Pirkimo-pardavimo sutartys gali išgelbėti arba įklampinti
2013-04-25

Ne visi ūkininkai analizuoja jiems siūlomas pasirašyti pieno pirkimo-pardavimo sutartis, kai kurie pasirašo supirkėjo dokumentus jų neskaitydami. Taip galima atsidurti labai nepalankioje situacijoje. Žemės ūkio rūmų teisininkė Aistė TOMKIENĖ aiškina, į ką žemdirbiai turėtų atkreipti dėmesį.

Žemės ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-758 pakeistos Pieno supirkimo taisyklės, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu. Įsakymo priede pateikiama pieno pirkimo-pardavimo sutarties forma. Tačiau sutarties forma yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. neprivaloma. Įsakymo 4 punkte nurodyta: „Sutartis gali būti sudaryta vadovaujantis rekomenduojama pieno pirkimo-pardavimo sutarties forma".

Supirkėjai su gamintojais gali sudaryti ir kitokios formos pieno pirkimo-pardavimo sutartis, svarbiausia, kad sutarties nuostatos atitiktų: 2007 m. spalio 22 ES Tarybos reglamento Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 d. (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 261/2012) ir LR Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo reikalavimus.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Pieno gamintojams reikėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos niuansus sudarant sutartis ar koreguojant, papildant rekomenduojamą pieno pirkimo-pardavimo sutarties formą.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2012 185f straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad (tuo atveju, kai valstybė pasirenka privalomai taikomą sutarties formą) sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį turi būti:

a) pateikiamas prieš pristatymą;

b) rašytinis ir jame visų pirma nurodoma:

  i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba) apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti rinkos pokyčius atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar sudėtį;

  ii) žalio pieno kiekis, kuris gali būti ir (arba) privalo būti pristatomas, taip pat tokių pristatymų laikas;

  iii) sutarties trukmė, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, - tokiu atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;

  iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;

  v) žalio pieno surinkimo ar pristatymo tvarka;

  vi) force majeure atveju taikomos taisyklės.

Rekomenduojamoje pieno pirkimo-pardavimo sutarties formoje pasigendama konkretumo, kuris padėtų sutarties šalims pasirinkti tinkamą abiems šalims priimtiną sutarties variantą.

Pirmiausia: 1) nėra aiškiai apibrėžtų atsiskaitymo terminų; 2) baudų apmokėjimo terminų;

Kaip jau minėta, Reglamento 185f straipsnio 2 dalies iv) punkte: "Sutartyje turi būti nurodyta su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija".

Šiuo atveju tai, kad valstybė pasirinko rekomenduojamos, o ne privalomos sutarties formos modelį, paliekant visą įmanomą laisvę sutarties šalims šioje specifinėje srityje, gali turėti priešingą efektą sutarčių laisvės principo įgyvendinimui - vienos iš šalių teisių suvaržymą bei pažeidimą.

Taip pat sutarties formoje galima pasigesti ir taikomų netesybų konkretaus dydžio, arba bent jau maksimalios ribos nustatymo. Priešingu atveju gali būti pažeistas proporcingumo, šalių lygybės principo taikymas. Rekomenduojama, derantis dėl sutarties, maksimaliai sutartyje nusistatyti 0,02 proc. dydžio delspinigius, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, arba protingo dydžio baudą.

Jeigu šalys pasirinks rekomenduojamą sutarties formą, atkreiptinas dėmesys ir į Sutarties formos 8 punkte nurodytą priemokų ir nuoskaitų taikymą. Šiuo atveju reikėtų konkretaus galimo maksimalaus nuoskaitų dydžio nustatymo, tuo apribojant galimai nesąžiningus pieno supirkėjų veiksmus.

Sutartyje turi būti nurodyta sutarties trukmė. Taip pat nustatomos sutarties nutraukimo sąlygos. Sutarties rekomenduojamoje formoje nurodytas nutraukimas „Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir terminais", o tai reiškia nutraukimą tik dėl esminio sutarties pažeidimo, kurį pakankamai sunku įrodyti. Taigi, reikėtų į Sutartį įtraukti ir galimybę nutraukti sutartį, pavyzdžiui, be svarbių priežasčių raštu įspėjus kitą šalį prieš tam tikrą terminą. Šią minėtą sąlygą galima įdėti į sutartį, tai neprieštarauja teisės aktų nuostatoms.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į pasirenkamą ginčų sprendimo būdą - rekomenduojama sutartyje konkrečiai nusimatyti arba konkretų teismą, pavyzdžiui, pagal pardavėjo buveinės vietą, arbitražą, o ne palikti, kaip rekomenduojamoje formoje - arba/arba.

Taigi sudarant pieno pirkimo-pardavimo sutartis reikėtų atkreipti dėmesį: 1) kainą; 2) priemokų/nuoskaitų dydžius; 3) atsiskaitymo terminus; 4) atsakomybę - delspinigius, baudas; 5) sutarties nutraukimą; 6) ginčų sprendimą.

Aistė TOMKIENĖ

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai