža­lią spal­vą, kraš­tai lyg ap­de­gin­ti, vi­du­je su­si­da­ro ru­dos spal­vos dė­mės. Dėl to su­ma­žė­ja gum­bų dy­dis, jų kie­kis ke­re, gum­buo­se ma­žė­ja sau­sų­jų me­džia­gų kie­kis.

 

Au­gi­nant bul­ves rūgš­čio­se dir­vo­se, kar­tais ga­li trūk­ti kal­cio. Tuo­met au­ga­lai au­ga ne­blo­gai, bet jau­ni la­pai už­au­ga smul­kūs, tru­pu­tį chlo­ro­tiš­ki, anks­ti su­si­su­ka, la­pų kraš­tai pa­ru­duo­ja, dėl to su­ma­žė­ja fo­to­sin­te­zės in­ten­sy­vu­mas ir bul­vių gum­bai už­au­ga de­for­muo­ti ir la­bai ma­ži. Jei au­ga­lams trūks­ta mag­nio, pa­si­kei­čia la­pų spal­va - jie tam­pa blyš­kūs, ant se­nų la­pų vys­to­si cen­tri­nė ne­kro­zė, la­pai pa­gel­to­nuo­ja ar pa­ru­duo­ja. Dėl bo­ro trū­ku­mo su­lė­tė­ja au­ga­lų vys­ty­ma­sis, žūs­ta au­gi­mo kū­ge­liai. La­pai tam­pa blan­kūs, pil­kai žalios spal­vos, pas­kui pa­gels­ta.

 

Gelbs­ti pa­pil­do­mas trę­ši­mas

 

Bul­vių ve­ge­ta­ci­jos me­tu pa­ste­bė­jus mais­to me­džia­gų trū­ku­mo po­žy­mius, pa­pil­do­mai pa­trę­šus ga­li­ma kiek su­mažin­ti der­liaus nuos­to­lius. Tik­tų tręš­ti kom­plek­si­nė­mis tir­pio­mis trą­šo­mis Ke­mi­ra Fer­ti­ca­re 14-11-25 ar­ba 6-11-31. Šių trą­šų su­dė­ty­je yra ne tik pa­grin­di­nės mais­to medžia­gos (N, P, K), bet ir mik­ro­ele­men­tai (mag­nis, sie­ra, bo­ras, va­ris, ge­le­žis, man­ga­nas, mo­lib­de­nas, cin­kas), ku­rie su­ak­ty­vi­na au­ga­luo­se vyks­tan­čius bio­che­mi­nius pro­ce­sus ir pa­di­di­na bul­vių der­lių. Re­ko­men­duo­ja­ma nor­ma - 4 kg/ha.

 

Fir­ma “Ar­vi” pa­pil­do­mam trę­ši­mui re­ko­men­duo­ja trą­šą Nu­tri­fol NPK 8-11-35 ar­ba NPK 14-9-25 su mik­ro­ele­men­tais. Šių trą­šų su­dė­ty­je taip pat yra 9 pa­grin­di­niai mik­ro­ele­men­tai, ku­riuos au­ga­lai grei­tai įsi­sa­vi­na per la­pus. Re­ko­men­duo­ja­ma nor­ma – 2-3 kg/ha, tir­pa­lo kon­cen­tra­ci­ja – 0,5-1,0 proc.

 

Iš nau­jų trą­šų for­mų au­ga­lų mi­ty­bai su­ba­lan­suo­ti ga­li­ma re­ko­men­duo­ti fir­mos “Tra­de­corp” kom­plek­si­nes che­la­ti­nes trą­šas kaip Tra­de­corp Fe, Tra­de­corp Ca, Tra­de­corp Zn, Tra­de­corp Mn, Tra­de­corp Cu, Tra­de­corp Mg, Tra­de­corp AZ. Pas­ta­ro­sios trą­šos su­­ty­je yra 6 mik­ro­ele­men­tai (Cu, Fe, Mn, Zn, B, Mo), o ki­to­se – tas ele­men­tas, ku­ris nu­ro­dy­tas šalia žodžio Tra­de­corp. Tad esant vie­no ele­men­to trū­ku­mo po­žy­miams, ga­li­ma pa­si­rink­ti kon­kre­čios su­dė­ties trą­šą, ku­ri rei­ka­lin­ga bul­vėms. Mi­nė­ta fir­ma pa­pil­do­mam trę­ši­mui per la­pus taip pat re­ko­men­duo­ja trą­šas, pa­ga­min­tas ami­no rūgš­čių pa­grin­du ir pra­tur­tin­tas vie­nu ar ke­liais mik­ro­ele­men­tais. Šios gru­pės trą­šos va­di­na­si Aton, o ša­lia ra­šo­mas ele­men­tų sim­bo­lis (Fe, Mn, Ca, Zn, AZ), ku­ris yra trą­šų su­dė­ty­je.

 

Pa­pil­do­mas trę­ši­mas bus veiks­min­gas tuo at­ve­ju, kai nau­do­ja­mos rei­ka­lin­gos bul­vių ap­sau­gos prie­mo­nės nuo li­gų ir ken­kė­jų.