23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2021/12
Aktualu: pasikeitė ES vidaus nuotolinės prekybos schema
  • Diana ŠEMEŽIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

ES vidaus nuotolinei prekybai pradėta taikyti speciali „vieno langelio“ sistema OSS (angl. One Stop Shop). Kas sudaro šią schemą, kokiais atvejais ir kaip ji veikia? Ar gali ja naudotis žemdirbiai, kurie parduoda ir išgabena savo ūkyje užaugintą produkciją į užsienį?

Nuo 2021 m. liepos 1 d. pasikeitė prekių tiekimo į Europos Sąjungos šalis PVM apmokestinimas, kai prekių pirkėjas yra ES valstybės narės gyventojas. Iki 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos apmokestinamieji asmenys, išgabenę savo prekes, produkciją į kitą ES valstybę narę, kai prekių pirkėjas buvo neapmokestinamasis asmuo, turėjo registruotis tos šalies PVM mokėtoju ir sumokėti PVM, kai per kalendorinius metus tokių tiekimų suma kiekvienoje ES valstybėje narėje viršijo 35 000 Eur ribą (tiekimų į Vokietiją, Liuksemburgą, Nyderlandus riba buvo 100 000, į Rumuniją – 26 419 eurų).

Deklaruoti ir sumokėti PVM padės OSS sistema

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visų tiekimų ES valstybių narių gyventojams bendra riba yra 10 000 Eur. Jei per praėjusius kalendorinius metus ir einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos apmokestinamojo asmens parduotų prekių vertė ES gyventojams neviršijo 10 000 Eur (pvz., į Latviją pardavė už 5 000, į Lenkiją – už 2 000 Eur), tokiems pardavimams jis gali taikyti lietuviškąjį 21 proc. PVM tarifą, o šių sandorių vertė bus deklaruojama PVM deklaracijoje FR0600 ir PVM bus sumokamas Lietuvoje į vietinę surenkamąją sąskaitą. Jei 10 000 Eur riba viršyta, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju kitoje ES šalyje, kurioje įvyko, pasibaigė pardavimas, ir tokiam sandoriui taikyti toje šalyje nustatytą PVM dydį.

OSS sistema – tai priemonė, palengvinanti apmokestinamojo asmens registravimąsi kitos šalies PVM mokėtoju, tos šalies PVM mokesčio deklaravimą ir sumokėjimą. Apmokestinamiesiems asmenims, užsiregistravusiems OSS sistemoje, nereikia registruotis PVM mokėtoju atskirai kiekvienoje ES valstybėje narėje. Pasinaudojus šiuo „vieno langelio“ principu, užtenka perduoti visų pardavimų į ES valstybės nares informaciją, kai prekės parduodamos jų gyventojams, ir Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) surinks ir paskirstys visoms ES šalims priklausantį PVM.

Registravimas OSS sistemoje vykdomas per VMI interneto svetainę elektroniniu būdu. Registruotis OSS sistemoje nėra privaloma, apmokestinamieji asmenys gali pasirinkti ir patys registruotis PVM mokėtojais ES valstybėje narėje, teikti toje šalyje PVM deklaracijas ir mokėti mokesčius, tačiau tai yra papildoma administracinė našta.

Norint taikyti OSS sistemą, t. y. deklaruoti pardavimus per šią sistemą, prekių tiekimai turi atitikti ES vidaus nuotolinės prekybos sistemos 3 kriterijus:

  • prekės turi būti išgabentos į kitą ES valstybės narę;
  • prekių pirkėjas – ES valstybės narės gyventojas, neapmokestinamasis asmuo;
  • prekių išgabenimą tiesiogiai ar netiesiogiai organizuoja pardavėjas.

OSS sistemoje pardavimų sandoriai deklaruojami tik tada, kai prekės, produkcija yra išgabenamos iš vienos ES valstybės narės į kitą, t. y. prekių mainai vyksta ES viduje. Ši sistema taikoma tiek nuotolinei, tiek elektroninei prekybai.

Kitas svarbus OSS sistemos aspektas yra tai, kad, vykdant ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, jų pirkėjas turi būti neapmokestinamasis asmuo, t. y. ES valstybės narės gyventojas, nevykdantis ekonominės veiklos, ne PVM mokėtojas. Taip pat OSS sistema gali būti taikoma ir tuomet, kai prekės yra gabenamos į kitą ES valstybę narę, kurių pirkėjai yra apmokestinamieji (neapmokestinamieji) asmenys, išvardyti Direktyvos 151 straipsnyje (t. y. diplomatiniai susitarimai, tarptautinės organizacijos ir pan.).

Trečias svarbus OSS sistemos reikalavimas – prekių išgabenimas, t. y. prekių tiekimą tiesiogiai ar netiesiogiai turi organizuoti Lietuvos apmokestinamasis asmuo (pardavėjas).

Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju

OSS sistema gali būti aktuali ir ūkininkams. Neretai Lietuvos žemdirbiai parduoda ir išgabena savo ūkyje užaugintą produkciją ar ilgalaikį turtą kitos ES valstybės narės gyventojui (nevykdančiam ekonominės veiklos, neapmokestinamajam asmeniui). Ir jei toks sandoris atitinka ES vidaus nuotolinės prekybos prekėmis sistemos apibrėžimą, Lietuvos ūkininkui, vykdančiam individualią žemės ūkio veiklą pagal pažymą, per kalendorinius metus tokiems pirkėjams pardavus produkcijos ar ilgalaikį turtą už daugiau nei 10 000 Eur ir pačiam pasirūpinus prekių išgabenimu, taip pat atsiranda prievolė registruotis kitos ES šalies PVM mokėtoju, ir tai padaryti jis gali per OSS sistemą. Nuotoline prekyba nelaikoma, kai ES pirkėjas atvyksta pasiimti prekių į Lietuvą.

Svarbu tai, kad jeigu Lietuvos ūkininkas yra ne PVM mokėtojas Lietuvoje, jis gali registruotis PVM mokėtoju mūsų šalyje arba ne, jei to nenumato LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (t. y. kai neperžengiamos nustatytos ribos, kada privaloma registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje, tačiau dėl minėtų sandorių jam gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju kitoje ES šalyje). Jeigu Lietuvos ūkininkas, ne PVM mokėtojas, viršijo 10 000 Eur nuotolinės prekybos ribą ir pasirinko registruotis OSS sistemoje, joje deklaruoti ES pardavimus gyventojams, tokiu atveju jis turi registruotis PVM mokėtoju ir Lietuvoje, nes OSS sistemos vartotojais registruojama pagal suteiktą PVM mokėtojo kodą. Tapus PVM mokėtoju Lietuvoje, jam atsiranda visos PVM mokestinės prievolės pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

Taip pat svarbu nesupainioti: kai Lietuvos ūkininkas parduoda prekes kitam ES apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, tuomet šis sandoris laikomas tiekimu į ES, kuriam pagal PVM mokesčio įstatymo 49 str. yra taikomas 0 proc. PVM.

OSS sistemos vartotojai PVM deklaracijas turi pateikti ir PVM mokestį sumokėti už kalendorinį ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio paskutinės dienos. Vadinasi, už 2021 m. trečiąjį ketvirtį PVM deklaracija turėjo būti pateikta iki spalio 31 d., o už 2021 m. ketvirtą ketvirtį turės būti pateikta iki 2022 m. sausio 31 dienos. PVM deklaracija yra teikiama neatsižvelgiant į tai, ar tą ketvirtį PVM mokėtojas tiekė prekes ES gyventojams, ar ne (teikiama nulinė PVM deklaracija). PVM deklaraciją tikslinti galima už praėjusius 3 metus.

Įsiregistravus OSS sistemoje, prekių tiekimams ES gyventojams nereikia išrašyti PVM sąskaitų faktūrų, tačiau reikia kaupti ir OSS sistemoje pateikti apskaitos duomenis, kurie yra nurodyti Reglamento (ES) Nr. 282/2011 63c straipsnyje, t. y. vartojimo valstybę, tiekimo datą, apmokestinamąją vertę, taikomą PVM tarifą, gautų mokėjimų datą ir sumą, prekių aprašymą, kiekį ir pan. Kadangi PVM sąskaitų faktūrų nereikia išrašyti, PVM deklaracijos teikiamos pagal gauto apmokėjimo už prekes datą, kada galima teigti, kad sandoris yra įvykęs. Svarbu tai, kad apskaitos duomenys turi būti saugojami 10 kalendorinių metų nuo patiektų prekių datos. Prireikus kompetentingoms institucijoms būtina suteikti reikiamą informaciją elektroninėmis priemonėmis, kaip tai nustatyta LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus 6 skirsnyje.