Basf m1 2024 06 14
Agropolitika
Europos Audito Rūmai: reiktų daugiau dėmesio skirti kartų kaitai

Vilnius. Europos Audito Rūmai (EAR) savo specialiojoje ataskaitoje teigia, kad ES parama jauniesiems ūkininkams yra pagrįsta prastai nustatyta intervencijos logika be numatytų rezultatų ir konkretaus poveikio. Auditorių nuomone, teikiant ES paramą jauniesiems ūkininkams reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos skatinimui.

Tokias specialiosios EAR ataskaitos išvadas ir metinę ataskaitą spalio pabaigoje Seimo Kaimo reikalų komitete pristatė Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius.

„Ketvirtį amžiaus stabiliai Europos Audito Rūmai teikdavo neigiamą nuomonę apie ES finansus, atsižvelgdamas į per didelį klaidų ir netikslumų lygį. 1994 m. trisdešimt procentų visų transakcijų buvo klaidingos, su defektais. Dabar klaidų lygis sumažėjo tiek, kad šiemet pirmą kartą per ketvirtį amžiaus EAR po ilgos diskusijos nutarė pateikti sąlyginę nuomonę - geltoną šviesoforą signalą. Tai nėra teigiama nuomonė, nes klaidų yra, bet tai - pasikeitimas", - bendrą EAR metinę ataskaitą komentavo R. Šadžius. Anot jo, šiemet beveik pusėje ES biudžeto išlaidų klaidų lygis nebeviršija 2 proc. reikšmingumo lygio. Ir pirmiausiai tai yra tiesioginės išmokos, kurių daugiausia - žemės ūkio srityje.

Bioversija 2024 04 26 m7

Pasak EAR nario, viena iš priežasčių, kodėl aukštas klaidų lygis vis dar išlieka - per sudėtingos procedūros. Tiek rėminės ES, tiek nustatomos šalių narių. R. Šadžiaus teigimu, nors šalyse narėse stengiamasi nustatyti tokias procedūras, kad visiems piktnaudžiavimams būtų užkirstas kelias, kai kuriais atvejais norimo rezultato kaip tik leistų sulaukti lankstumas.

Lietuvoje nustatyti penki pažeidimai

Pasak R. Šadžiaus, 2016 m. bendro audito metu buvo patikrinta 1000 statistiškai atrinktų transakcijų ir nustatyta 11 įtarimo sukčiavimo atvejų. „Iš jų du tokie epizodai - Lietuvoje. Atitinkamos Lietuvos institucijos yra informuotos apie vykdomą tyrimą", - kalbėjo EAR atstovas.

Dviejuose projektuose nustatyti netinkami finansuoti - neatitinkantys mažų ir vidutinių įmonių statuso - paramos gavėjai. Dėl įtariamos sukčiavimo medžiaga perduota Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

Dar dviejų projektu atveju buvo galimai sukurtos dirbtinės sąlygos ES paramai gauti. Ši medžiaga taip pat atitinkamai perduoda OLAF.

Vienu atveju tiesiog konstatuota, kad nustatytos 35 tūkst. eurų netinkamos finansuoti transporto priemonių įsigijimo išlaidos.

Specialiojoje ataskaitoje - dėmesys jauniesiems ūkininkams

Tuo tarpu specialiajai ataskaitai auditas atliktas Komisijoje ir keturiose valstybėse narėse, skyrusiose daugiausia lėšų jauniesiems ūkininkams: Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Italijoje. Tai pat naudoti visų ES valstybių statistikos duomenys. Jo metų siekta nustatyti, ar ES paramos jauniesiems ūkininkams teikimas vyksta taip, kad būtų veiksmingai prisidedama prie kartų kaitos skatinimo.

Pasak R. Šadžiaus, pagrindinė išvada - nežiūrint to, kad iš anksto buvo susitarta, jog jaunųjų ūkininkų rėmimo politikos pagrindinis tikslas yra paskatinti kartų kaitą žemės ūkio industrijoje, šitas tikslas nebuvo pasiektas.

„Niekas nesako, kad tie žmonės nesidžiaugia papildomomis išmokomis, arba, kad nereikėjo duoti paramos atnaujinti ūkiams. Atsinaujino tie ūkiai, tačiau kartų kaitos tikslas pasiektas nebuvo", - kalbėjo R. Šadžius.

Jis atkreipė dėmesį, kad jaunųjų ūkininkų proporcija visame ES žemės ūkyje išliko stabili - apie 20 proc., tačiau pastebimas bendras skaičiaus sumažėjimas, kuris koreliuoja su visų ūkininkų skaičiaus mažėjimu ES.

Tik dviejose šalyse narėse jaunųjų ūkininkų skaičius išaugo - Rumunijoje ir Slovėnijoje. Visur kitur skaičius krito. Lietuvoje jaunųjų ūkininkų sumažėjo 15 tūkst.: nuo 49 tūkst. iki 34 tūkst.

Pasak Europos Audito Rūmų nario Rimanto Šadžiaus (dešinėje), nors specialiojoje audito ataskaitoje nagrinėtas 2007-2013 m. laikotarpis, bet principai nėra labai pasikeitę, o problemos išlieka panašios

Šiuo laikotarpiu ES skyrė 9,6 mlrd. eurų specialaus finansavimo jauniesiems ūkininkams. Kartu su valstybių narių II-ojo ramsčio įsikūrimo priemonės bendruoju finansavimu visa parama sudaro 18,3 mlrd. eurų. 2007-2013 m. laikotarpiu įsikūrimo pagalbą gavo beveik 200 000 jaunųjų ūkininkų.

„Auditoriai sako, kad, pirmiausia,  nebuvo pamatuoti konkretūs žmonių poreikiai, kas motyvuotų jaunus žmones realiai grįžti į kaimą ir ten dirbti, ne tik pasiimti paramą. Finansuojant verslo įsikūrimą ir panašiai, nebuvo reikalaujama konkrečių verslo planų, kad čia kuriasi jaunas ūkininkas", - specialiąją ataskaitą komentavo R. Šadžius.

Audito metu nustatyta, kad valstybėms narėms nepavyko suderinti I-ojo ramsčio išmokų ir II-ojo ramsčio įsikūrimo ar nacionalinių priemonių. I-ojo ramsčio parama negrįsta patikimu poreikių vertinimu ir tikslas neatspindi kartų kaitos skatinimo.

Kadangi nėra vertinimo, neaišku, į kokius poreikius, išskyrus papildomas pajamas, atsižvelgiama, pagalba teikta standartizuota forma. Taip pat sunku įvertinti išmokos veiksmingumą, kadangi nėra rezultatų rodiklių, o duomenys apie pajamas ir paremtų valdų perspektyvumą nekaupiami.

II-ojo ramsčio jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonė taip pat grindžiama neapibrėžtų poreikių vertinimu, tačiau parama vis dėlto teikta tikslingiau.

Europos Audito Rūmai nustatė, kad II-ojo ramsčio parama teikiama labiau atsižvelgiant į jaunųjų ūkininkų prieigos prie žemės, kapitalo ir žinių poreikius, o suma paprastai pritaikyta konkrečių veiksmų skatinimui.

Parama skiriama labiau kvalifikuotiems ūkininkams, kurie skatinami įsikurti mažiau palankiose vietovėse ir įpareigoti įgyvendinti verslo planą, tačiau pastarųjų kokybė buvo nevienoda. Tam tikrai atvejais pastebėta, kad atitinkamos institucijos netaikė atrankos procedūrų, kad pirmenybė būtų geriausiems projektams.

Taip pat nustatyta, kad 2007-2013 m. laikotarpiu atrankos kriterijai buvo pateikti vėlai, minimalios ribos buvo žemos, o kai kur jų nebuvo visai. Kai kuriose šalyse septynerių metų biudžetas buvo išnaudotas laikotarpio pradžioje, taip užkertant kelią pasinaudoti finansavimu vėliau įsikūrusiems jauniesiems ūkininkams.

Europos Audito Rūmai teigia nustatę mažai įrodymų, kad ES priemonės palengvino jaunųjų ūkininkų įsikūrimą, pagerino kartų kaitą ir paremtų valdų perspektyvumą.

Rekomendacijos - tikslingiau taikyti priemones

Remiantis patikrinimo duomenimis ir išvadomis, Europos Audito Rūmai tiek EK, tiek valstybėms narėms parengė rekomendacijas, į kurias siūloma atsižvelgti planuojant BŽŪP priemones po 2020 m.

Europos Komisijai rekomenduojama tobulinti intervencijos logiką. Tai turėtų apimti ne tik išsamų jaunųjų ūkininkų poreikių vertinimą (kodėl susiduriama su kliūtimis, norint įsikurti, kokios tos kliūtys, kiek paplitusios skirtingose srityse), bet ir vertinimą, kokie poreikiai gali būti patenkinti ES priemonėmis, o kokie - valstybių narių vykdomoma politika. Taip pat derėtų įvertinti, kokia paramos forma (tiesioginės išmokos, vienkartinė parama, finansinės priemonės) geriausiai atitiktų nustatytus poreikius.

Rekomenduojama nustatyti konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, svarbius ir su laiko nuoroda (SMART) tikslus, kurie atspindėtų kartų kaitos skatinimą.

Tuo tarpu valstybės narės turėtų gerinti tikslingą priemonių taikymą. Visų pirma tai turėtų būti daroma taikant geresnę projektų atranką, įvesti kriterijus, užtikrinančius, kad bus finansuojami ekonomiškai veiksmingiausi projektai. Naudoti verslo planus, kaip priemonę vertinant viešojo finansavimo poreikį. Atkreipiamas dėmesys, kad projektams turėtų būti taikomos pakankamai aukštos minimalių balų ribos. Tai leistų adekvačiai paskirstyti biudžetą ir užtikrinti tolygų rėmimą viso laikotarpio metu.

Tiek EK, tiek valstybės narės, įgyvendinant BŽŪP po 2020 m. priemones, turėtų pagerinti stebėjimo ir vertinimo sistemą remiantis geriausia praktika.

***
Europos Audito Rūmai padeda gerinti ES finansų valdymą, skatina atskaitomybę ir skaidrumą bei atlieka nepriklausomo ES piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį. Audito Rūmai, kaip ES nepriklausomas išorės auditorius, tikrina, ar už ES lėšas yra teisingai atsiskaitoma, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis tinkamų taisyklių bei kitų teisės aktų ir ar jos duoda ekonominės naudos. Teisminių galių Europos Audito Rūmai neturi, gauta medžiaga su įtarimais perduodama OLAF ( EK Kovos su sukčiavimu tarnybai).

MŪ inf.

  Gudinas - 23 06 14 + MU 2024

  (0)

  Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

  Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

  Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

  Apklausa
  Kaip vertinate dabartinę savo ūkio finansinę padėtį?
  Visos apklausos