23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2020/07
Mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis
 • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Mokesčių mokėtojai ir apskaitos specialistai žino, kad, atsiradus tam tikroms aplinkybėms, galima perskaičiuoti mokesčius ir tikslinti anksčiau pateiktas deklaracijas. Taip pat ir pats mokesčių administratorius gali inicijuoti mokesčių apskaičiavimo patikrą ir nurodyti mokesčių mokėtojui patikslinti arba pateikti nepateiktą deklaraciją.

Mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo terminus reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas (MAĮ). Pagal šio įstatymo pakeitimus, nuo 2020 m. sausio 1 d. vietoje buvusių penkerių metų įsigaliojo naujas bendras trejų metų senaties terminas. Pakeitimai numato, kad ir pats mokesčių mokėtojas, ir Mokesčių inspekcija gali apskaičiuoti arba perskaičiuoti mokestį už einamuosius 2020-uosius ir dar už praėjusius trejus metus atgal – 2019, 2018, 2017-uosius.

Pavyzdžiai. 2020 m. gegužę ūkininkas pastebėjo, kad 2016 m. į PVM deklaraciją nebuvo įtraukta 2016 m. spalio 11 d. produkcijos pardavimo sąskaita. Šiuo atveju ūkininkas negali tikslinti 2016 m. FRO600 deklaracijos, o jei vis tik pabandys pateikti patikslintą formą, ji bus atmesta.

Ūkininkas 2020 m. birželį pastebėjo, kad 2017 m. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje nebuvo nurodęs turguje parduotos produkcijos pajamų. Šiuo atveju jis gali tikslinti 2017 m. GPM deklaraciją.

Mokesčių administratorius 2020 m. liepos 10 d. išrašė pavedimą atlikti mokesčio mokėtojo mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą. Šiuo atveju bus tikrinami 2020 m. I pusmečio ir 2019, 2018, 2017 metų duomenys. Jei mokesčio administratorius atlieka pakartotinį patikrinimą, tai trejų metų senatis netaikoma, t. y. gali būti tikrinami ir 5 metų mokesčiai, bet po tokio patikrinimo mokesčių administratorius negali apskaičiuoti mokesčio už ilgesnį kaip pirminio patikrinimo laikotarpį – 3 metus.

Taikymo išimtys

Nepaisant to, kad sutrumpėjo bendrasis senaties terminas, tačiau MAĮ yra paliktos išimtys ir dėl ilgesnio nei 3 metų termino. Atskirais atvejais gali būti taikomas einamųjų ir penkerių praėjusių arba einamųjų ir dešimties praėjusių metų laikotarpiai.

Einamųjų ir 5 metų terminas gali būti taikomas:

 • apskaičiuojant ar perskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį. Netaikomas tik fiziniams asmenims apskaičiuojant iš individualios veiklos gautų pajamų dalį. Jei gyventojas norės deklaruoti 2015 ir 2016 m. kitas ne individualios veiklos pajamas ar išlaidas ir susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį, tai padaryti jis galės. Pajamoms, gautoms iš veiklos, dirbant su verslo liudijimu, kai jos nepriskiriamos individualios veiklos pajamoms, taip pat taikomas penkerių metų senaties terminas;
 • mokesčių administratoriaus iniciatyva apskaičiuojant ar perskaičiuojant nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše esančių mokesčių mokėtojų mokesčius. Jei toks mokesčių mokėtojas pats norės apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokesčius, tai padaryti jis galės už ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį;
 • mokesčių administratoriaus iniciatyva apskaičiuojant ar perskaičiuojant mokesčius pagal automatinių informacijos mainų pagrindu gautą informaciją;
 • pelno mokesčio įstatyme nustatytais atvejais, kai asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu arba ūkine operacija, tikrinant apmokestinamojo pelno sumažinimą dėl vykdomo investicinio projekto ir Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apskaičiuotą apmokestinamojo pelno 5 proc. mokesčio tarifo taikymą iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;
 • kai norima įrodyti skolų beviltiškumą;
 • kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas tokiems mokesčių mokėtojams, kurių bankrotą teismas pripažino kaip tyčinį;
 • kai tikslinama ilgalaikio turto, kuris nėra nekilnojamas, atskaita dėl ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pasikeitimo pagal PVM įstatymo nuostatas. Tokiu atveju tikslinama tik PVM deklaracija FRO600.

Einamųjų ir 10 metų terminas gali būti taikomas:

 • kai tikslinamos ilgalaikio nekilnojamo turto atskaitos dėl šio turto naudojimo pasikeitimo pagal PVM įstatymo nuostatas. Tokiu atveju tikslinama tik PVM deklaracija FRO600. (Pavyzdžiui, ūkininkas 2012 m. liepą pirko pastatą ir PVM įtraukė į atskaitą. 2020 m. paaiškėjo, kad pastatas nenaudojamas jo žemės ūkio veikloje ir PVM pirkimo suma negalėjo būti įtraukta į PVM atskaitą. Todėl ūkininkas turi tikslinti 2012 m. FRO600 II pusmečio deklaraciją);
 • kai vykdomos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros;
 • mokesčių administratoriaus iniciatyva, kai mokesčių mokėtojui buvo iškelta baudžiamoji byla ir būtina nustatyti žalą valstybei ir dar nepasibaigę apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai pagal Baudžiamąjį kodeksą.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. trejų metų senaties terminai taikomi ir mokesčių permokų grąžinimui arba įskaitymui, o atskirais, anksčiau paminėtais atvejais, mokesčių permoka gali būti grąžinta ir už einamuosius 5 ar 10 praėjusių metų. Taip pat naujasis trejų metų senaties terminas taikomas ir iki 2019 m. gruodžio 31 d. klaidingai sumokėtoms ar permokėtoms valstybės rinkliavoms susigrąžinti. Kai pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas gali būti taikomi keli skirtingi senaties terminai, tai bus taikomas tas, kuris yra didesnis.

Mokesčių mokėtojui pateikus mokesčių deklaraciją arba patikslinus pateiktą likus mažiau kaip 90 dienų iki trejų metų senaties termino pabaigos, mokesčių administratorius gali patikrinti tokioje deklaracijoje deklaruoto mokesčio apskaičiavimo teisingumą ir jį perskaičiuoti neatsižvelgdamas į trejų metų laikotarpį, jei patikrinimą pradeda ne vėliau kaip per 90 dienų nuo šios deklaracijos pateikimo dienos.