23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/12
Granulių barstytuvų techninė apžiūra
  • Doc. dr. Remigijus ZINKEVIČIUS VDU Žemės ūkio akademija
  • Mano ūkis

Birioms augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinoms (granulių barstytuvams), kaip ir kitai pesticidų skleidimo technikai, siekiant tausiai naudoti šias medžiagas, privaloma techninė apžiūra. Tad kaip ji atliekama ir kas tikrinama?

Granulių barstytuvų techninė apžiūra atliekama be ardymo, išskyrus atvejus, kai reikia išjungti kai kurias dalis, siekiant prijungti matavimo ar kontrolės prietaisus. Ji atliekama šiais būdais:

  • apžiūrint vizualiai ir įvertinant, ar įranga atitinka gamintojo taikytus reikalavimus;
  • tikrinant jos veikimą.

Patikrinimas turi būti atliekamas tokioje vietoje, kad nebūtų aplinkos ir vandens taršos rizikos.

Granulių barstytuvų techninėms apžiūroms naudojama įranga ir prietaisai:

  • svarstyklės su ne mažesne kaip 5 g padalos verte;
  • tachometras;
  • sekundmatis;
  • matavimo ruletė (metrinė liniuotė).

Svarstyklės turi turėti metrologinio įvertinimo dokumentus. Jos turi būti tikrinamos periodiškai teisės aktų nustatyta tvarka (jei nėra reglamentuota, tikrinama kas 2 metai) ir nurodomas tinkamumo naudoti laikotarpis arba kito patikrinimo data.

Granulių barstytuvų apžiūra turi būti atliekama kas 3 metus, išskyrus naują apdorojimo įrangą, kuri po jos įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojama ne ilgiau kaip penkerius metus.

Turi būti tikrinamos traktorinės ir uždedamosios birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinos. Rankinių ir nešiojamųjų granulių barstytuvų, kurių darbinis plotis nuo 0,8 iki 1,2 m, tikrinti nereikia.

Patikroje turi dalyvauti tikrinamo granulių barstytuvo savininkas arba jo įgaliotasis asmuo. Tikrinant granulių barstytuvus daugiausia dėmesio skiriama aplinkosaugos aspektams. Granulių paskleidimo kokybė netikrinama.

Visi tikrinamoje mašinoje sumontuoti mazgai turi veikti. Tikrinama tik tai, kas yra mašinoje. Birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinos dažniausiai apžiūrimos vizualiai, patikrinamas tik pavaros ir jos apsauginių įtaisų, taip pat automatinio išjungimo įtaisų, veikimas.

Pirminės apžiūros reikalavimai ir įrangos paruošimas

Pagal reglamento reikalavimus granulių barstytuvų konstrukcija turi atitikti gamintojo taikytus reikalavimus ir užtikrinti, kad būtų saugi žmogaus sveikatai ir aplinkai, taip pat bendro naudojimo keliuose ją transportuojant. Galimi neesminiai granulių barstytuvų konstrukcijos pakeitimai, susiję su remonto darbais, detalių keitimu ar teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu. Atlikti konstrukcijos pakeitimai neturi pabloginti granulių barstytuvų saugos, eksploatacinių ar aplinkosauginių savybių.

Nauji granulių barstytuvai turi būti pagaminti pagal techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, ir jį atitinkančių darniųjų standartų reikalavimus. Jie privalo turėti aiškų ir neišblunkantį žymėjimą pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 4254-6 7.2 papunkčio reikalavimus.

Techninei apžiūrai granulių barstytuvai pateikiami švarūs, nuplauti iš išorės ir išvalyti iš vidaus. Iki techninės apžiūros turi būti pašalinti akivaizdžiai matomi arba žinomi granulių barstytuvų trūkumai. Granulių barstytuvai turi veikti patikimai ir būti tinkamai naudojami pagal paskirtį, užtikrinant, kad augalų apsaugos produktai būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi. Granulių barstytuvų konstrukcija turi užtikrinti saugų jų užpildymą, ištuštinimą ir išvalymą be jokio nuotėkio, taip pat valdymą ir galimybę sustabdyti iš operatoriaus darbo vietos.

Visos transmisijos dalys turi būti be defektų. Tikrinami tokie pavaros elementai, kaip kardaninis velenas, grandinės, žvaigždutės, diržai, reduktoriai ir t. t. Darbo veleno ir tiekiamos galios jungties apsaugos mechanizmai turi būti tinkamai sumontuoti, be akivaizdžiai matomų susidėvėjimo žymių ir deformacijų. Apsauginiai įtaisai ir visos judančios ar besisukančios pavaros dalys turi nedaryti poveikio vieni kitiems ir nekelti pavojaus operatoriui. Būtina atkreipti dėmesį, ar neįtrūkę, nedeformuoti elektrinių pavarų kištukai, nesuspausti kabeliai, ar nėra atvirų laidų.

Hidraulinės pavaros, vamzdžiai ir žarnos privalo būti sandarūs, be jokių matomų nuotėkių, hidraulinės žarnos – nepažeistos dėl abrazyvinių, pjovimo ar kirtimo poveikių, senėjimo įtrūkimų ir staigių lenkimų deformacijų. Hidrauliniai vamzdžiai turi būti apsaugoti ir be akivaizdžių korozijos žymių ar pažeidimų.

Struktūrinės dalys ir rėmas turi būti be liekamosios deformacijos, žymių korozijos ar kitų defektų, kurie galėtų turėti įtakos standumui ar barstytuvo stiprumui. Šis reikalavimas taip pat taikomas pakabinimo įrenginiui. Sulankstomų dalių užraktai turi užfiksuoti šias dalis jų funkcinėse pozicijose, ypač transporto padėtyje. Jei transportavimo apsauga yra, tai ji turi veikti. Jei yra automatinio išjungimo įtaisas (pvz., iškeliant sėjamąją), tai jis turi veikti nepriekaištingai.

Atskirų mazgų apžiūra ir patikra

Maišiklis. Jei granulių rezervuare yra mechaninis maišiklis, tai jis turi veikti – įranga apžiūrima vizualiai ir patikrinama, kaip veikia cirkuliacija.

Rezervuaras. Pirmiausia vizualiai įvertinamas rezervuaro sandarumas. Rezervuaras ir užpildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarūs. Tada apžiūrimas birių augalų apsaugos produktų lygio matuoklis (skalė), kuris rezervuare turi būti gerai matomas.

Matavimo, valdymo ir kontrolės įranga. Įvertinamas valdymo patogumas. Valdymo pultas (pagrindinis jungiklis įjungtas ar išjungtas ir sklendė atidaryta ar uždaryta) turi būti įrengtas taip, kad operatorius galėtų matyti prietaisus ir valdyti granulių barstytuvą. Leistini neesminiai trūkumai: valdymo ir kontrolės prietaisai įrengti ne visiškai patogiai, tačiau jie veikia gerai.

Apžiūrimas sklaidomasis diskas ir menčių būklė. Sklaidomasis diskas ir mentės negali būti sulenkti ir susidėvėję. Tikrinami tik pakrikai skleidžiančių granulių barstytuvų mazgai.

Vamzdynas. Tikrinant vamzdyną, pirmiausia atkreipiamas dėmesys į pritvirtinimą. Vamzdžių ir žarnų sistema (jei yra) turi būti sukonstruota taip, kad būtų garantuojamas netrukdomas granulių srautas.

Paskirstymo įtaisai. Tikrinamas jų pritvirtinimas, įterpimas ir kalibravimas. Jei yra numatyti granulių paskirstymo įtaisai, tai jie turi būti tinkamai pritvirtinti. Jei yra numatytas granulių įterpimas, tai granulių tiekimo išjungimo įtaisas turi veikti nepriklausomai nuo barstytuvo padėties, t. y. ar jis pakeltas, ar yra darbo padėtyje. Granulių išbėrimo norma turi būti reguliuojama (žvaigždutės, sukimosi dažnio reguliatoriai, granulių paskleidimo plotas, sukimosi dažnis) ir aiškiai matoma, pvz., valdymo pulto ekrane ar skalėse ant barstytuvo. Esančios skalės turi būti gerai įskaitomos.

Ventiliatorius. Jei yra naudojamas ventiliatorius, jis turi būti nepriekaištingos būklės ir tinkamai pritvirtintas. Dalys negali būti mechaniškai deformuotos, susidėvėjusios, įtrūkusios, pažeistos korozijos ar suktis netolygiai. Privalo būti apsauginės grotelės, neleidžiančios prieiti prie ventiliatoriaus.

***

Granulių barstytuvas – įtaisų, įskaitant jiems veikti būtinus paskleidimo pakrikai arba eilėmis aparatus, dozatorius, rezervuarą ir kitas sudedamąsias dalis, visuma biriems augalų apsaugos produktams paskleisti, siekiant sunaikinti kenksminguosius organizmus. Granulių paskleidimo aparatų, dozatorių ir pavaros konstrukcija gali būti labai įvairi. Granulių barstytuvai gali skirtis ir rezervuarų skaičiumi bei jų dydžiu. Dažniausiai biriems augalų apsaugos produktams paskleisti yra naudojami 50–200 l talpos granulių barstytuvai su 12 V elektrine pavara. Jie gali būti montuojami ant traktoriaus priekinio arba galinio hidraulinio keltuvo, ant keturračio motociklo ar visureigio kėbulo. Ant sėjamųjų ar sodinamųjų gali būti montuojami keli uždedamieji granulių barstytuvai.