Traktorių vagys nerimo ir prieš šventes
2017-12-28

Kaunas. Kauno rajono ūkininkas, iš kurio pavogtas apynaujis traktorius, sakė neturintis daug vilties, kad technika atsiras ir tikisi gauti draudimo išmoką. Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, paaiškėjo, kad nusikaltimui buvo iš anksto ruoštasi, o jam pasirinktas tinkamas metas - naktis, kai snigo ir pustė.

Boniškių kaimo ūkininkas Saulius P. apie vagystę policijai pranešę gruodžio 5 dieną. Jis informavo, kad iš atviro angaro pavogtas traktorius „Case" su prijungtu purkštuvu. Nuostolį ūkininkas įvertino 160 tūkst. eurų. Ūkininkas traktorių įsigijo prieš mažiau nei trejus metus.

Įtarimų neturi

Linas Agro2 20 04 01

Jis teigė iš policijos jokios informacijos kol kas negavęs ir neturįs įtarimų, kas galėjo įvykdyti vagystę. „Traktorius stovėjo atvirame, nerakiname angare, kuris gerai matomas nuo kelio. Naktį snigo, pustė... Apie trečią valandą ryto traktorius dingo. Tai pastebėjo pro  šalį ėjęs žentas su kitu darbininku. Nieko negirdėjome, nors mūsų namas šalia, už 100  metrų. Tik atsukę vaizdo kamerų įrašą, pamatėme, kad nusikaltimui vagys ruošėsi, nes kelias naktis kažkas vaikščiojo šalia su prožektoriais. Pasirūpinta, kad kamera neveiktų tuo metu, kai vyko nusikaltimas", - sakė ūkininkas.

Jis techniką yra apdraudęs Kasko draudimu ir tikisi, kad draudimo bendrovė kompensuos nuostolius, tačiau tai užtruks kelias savaites.

Įkliuvo organizuota grupė

Šiemet ūkininkai jau ne kartą nukentėjo nuo vagių. Gruodžio viduryje Varėnos rajone iš garažo pavogtas traktorius „T25" ir bulvių sodinamoji. Taip pat gruodį Pakruojo rajono sodyboje rastas Latvijoje pavogtas traktorius-ekskavatorius „Komatsu". Rugsėjį Panevėžio rajone pavogtas ratinis traktorius „Yanmar 15D" bei medienos pervežimo priekaba su manipuliatoriumi.

Liepą Telšių rajono miške rastas Latvijoje pagrobtas traktorius „Class AXION 820". Įvykio vietoje ir netoli jos policijos pareigūnai sulaikė tris įtariamuosius.

Gegužę įkliuvo asmenys, ūkininkams pardavę ne vieną 2010-2016 metais pagamintą traktorių ir krautuvus. Juos sulaikė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai. Grupėje veikė šeši 26-61 metų vyrai iš Alytaus ir Marijampolės apskričių. Rasta beveik dešimt šios grupės neteisėtai įgytų ir parduotų traktorių bei krautuvų, kurie laikomi Lazdijų policijos komisariato saugomoje aikštelėje.

Pirminiais duomenimis, šie vyrai apynauję žemės ūkio techniką vogė užsienyje ir ją vežė į Lietuvą. Vagis labiausiai domino traktoriai ir krautuvai. Vogtą techniką pargabenus į Lietuvą, buvo suklastojami žemės ūkio technikos identifikaciniai numeriai bei pirkimo-pardavimo dokumentai. Tada jai buvo išduodami registracijos Lietuvoje dokumentai.

Pareigūnų teigimu, galimai tokia nusikalstama veikla truko nuo 2010-ųjų iki 2016-ųjų. Per tą laiką grupuotės nariai nesukėlė įtarimų, nes pagrobtos žemės ūkio technikos dokumentų klastotės buvo itin kokybiškos. Gali būti, kad žemdirbiams net nekildavo įtarimų įsigyjant brangius ir beveik naujus traktorius, krautuvus.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas įgijo, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas ar vertybės gauti nusikalstamu būdu, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Policija perspėja ūkininkus

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja šiemet ūkininkus įspė­jo dėl su­kčia­vi­mo per­kant že­mės pa­dar­gus. Ūki­nin­kai, no­rė­da­mi pi­giau įsi­gy­ti trak­to­rių ar ki­tos že­mės ūkio tech­ni­kos, to­kių pa­siū­ly­mų ieš­ko in­ter­ne­te.

Suk­čiai pa­mė­go par­duo­da­mos tech­ni­kos skel­bi­mus tal­pin­ti lie­tu­viš­kuo­se skel­bi­mų po­rta­luo­se. Išs­kir­ti­niai to­kių skel­bi­mų bruo­žai: tech­ni­kos par­da­vė­jų būs­ti­nė už­sie­ny­je (Ang­li­jo­je, Ai­ri­jo­je, Ško­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je), tech­ni­kos kai­na ge­ro­kai ma­žes­nė nei rin­ko­je, skel­bi­me ne­nu­ro­do­mas par­da­vė­jo kon­tak­ti­nis te­le­fo­no nu­me­ris, su par­da­vė­ju ga­li­ma su­si­siek­ti tik elekt­ro­ni­niu pa­štu, par­da­vė­jas su­si­ra­ši­nė­ja ne­tai­syk­lin­ga lie­tu­viš­ka kal­ba ar­ba ang­liš­kai.

Daž­niau­siai pir­kė­jui pa­ra­šius elekt­ro­ni­nį laiš­ką dėl no­ri­mos įsi­gy­ti pre­kės, paaiš­kė­ja, kad par­duo­da­ma tech­ni­ka yra ne Lie­tu­vo­je. Par­da­vė­jas nau­do­ja ži­no­mos įmonės duo­me­nis ar­ba su­ku­ria fik­ty­vią įmo­nę su in­ter­ne­ti­niu ad­re­su, ku­ria­me skelbiama apie par­duo­da­mą tech­ni­ką, to­dėl pir­kė­jui ne­ky­la įta­ri­mų. Su­si­ta­rus dėl pir­ki­mo, par­da­vė­jas elekt­ro­ni­niu pa­štu at­siun­čia su­tar­tį dėl trak­to­riaus pir­ki­mo ir są­skai­tą (nors mi­nė­ti do­ku­men­tai ati­tin­ka vi­sus jiems ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau daž­niau­siai su­ra­šy­ti ang­lų kal­ba). Už­ki­bęs ant su­kčių kab­liu­ko, pir­kė­jas per­ve­da pi­ni­gus (vi­są su­mą ar avan­są) į ta­ria­mo par­da­vė­jo są­skai­tą. To­kiu bū­du pir­kė­jas lie­ka ir be pi­ni­gų, ir be tech­ni­kos.

Airijos spauda šiemet rašė apie lietuvę, kuri pirko traktorių, radusį skelbimą internete, pervedė pinigus, bet traktoriaus nesulaukė.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.02

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip pandemija veikia jūsų ūkio ir šeimos gyvenimą?
Orai