Mano ukio prenumerata dabar
Mano Ūkis 2003/09
Ar patikimi traktoriai dirba Lietuvos laukuose? (I dalis)
  • Juozas PADGURSKAS, Marius ALGĖNAS, LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
  • Mano ūkis
  • 2003/09

Siek­da­mi įver­tin­ti NVS ir už­sie­nio ša­lių ga­my­bos trak­to­rių pa­ti­ki­mu­mą ir re­mon­to kaš­tus, Lie­tu­vos že­mės ūkio uni­ver­si­te­to Me­cha­ni­kos ka­ted­ros moks­li­nin­kai ir Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos kon­sul­tan­tai per­nai ap­klau­sė per 200 ūki­nin­kų ir že­mės ūkio ben­dro­vių spe­cia­lis­tų. Daugiau

Turinys