23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2003/09
Bulvių laikymas
  • Dr. Juozas JUNDULAS LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS
  • Mano ūkis

Bul­vių gum­bai yra gy­vi or­ga­niz­mai, ku­rie lai­ky­mo me­tu nuo­lat kon­tak­tuo­ja su ap­lin­ka. Sie­kiant iš­lai­ky­ti bul­vių ko­ky­bę, tu­ri bū­ti su­da­ro­mos op­ti­ma­lios lai­ky­mo są­ly­gos: tin­ka­ma tem­pe­ra­tū­ra, drėg­mė ir oro ju­dė­ji­mas. Bul­vės vi­suo­met tu­ri bū­ti lai­ko­mos vi­siš­ko­je tam­so­je, kad ne­pa­ža­liuo­tų.

 

Tem­pe­ra­tū­ra yra vie­nas iš svar­biau­sių fak­to­rių. Nuo jos pri­klau­so gum­bų kvė­pa­vi­mo in­ten­sy­vu­mas, dy­gi­mas, van­dens iš­ga­ra­vi­mas, san­ty­ki­nė drėg­mė, che­mi­nė su­dė­tis ir li­gų pli­ti­mas lai­ky­mo me­tu.

Kvė­puo­da­mos bul­vės nau­do­ja de­guo­nį, o iš­ski­ria an­glies diok­si­dą, van­de­nį, ši­lu­mą ir įvai­rias du­jas. Tai ga­li­ma iš­reikš­ti for­mu­le – C6H12O6+6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2 867 kJ.

 

Vi­sos gy­vos ląs­te­lės, or­ga­nai ir au­di­niai kvė­puo­ja per žio­te­les ir šiek tiek per ode­lę. Kvė­pa­vi­mo in­ten­sy­vu­mas yra api­bū­di­na­mas pa­gal su­nau­do­to de­guo­nies ir iš­si­sky­ru­sio an­glies dvi­de­gi­nio kie­kį. Jis pri­klau­so nuo bul­vių veis­lės, au­di­nių ti­po, bran­dos ir net ag­ro­tech­ni­kos.

 

Dau­ge­lio bul­vių veis­lių kvė­pa­vi­mo in­ten­sy­vu­mas es­ti mi­ni­ma­lus, esant 7oC tem­pe­ra­tū­rai ir di­dė­ja, esant ma­žes­nei ar aukš­tes­nei tem­pe­ra­tū­rai. Dau­ge­liui įvai­rios pa­skir­ties bul­vių veis­lių mi­ni­ma­li tem­pe­ra­tū­ra lai­ky­mo me­tu yra 2oC, o mak­si­ma­li 15oC.

 

Ra­my­bės pe­ri­odas – tai lai­ko tar­pas, ku­rio me­tu nu­kas­tos bul­vės ne­pra­de­da dyg­ti. Jo truk­mę nu­le­mia veis­lės ypa­tu­mai, tem­pe­ra­tū­ra ir fi­zio­lo­gi­nis gum­bų am­žius. Dau­ge­lis veis­lių 4oC tem­pe­ra­tū­ro­je ge­rai iš­si­lai­ko vi­są lai­ky­mo pe­ri­odą. Ta­čiau ky­lant tem­pe­ra­tū­rai, gum­bų ra­my­bės pe­ri­odas trum­pė­ja.

 

Nuo tem­pe­ra­tū­ros pri­klau­so san­ty­ki­nė oro drėg­mė. Šil­tas oras tu­ri dau­giau drėg­mės ne­gu šal­tas. Ne­di­de­li tem­pe­ra­tū­ros pa­si­kei­ti­mai ga­li su­kel­ti ne­men­kus san­ty­ki­nės drėg­mės po­ky­čius. Aukš­tes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je iš gum­bų iš­ga­ruo­ja dau­giau van­dens. Kad bū­tų įma­no­ma iš­veng­ti san­ty­ki­nės drėg­mės svy­ra­vi­mų, ga­lin­čių su­kel­ti kon­den­sa­ci­jos pro­ble­mas, bū­ti­na san­dė­ly­je pa­lai­ky­ti pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą.

 

Vie­nas iš svar­biau­sių bio­che­mi­nių pro­ce­sų, vyks­tan­čių dėl tem­pe­ra­tū­ros įta­kos, yra cuk­raus su­si­da­ry­mas gum­buo­se. Jis le­mia kep­ti ar per­dirb­ti skir­tų bul­vių ko­ky­bę. Kai tem­pe­ra­tū­ra ma­žes­nė kaip 7oC, re­du­kuo­jan­čio cuk­raus su­si­da­ro dau­giau. Iš to­kių bul­vių ga­mi­na­mi traš­ku­čiai ar­ba laz­de­lės bū­na tam­ses­nės. Kai tem­pe­ra­tū­ra že­mes­nė kaip 2oC, cuk­raus kie­kis gum­buo­se yra toks di­de­lis, kad ga­li pa­keis­ti ver­da­mų ar ke­pa­mų bul­vių sko­nį. Sals­te­lė­ju­sių bul­vių ko­ky­bė ga­li bū­ti iki tam tik­ro laips­nio at­sta­to­ma, pa­ke­liant lai­ky­mo tem­pe­ra­tū­rą iki 13–15oC.

 

Esant že­mes­nei tem­pe­ra­tū­rai sau­gyk­lo­je, su­ma­žė­ja li­gų pa­vo­jus. Aukš­tes­nės kaip 10oC tem­pe­ra­tū­ros ne­tu­rė­tų bū­ti.

 

Lai­ky­mo me­tu yra ski­ria­mi trys lai­ky­mo tem­pe­ra­tū­ros re­ži­mai. Pir­ma­sis yra va­di­na­mas gy­do­muo­ju pe­ri­odu. Jis pra­si­de­da tik ką už­pil­džius sau­gyk­lą bul­vė­mis. Šiuo pe­ri­odu už­gy­do­mos der­liaus nu­ė­mi­mo me­tu pa­da­ry­tos žaiz­dos, su­da­ro­mos są­ly­gos vi­siš­kai su­bręs­ti gum­bams, su­si­for­muo­ti gum­bo ode­lei. Tuo­met su­ma­žė­ja gum­bo van­dens nuos­to­liai, pa­vo­jus už­si­krės­ti pu­vi­niais. Šiuo pe­ri­odu tem­pe­ra­tū­ra tu­rė­tų bū­ti apie 13–15oC, san­ty­ki­nė drėg­mė – 90-95 proc. Sau­gyk­la tu­rė­tų bū­ti ven­ti­liuo­ja­ma 1-2 va­lan­das per die­ną. Gy­do­mo­jo pe­ri­odo truk­mė - 10-14 die­nų.

 

Ant­ra­sis tem­pe­ra­tū­ros re­ži­mas va­di­na­mas at­šal­dy­mo ir lai­ky­mo pe­rio­du. Jis yra skir­tin­gas ir pri­klau­so nuo bul­vių pa­skir­ties.

 

Sėk­li­nėms bul­vėms tem­pe­ra­tū­ra yra že­mi­na­ma po 1oC kas 1-2 die­nas iki lai­ky­mo tem­pe­ra­tū­ros. Dėl grei­tes­nio at­šal­dy­mo ga­li su­trik­ti gum­bų ra­my­bės pe­ri­odas. Pra­dė­jus at­šal­dy­ti bul­ves, svar­bu, kad at­vės­tų ir lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra. Tuo­met į sau­gyk­lą ne­be­pa­ten­ka šil­tas oras. Be­si­kei­čian­ti (šo­ki­nė­jan­ti) tem­pe­ra­tū­ra tai­po­gi trum­pi­na ra­my­bės pe­ri­odą.

 

Mais­ti­nėms bul­vėms tem­pe­ra­tū­ra ma­ži­na­ma po 1oC kas 3-4 die­nas iki lai­ky­mo tem­pe­ra­tū­ros, ku­ri yra 4-5oC. Per grei­tas at­šal­dy­mas ska­ti­na re­du­kuo­jan­čio cuk­raus su­si­da­ry­mą, to­dėl pra­stė­ja mais­ti­nių bul­vių ko­ky­bė.

 

Per­dirb­ti skir­toms bul­vėms tai­syk­lin­gas tem­pe­ra­tū­ros ma­ži­ni­mas yra ypa­tin­gai svar­bus. Oras sau­gyk­lo­je at­šal­do­mas lė­tai – apie 1oC per sa­vai­tę, ma­ži­nant iki 7oC.

 

Bul­vės, skir­tos laz­de­lėms ga­min­ti, yra lai­ko­mos 10-12oC, traš­ku­čiams - 10oC tem­pe­ra­tū­ro­je. Il­giau sau­go­mų bul­vių sau­gyk­los tem­pe­ra­tū­ra ma­ži­na­ma iki 8–10oC. Ka­dan­gi to­kio­je tem­pe­ra­tū­ro­je sun­ku iš­lai­ky­ti bul­ves iki nau­jo der­liaus, tai tai­ko­ma prak­ti­ka, kai bul­vės lai­ko­mos 4oC tem­pe­ra­tū­ro­je, o 4-6 sa­vai­tes prieš per­dir­bi­mą tem­pe­ra­tū­ra pa­ke­lia­ma iki 13-15oC.

 

Tre­čia­sis tem­pe­ra­tū­ros re­ži­mas yra bul­vių gum­bų at­šil­dy­mo. Šiuo bul­vių lai­ky­mo pe­ri­odu sau­gyk­los oro tem­pe­ra­tū­ra pa­ke­lia­ma iki 7oC. Šal­ti gum­bai yra ma­žiau at­spa­rūs su­mu­ši­mams ir ki­tiems pa­žei­di­mams bul­vių rū­šia­vi­mo ir pa­ka­vi­mo me­tu.

 

Lai­ky­mo me­tu sau­gyk­lo­je bū­ti­nai tu­ri bū­ti pa­lai­ko­ma aukš­ta san­ty­ki­nė drėg­mė. Ji bū­ti­na, kad bul­vių gum­bai ne­su­vys­tų, jų au­di­niai iš­lai­ky­tų tur­go­rą. San­ty­ki­nė drėg­mė sau­gyk­lo­je tu­ri bū­ti kuo di­des­nė, ta­čiau drėg­mė ne­tu­ri kon­den­suo­tis ant sau­gyk­los sie­nų ir lu­bų. Op­ti­ma­li san­ty­ki­nė drėg­mė tu­rė­tų bū­ti nuo 90 iki 98 pro­cen­tų. Nau­do­jant ak­ty­vi­ą­ją ven­ti­lia­ci­ją, san­ty­ki­nė drėg­mė ma­žė­ja. Džio­vi­nant šla­pias bul­ves, jos ak­ty­viau vė­di­na­mos, tuo­met san­ty­ki­nė drėg­mė bū­na ma­žes­nė – nuo 80 iki 90 pro­cen­tų. Mo­der­nio­se sau­gyk­lo­se vė­di­nant bul­ves nau­do­ja­mi spe­cia­lūs drė­kin­tu­vai.

 

Kar­tą per me­tus, po lai­ky­mo se­zo­no, bū­ti­na bul­vių sau­gyk­lą dez­in­fe­kuo­ti. Dez­in­fe­kuojant žūs­ta pu­vi­nius su­ke­lian­tys mik­ro­or­ga­niz­mai. Taip iš­ven­gia­ma pa­vo­jaus, kad in­fek­ci­ja iš­liks sau­gyk­lo­je per va­sa­rą ir už­krės nau­ją bul­vių der­lių. Sau­gyk­lo­je dez­in­fe­kuo­ja­mos grin­dys, sie­nos, kon­tei­ne­riai ir bul­vių san­dė­lia­vi­mui nau­do­ja­mos ma­ši­nos: trans­por­te­riai, rū­šia­vi­mo sta­lai ir ki­ti įren­gi­mai. De­zin­fek­ci­ja at­lie­ka­ma, nau­do­jant įvai­rias prie­mo­nes: purš­kiant in­sek­ti­ci­dus ir ki­tus che­mi­nius jun­gi­nius, nau­do­jant fu­mi­gan­tus, ae­ro­zo­lius.

 

Kad bul­vės iš­si­lai­ky­tų per žie­mą, ne­už­ten­ka vien ge­ros sau­gyk­los. Vi­sų pir­ma, bul­vių gum­bai tu­ri bū­ti tin­ka­mai nu­kas­ti, t.y. kuo ma­žiau pa­žeis­ti me­cha­niš­kai.

 

Daž­niau­sios me­cha­ni­nių pa­žei­di­mų prie­žas­tys pavaizduotos paveikslėliuse