Audito Rūmai suabejojo, ar kompleksinė parama prisideda prie aplinką tausojančio žemės ūkio
2016-10-28

Liuksemburgas. Europos Komisija neturi pakankamai informacijos, kad galėtų tinkamai įvertinti, ar Bendrosios žemės ūkio politikos kompleksinės paramos taisyklės yra veiksmingos. Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad veiksmingumo rodikliai tik iš dalies atspindi padėtį, procedūros yra sudėtingos, o Komisija neturi patikimo kaštų įverčio.

Kompleksinė parama susieja agrarinių subsidijų išmokas su aplinkosaugos ir kitomis taisyklėmis, kurių turi laikytis ūkininkai. Auditoriai nagrinėjo, ar kompleksinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos ir ar jas galima dar labiau supaprastinti. Jie atliko dvi apklausas: vieną - mokėjimo agentūrose, kitą - ūkių konsultavimo įstaigose bei aplankė tris valstybes nares - Vokietiją (Šlėzvigą-Holšteiną), Ispaniją (Kataloniją) ir Jungtinę Karalystę (Šiaurės Airiją).

Auditoriai padarė išvadą, kad turima informacija neleido Europos Komisijai tinkamai įvertinti kompleksinės paramos veiksmingumo. Auditorių nuomone, nepaisant pakeitimų 2014-2020 m. Bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP), kompleksinės paramos valdymą ir kontrolės sistemas vis dar galima supaprastinti.

„Kompleksinės paramos taisyklės yra taikomos 7,5 milijono ūkininkų, - pasakė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis. - Tačiau šiuo metu Komisija negali būti tikra, ar ši sistema prisideda prie tvaresnio ir aplinką tausojančio žemės ūkio ES."

Auditoriai nustatė, kad Komisijos naudoti veiksmingumo rodikliai tik iš dalies atspindėjo kompleksinės paramos veiksmingumą. Šiuose rodikliuose neatsižvelgta į ūkininkų neatitikties lygį. Be to, Europos Komisija neanalizavo pažeidimų priežasčių ir būdų jų išvengti.

2014-2020 m. BŽŪP buvo sumažintas valdymo reikalavimų ūkininkams skaičius, atsisakant nepakankamai su ūkininkavimo veikla susijusių reikalavimų, tačiau procedūros tebėra sudėtingos. Paprastinimo priemones, tokias, kaip smulkiųjų ūkininkų schemą, reikia derinti su būtinybe vykdyti kompleksinės paramos tikslus.

Ūkininkavimo praktika pagal naujas žalinimo išmokų sumas turi panašumų su ankstesniais „geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės" standartais. Taigi šiuo metu, teigia auditoriai, yra dvi viena kitą papildančios ūkininkavimo praktikos, turinčios tuos pačius tikslus: prižiūrėti žemę ir apsaugoti bioįvairovę. Nepaisant panašumo, taisyklės tikrinamos pagal dvi kontrolės sistemas. Tai gali sąlygoti kontrolės sistemų neefektyvumą ir papildomą biurokratizmą

Kompleksinės paramos įgyvendinimo kaštai nėra pakankamai kiekybiškai įvertinti, pažymi auditoriai. Tol, kol Komisija neturi patikimo bendrų kaštų įverčio kompleksinės paramos lygmeniu, ji negali užtikrinti, kad kompleksinės paramos sistema yra ekonomiškai efektyvi.

Auditoriai taip pat nustatė, kad sankcijų sistema neužtikrino pakankamai suderinto baudų, taikomų taisykles pažeidusiems ES ūkininkams, apskaičiavimo pagrindo. Rimtumo, masto, pastovumo ir tyčios veiksnių taikymas už panašius atvejus įvairiose valstybėse narėse smarkiai skiriasi.

Auditoriai rekomenduoja Europos Komisijai:

  • toliau tobulinti veiksmingumo ir atitikties rodiklius;
  • geriau informuoti apie pažeidimus ir imtis atitinkamų priemonių pašalinti pažeidimus;
  • pasiūlyti priimti patikrų vietoje taisykles, kad būtų tikslingesnis taikymas;
  • skatinti sinergiją tarp šių dviejų veiklos sistemų su panašiais aplinkosaugos tikslais;
  • iki 2018m.pabaigos parengti metodiką, leidžiančią matuoti kompleksinės paramos sąnaudas;
  • po 2020m.skatinti nuoseklesnį baudų taikymą ES lygmeniu.

Kompleksinė parama susieja didžiąją BŽŪP mokėjimų dalį su tuo, ar ūkininkai laikosi pagrindinių aplinkosaugos, maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės taisyklių. Šiuo metu ji taikoma 7,5milijono ūkininkų, kurie 2015m. gavo apie 47milijardus eurų paramos. Jie sudaro 68 proc. visų pagal BŽŪP remiamų ūkininkų ir gauna 83 proc. visų išmokų.

Šie skaičiai neapima smulkių ūkininkų, kadangi jiems nesilaikant kompleksinės paramos prievolių jiems netaikomos administracinės baudos. Visuomenės lūkesčiai, kad ES subsidijas gaunantys ūkininkai vykdytų savo kompleksinės paramos įsipareigojimus, yra dideli.

MŪ inf.

Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 26/2016: Padidinti kompleksinės paramos veiksmingumą ir padaryti ją paprastesnę tebėra didelė problema.


Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką planuojate ūkyje 2020-aisiais?
Orai