Žemės ūkio valdų modernizavimui - 150 mln. eurų
2015-04-27

Vilnius. Paraiškos paramai investicijoms į žemės ūkio valdas bus priimamos nuo gegužės 4 iki birželio 30 d. Šiai priemonei skirta 150 mln. eurų. Parama bus teikiama ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams ir juridiniams asmenims.

„Ši priemonė buvo viena populiariausių praėjusiuoju programiniu laikotarpiu. Neabejotinai, kad ji tokia išliks ir dabar, todėl mes itin atidžiai kūrėme taisykles, kad jos būtų aiškios, suprantamos visiems norintiems pasinaudoti šia parama. Tai viena svarbiausių priemonių, keliant ūkių konkurencingumą, didinant darbo našumą",- pažymėjo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Pagal šią veiklos sritį  parama bus teikiama ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams ir juridiniams asmenims. Paramos lėšomis numatoma remti žemės ūkio produktų gamybą, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimą (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimą ir tiekimą rinkai. Taip pat bus remiamas ir kooperatyvų, kuris yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais, iš savo narių supirktų produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pagal šią priemonę bus remiama biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš susidarančių atliekų (pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms), taip pat trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.

Lytagra 2 21 01 11 + Biomase 21 01 18

Paramos lėšomis numatyta finansuoti gyvulininkystės ar augalininkystės veiklą vykdančių pareiškėjų projektus. Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie kurios nors specializuotos žemės ūkio veiklos tuomet, kai: pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų; naujai įsteigto pripažinto žemės ūkio kooperatyvo visi nariai užsiima kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veikla ir kiekvienas kooperatyvo narys, užsiimantis konkrečia specializuota žemės ūkio sektoriaus veikla, ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio pajamų praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gavo iš specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos.

Paramos intensyvumas

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" teikiamos paramos dydis pareiškėjo projektui apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, neviršijant veiklos sričiai nustatytų paramos intensyvumo lygių - iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas vykdo veiklą gyvulininkystės (įskaitant biodujų gamybą), sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektoriuose, - iki 40 proc. augalininkystės sektoriuje.

Paramos lygiai taisyklėse nurodytais  atvejais gali būti padidinti 20 proc. punktų, tačiau didžiausias kompleksinis paramos lygis negali viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės.

Pareiškėjams yra suteikta galimybė prašyti paramos supaprastinta tvarka, kai paramos suma projektui sudaro ne daugiau kaip 50 tūkst. Eur, ir didesnės paramos, tačiau šiuo atveju didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui, atitinkant visas šios veiklos srities paramos gavimo sąlygas ir reikalavimus, negali viršyti 400 tūkst. Eur. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui 2014-2020 laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur.

Kam skirta parama

Už paramos lėšas pareiškėjas galės įsigyti: naują žemės ūkio techniką, įskaitant kombainus, ir įrangą; naujas N, O ir SL kategorijos transporto priemones; statyti naujus ir rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti esamus gamybinius statinius, įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius; kurti infrastruktūrą valdoje, jei ji yra susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir apdorojimu, perdirbimu, paruošimu realizacijai ir biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje; įsigyti daugiamečius augalus ir vykdyti jų sodinimo darbus.

Paramos lėšomis taip pat numatyta finansuoti verslo plano rengimo ir konsultacijų projekto įgyvendinimo išlaidas, viešinti projektą.

Atkreiptinas dėmesys, kad jei pareiškėjas, įgyvendindamas prioritetinio gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektoriaus projektą, siekia, kad jam būtų suteikta 10 pirmumo atrankos balų, projekte neturi būti numatyta išlaidų, skirtų grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainams įsigyti.

Atrankos balai

Įgyvendinimo taisyklėse numatyta atlikti paramos paraiškų pirmumo atranką pagal  10 atrankos kriterijų, vertinimui naudojant 100 atrankos balų sistemą. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius - 35. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Patvirtintos taisyklės ir paraiškų formos skelbiamos Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokią inovaciją ketinate diegti savo ūkyje 2021 metais?
Orai