Mano ukio prenumerata dabar
Mano Ūkis 2003/04
Obelų formavimas ir genėjimas jaunuose soduose
  • Algimantas BANDARAVIČIUS, LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  • Mano ūkis
  • 2003/04

Pa­grin­di­nė verps­tiš­ko vai­ni­ko da­lis yra iki pat vir­šū­nės ei­nan­tis tvir­tas lie­muo, ap­au­gęs ho­ri­zon­ta­liai (ar bent jau pa­našiai) au­gan­čio­mis šo­ni­nė­mis ša­ko­mis. Be to, vir­šu­ti­nės ša­kos daug trum­pes­nės ne­gu apa­ti­nės. Na­tū­ra­liai au­gan­tis že­ma­ū­gis vais­me­dis ne­ga­li su­for­muo­ti tvir­to lie­mens dėl sa­vo anks­ty­vo ir gau­saus de­rė­ji­mo. Daugiau

Turinys