Kaip bus remiamos investicijos į žemės ūkio valdas
2016-04-21

Vilnius. Teikiant paramą investicijoms į žemės ūkio valdas, didesnė parama bus siejama su ūkio ekonominiu dydžiu. Šiai veiklos sričiai skiriama 70 mln. eurų. Į paramą gali pretenduoti ūkiai, kurie ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo vykdė žemės ūkio veiklą.

Paramos lėšomis numatoma remti:

  • žemės ūkio produktų gamybą;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimą (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimą ir tiekimą rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimą (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimą ir tiekimą rinkai);
  • biodujų gamybą gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms;
  • trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimą.

Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie kurios nors specializuotos žemės ūkio veiklos, kai pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

Paramos dydis

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ teikiamos paramos dydis pareiškėjo projektui apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, neviršijant veiklos sričiai nustatytų paramos intensyvumo lygių - iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas vykdo veiklą gyvulininkystės (įskaitant biodujų gamybą), sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektoriuose, augalininkystės sektoriuje - iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pirmiau nurodyti paramos lygiai taisyklėse nustatytais atvejais gali būti padidinti 20 procentinių punktų, tačiau didžiausias kompleksinis paramos lygis negali viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės. Taip pat taisyklėse numatyta 20 procentinių punktų didesniu paramos intensyvumu finansuoti žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamas kolektyvines investicijas, tačiau bendras paramos intensyvumas negali viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės.

Pareiškėjams yra suteikta galimybė prašyti paramos supaprastinta tvarka, kai paramos suma projektui sudaro ne daugiau kaip 50 tūkst. Eur, ir didesnės paramos, tačiau šiuo atveju didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui, atitinkant visas šios veiklos srities paramos gavimo sąlygas ir reikalavimus, negali viršyti 200 tūkst. Eur.

Tuo atveju, kai gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektorių pareiškėjų ir investuojančių į žieminius šiltnamius pareiškėjų projekte numatyta įgyvendinti tik naujų gamybinių pastatų statybą ar esamų rekonstravimą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtinas investicijas, didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 400 tūkst. Eur. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui 2014-2020 laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur.

Didesnė parama siejama su ūkio dydžiu

Nauja tai, kad didesnę paramą numatyta susieti su ūkio ekonominiu dydžiu, paramos sumą apskaičiuojant pagal nustatytą didžiausią paramos sumą, tenkančią 1000 eurų ūkio produkcijos standartinės vertės. Šiuo tikslu ūkiai pagal ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, taisyklėse sugrupuoti į 7 grupes ir kiekvienai grupei nustatyta už 1 000 eurų ūkio produkcijos standartinės vertės mokamos paramos suma eurais (įgyvendinant naujų gamybinių pastatų statybos ar esamų rekonstravimo projektą, taikomas koeficientas 2).

Paramą numatyta teikti ir ūkiams, kurių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8000 Eur iki 50000 Eur įskaitytinai, tačiau paramos suma projektui negali viršyti 50 tūkst. Eur.

Tinkamos išlaidos

LYTAGRA 19 07 04 mob

Tinkamos finansuoti išlaidos - nuo paraiškos pateikimo dienos, bendrosios - patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos pateikimo. Už paramos lėšas pareiškėjas galės įsigyti: naują žemės ūkio techniką (įskaitant kombainus) ir įrangą; naujas N, O ir SL kategorijos transporto priemones; statyti naujus ir rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti esamus gamybinius statinius, įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius; kurti infrastruktūrą valdoje jei ji yra susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, ir (arba) biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje; įsigyti daugiamečius augalus ir vykdyti jų sodinimo darbus.

Taip pat paramos lėšomis numatyta finansuoti patirtas verslo plano rengimo ir konsultacijų projekto įgyvendinimo klausimais išlaidas, atlikti projekto viešinimą.

Atranka

Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas prioritetinio gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektoriaus projektą, siekia, kad šiam jo projektui būtų suteikta  projektų  pirmumo  atrankos 13 balų, projekte neturi būti numatyta išlaidų, susijusių su grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainų įsigijimu.

Įgyvendinimo taisyklėse numatyta atlikti pateiktų paramos paraiškų pirmumo atranką pagal  nustatytus 11 atrankos kriterijų, vertinimui naudojant 100 atrankos balų sistemą. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius - 50. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 50 balų, paramos paraiška atmetama.

Pagal šias taisykles paramos paraiškos iš pareiškėjų bus priimamos nuo š. m. gegužės 16 d. iki birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose. Paramos paraiškų teikimo laikotarpiui skirtas lėšų biudžetas sudaro 70 mln. Eur.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai