Parama smulkiesiems ūkiams
2019-05-02

Vilnius. Smulkiesiems ūkininkams, kurie norėtų investuoti į savo ūkius, sudarytos ypač palankios sąlygos pasinaudoti parama iki 15 000 eurų.

Paramos lėšomis galima pirkti iš juridinių ir fizinių asmenų naują ir naudotą įrangą, techniką ir kt. Nereikia teikti komercinių pasiūlymų, nėra reikalavimo drausti įsigyjamą turtą, nėra kontrolės laikotarpio. Šia parama jau pasinaudojo daugiau kaip pusketvirto tūkstančio ūkininkų.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą smulkiesiems ūkiams remti skirta apie 32 mln. eurų. Šiuo programavimo laikotarpiu patvirtinta daugiau kaip 1 200 paramos gavėjų už 17,8 mln. eurų. Kovo viduryje buvo išmokėta apie 16 mln. eurų paramos. Paraiškos pagal šią paramos sritį priimamos nuo kovo 1 iki gegužės 31 d., kvietimui skirta 10 mln. eurų.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Teikiant paramą smulkiesiems ūkiams remiama: žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų (pagamintų / išaugintų valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai. Parama teikiama tik fiziniams asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Juridiniai asmenys paramos kreiptis negali. Pareiškėjai turi būti iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Jie turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. Pagal šią priemonę paraiškos su partneriais nepriimamos.

Parama jau pasinaudojo

Didelė dalis smulkiųjų ūkininkų, pasinaudoję šios paramos lėšomis, investavo į techniką ir įrangą. Trakų rajono Aukštadvario seniūnijos ūkininkas Lionginas Suchockas, pridėjęs šiek tiek nuosavų lėšų, pirko nedidelės galios traktorių, priekabą, kultivatorių ir plūgą. „Smulkiam mišriam ūkiui to visiškai pakanka. Nedidelis traktorius degalų mažiau naudoja ir darbą ūkyje labai palengvina, labai patogu juo vežti pašarus. Tikrai vertėjo pasinaudoti šia parama“, – sako ūkininkas. Parengti dokumentus paramai gauti nebuvo labai sudėtinga, tačiau, norėdamas išvengti klaidų ir nereikalingos rizikos, ūkininkas kreipėsi patarimų į konsultantus.

Šalčininkų rajono ūkininkė Lilija Voitechovičienė paramos lėšomis pirko plūgą, germinatorių ir priekabą grūdams vežti. „Vien savo lėšomis finansuoti tokią investiciją būtų ūkiui buvę brangu ir sudėtinga. O kai pasitaikė šitokia proga, ryžomės. Paramos priemonė išsiskiria keliais aspektais, visų pirma savo prieinamumu, paprastumu ir tuo, jog ūkininko neslegia įsipareigojimų našta, o tai smulkiam žemdirbiui ypač svarbu“, – sakė L. Voitechovičienė.

Alytaus rajone, Daugų seniūnijoje, ūkininkaujantis Sigitas Blėda, pasinaudojęs parama, įsigijo tai, kas buvo reikalingiausia augalininkystės ir sodininkystės ūkiui: mažos galios traktorių (49 AG), bulvių sodinamąją ir kasamąją. Iš pradžių ketinęs pasinaudoti pagalba paraiškai rengti, vėliau ūkininkas tokio sumanymo atsisakė, patikėjo tai buhalterės patirties turinčiai savo mamai. „Paraiška nėra visiškai paprasta, bet ir ne tokia, kad neįveiktume. Skaičiuojame kiekvieną eurą, tad nusprendėme pildyti savarankiškai. Rezultatas parodė, kad tai įmanoma“, – džiaugiasi prie ūkio sėkmės patirtimi galėjusi prisidėti Veronika Blėdienė, pridurdama, kad ši parama ūkiui labai reikšminga.

Tinkamumo kriterijai

Šiemet Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ taisyklėse daug supaprastinimų. Paraiškos ir verslo planai, palyginti su ankstesniais metais, gerokai skiriasi ir yra mažesnių apimčių. Juose numatyti tik pagrindiniai dalykai, kurie būtini vertinimui ir priemonės įgyvendinimui. Svarbiausia, kad pareiškėjai, kurie siekia paramos smulkiam ūkiui, verslo plane numatytų leistinas veiklas (žemės ūkio produktų gamyba ir pirminis perdirbimas bei tiekimas rinkai). Jos turi būti vystomos bent viename žemės ūkio sektoriuje: gyvulininkystėje, uogininkystėje, sodininkystėje, daržininkystėje, augalininkystėje arba mišrioje žemės ūkio veikloje. Pareiškėjai turi būti deklaravę 2018 m. pasėlius ar registravę ūkinius gyvūnus.

Labai svarbu pretenduojant į smulkiųjų ūkių paramą žinoti valdos ekonominį dydį. Informaciją apie konkretaus ūkio ekonominį dydį galima rasti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazėje. Valdos ekonominis dydis skaičiuojamas 2 kartus per metus. Įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad jei paraiškos teikiamos pirmoje metų pusėje, tai naudojami sausio 1 d. duomenys, o jei antroje pusėje, tai liepos 1 d. duomenys. Tad dabartiniame šaukime turi būti naudojami duomenys, kurie buvo aktualūs 2019 m sausio 1-ąją.

Remiami tik tie produktai ir gaminiai iš jų, kurie yra Sutarties I priede. Pavyzdžiui, jei ūkininkas ketina auginti triušius mėsai, jis gali paraišką teikti, o jei triušius kailiukams – tada paraiškos smulkiesiems ūkiams teikti negalėtų.

Šiam šaukimui numatyta, kad paraiškas paramai gauti gali teikti tik tie smulkūs ūkiai, kurie nėra gavę ES paramos pagal šią veiklos sritį.

Kreiptis paramos pagal kitas paramos schemas, jeigu pareiškėjas būtų patvirtintas paramos gavėju, būtų galima tik visiškai įgyvendinus smulkiųjų ūkių projektą, t. y. kai būtų pateiktas galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, tada galima būtų kreiptis paramos pagal kitas investicines priemones.

Tačiau yra dvi išmintys, kai galima kreiptis paramos lygiagrečiai dalyvaujant ir smulkiųjų ūkininkų veiklos srityje: tai asbestinių stogų dangos keitimas ir dalyvavimas trumpųjų tiekimo grandinių paramoje.

Paramos dydis ir reikalavimai išlaidoms

Pagal šią veiklos sritį parama mokama supaprastinta tvarka. Maksimali paramos suma vienam pareiškėjui 15 000 eurų. Suma išmokama dviem dalimis. Kai pareiškėjas patvirtinamas paramos gavėju, priimamas sprendimas, jog jis tinkamas paramai gauti, išmokama vadinamoji avansinė dalis – 80 proc. patvirtintos paramos sumos. Tuo atveju jokių dokumentų Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikti nereikia. Įgyvendinus verslo planą teikiamas mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita (mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita teikiama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo) ir išmokama likusi dalis – 20 procentų.

Tinkamai įgyvendinamą verslo planą galima apibūdinti trimis kriterijais:

  • visi ūkininkai, kurie bus pripažinti tinkamais gauti šią paramą, turėtų padidinti valdos ekonominį dydį ne mažiau kaip 20 proc.;
  • įsigyti visas investicijas, kurios buvo numatytos verslo plane;
  • pasiekti visus veiklos plėtros tikslus, o pati veikla turėtų būti pelninga.

Jei įvykdytos šios trys sąlygos, traktuojama, kad verslo planas yra įgyvendintas tinkamai ir visa apimtimi, tuomet išmokama likusi paramos sumos dalis – 20 procentų.

2019 m. taisyklėse nėra numatyta nei tinkamų, nei netinkamų išlaidų. Ūkininkas pats sprendžia, įsivertina, pagrindžia skaičiais verslo plane, kokių investicijų jam reikia. Galima pirkti naują ir naudotą įrangą, techniką ir kt. Teikiant paraišką 2019 m. nereikia teikti komercinių pasiūlymų.

Ūkininkai teiraujasi, ar galima prašyti paramos PVM išlaidoms? Atsakymas: taip, galima. Ar galima pirkti investicijas iš fizinio asmens ūkininko? Taisyklėse nėra ribojimo, iš ko pirkti: iš ūkininko ar juridinio asmens. Ar žemės pirkimas yra tinkamos išlaidos? Taip, jeigu bus pagrįsta, kad ši investicija yra būtina verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti.

Atrankos kriterijai

Šiai priemonei nustatyti 6 atrankos kriterijai, iš jų keturi tikrinami paraiškų pateikimo metu, o du – įgyvendinus verslo planą.

Pirmasis kriterijus susijęs su valdos ekonominiu dydžiu: kuo valda mažesnė, tuo daugiau balų skiriama pareiškėjui, o kuo didesnė, tuo mažiau (iš viso skiriama nuo 5 iki 20 balų). Antras – amžius: pareiškėjui iki 40 metų skiriama 15 balų. Už narystę kooperatyve skiriama nuo 10 iki 15 balų. Dar 10 balų gali gauti ūkininkai, kurie ūkininkauja vietovėse, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių.

Du kriterijai susiję su įsipareigojimais. Kai kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrus ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė (pajamos iš gyvulininkystės sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) – skiriama 15 balų.

Jei pareiškėjas nusimato didesnį už minimalų reikalavimą ūkio dydžiui, kurį reikia padidinti, skiriama papildomai balų (jei EDV didinamas nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 25 balai; jei EDV padidinamas nuo 21 iki 50 proc. – 15 balų).

Įsipareigojimai

Projektą reikia pradėti įgyvendinti per 9 mėn. Nuo šių metų drausti įsigyjamo turto nereikia, bet jei turtas sugadinamas, jį reikia atkurti. Nuo paraiškos pateikimo dienos reikia tvarkyti buhalterinę apskaitą (nauja yra tai, kad už laikotarpį iki paraiškos pateikimo jokių dokumentų pateikti nereikia).

Vienas iš svarbesnių dalykų – visi įsipareigojami turi būti vykdomi iki galutinio lėšų išmokėjimo. Nuo 2019 m. kontrolės laikotarpio nebėra.

Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai