23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2020/02
Deklaruodami pajamas pildysime naują formą
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Pajamas už 2019 metus deklaruosime pildydami naują formą. Nors deklaracijos formos priedų yra mažiau, tačiau privalomos pateikti informacijos nesumažėjo, net atsirado papildomai teiktinos informacijos.

Šiemet deklaruodami pajamas vietoje GPM308 pildysime formą GPM311 ir jos priedus GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G, kurie kartu su pildymo taisyklėmis patvirtinti 2019 m. gruodžio 12 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko įsakymu Nr. VA-93.

Nauja ir patogu tai, kad GPM311 deklaracijos pildymo taisyklių 1 priede pateiktas ne vien apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų sąrašas, bet ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas. Taip pat naujų taisyklių 6 priede pateiktas mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) apskaičiavimo pavyzdys, 7 priede – nemažai pajamų mokesčio už 2019 m. apskaičiavimo pavyzdžių, 8 priede – apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas.

Trumpai aptarsime visus priedus, o išsamiau priedą GPM311C „Individualios veiklos pajamos“, kadangi jis aktualus ūkininkams, deklaruosiantiems individualios žemės ūkio veiklos pajamas už 2019 metus.

Deklaracijos pildymo būdai

Deklaraciją bus galima pildyti dviem būdais:

  • pateikti duomenis tiesiogiai portale (realiu laiku) VMI interneto svetainėje vmi.lt, prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS);
  • užpildyti atspausdintą popierinę deklaracijos formą ir atsiųsti paštu į VMI Deklaracijų tvarkymo ir archyvavimo skyrių (Neravų g. 8, 66257 Druskininkai) arba pristatyti į bet kurią apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją.

Deklaracijos priedai

Darbo pajamos ir gautos socialinės išmokos. Priedas GPM311B

Priedas skirtas deklaruoti gautas su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas. Šiame priede taip pat deklaruosime gautus dienpinigius, kompensaciją už kilnojamo pobūdžio darbą, gautus prizus (dovanas) iš darbdavio, kai jų vertė neviršija 200 Eur per metus, ir kitas pagal GPMĮ 17 str. neapmokestinamas darbo pajamas.

Individualios veiklos pajamos. Priedas GPM311C

Priedas skirtas deklaruoti gautas pajamas iš individualios veiklos, įskaitant pajamas už parduotą individualioje veikloje naudotą ilgalaikį turtą, išskyrus už parduotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (jį deklaruosime priede GPM311D1), taip pat pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą. Šiame priede ūkininkai deklaruos gautas pajamas iš individualios žemės ūkio veiklos.

Nors apskaičiuojant pajamų mokestį už 2019 m. gyventojo žemės ūkio veiklos ir kitos individualios veiklos pajamos yra sumuojamos, o leidžiami atskaitymai priskiriami visoms individualios veiklos pajamoms, tačiau deklaracijos priede GPM311C gautos pajamos deklaruojamos atskirose eilutėse, nerašoma bendra suma viename laukelyje. Tačiau skaičiuojant pajamų mokestį šios pajamos sumuosis ir joms bus taikoma ta pati pajamų mokesčio kredito (PMK) apskaičiavimo formulė.

Taigi, GPM311C deklaracijos priedą sudaro dvi lentelės:

  • pirmojoje lentelėje deklaruosime gautas pajamas pagal pajamų rūšis (žemės ūkio veiklos pajamos; šioje veikloje naudojamo IT pardavimo pajamos; individualios veiklos pajamos, pajamos pagal verslo liudijimą ir t. t.).
  • antrojoje lentelėje deklaruosime išlaidas pagal pajamų rūšis, su kuriomis šios išlaidos susijusios. Išlaidų lentelę pildysime tik tada, jei leidžiamus atskaitymus pripažinsime pagal faktines išlaidas.

Papildoma informacija, kurią pateikdavome tame pačiame priede, nuo šiol bus pateikiama GPM311 formos pirmajame lape. Tai leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdas (30 proc. pajamų arba pagal faktines išlaidas, pagrįstas dokumentais), taikomas apskaitos principas (pinigų arba kaupimo). Taip pat pirmajame deklaracijos lape įrašysime norimą perkelti nuostolių sumą, ją išskirstant pagal veiklas (nuostolis iš žemės ūkio veiklos, nuostolis iš žemės ūkio veiklos turto perleidimo, nuostolis iš kitos individualios veiklos).

Užpildžius visą deklaraciją ir jos priedus, pirmajame deklaracijos GPM311 lape reikės įrašyti apskaičiuotą mokėtiną VSD, PSD įmokų sumą nuo individualios veiklos pajamų ir galutinę pajamų mokesčio sumą.

Pajamų mokestis nuo šiame priede deklaruotų pajamų apskaičiuojamas taip: bendra apmokestinamųjų pajamų suma sumažinama leidžiamais atskaitymais (arba 30 proc. pajamų suma) ir mokestiniais nuostoliais.

Tuomet skaičiuojamas pajamų mokestis:

(Metinės apmokestinamosios pajamos x 15 proc.) – PMK.

PMK apskaičiuojamas pagal GPMĮ 182 straipsnyje pateiktas formules.

Nekilnojamojo daikto, registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn, pajamos. Priedas GPM311D1

Priede deklaruosime iš nekilnojamojo daikto arba registruotino kilnojamojo daikto pardavimo gautas pajamas. Priede dvi lentelės, pirmojoje įrašomos gautos pajamos pagal pajamų rūšis (registruoto kilnojamojo daikto, nekilnojamojo daikto ar būsto (įskaitant priskirtą žemę) pajamos). Pajamos, gautos už skirtingus daiktus, įrašomos atskirose eilutėse.

Nauja tai, kad reikės įrašyti parduoto daikto numerį, parduoto daikto dalį (jei parduotas visas daiktas, neįrašoma), mokesčių lengvatos kodą (1 – per 1 metus nuo būsto, kuriame iki perleidimo buvo deklaruota gyvenamoji vieta, perleidimo įsigytas kitas būstas Lietuvoje ar kitoje EEE valstybėje, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta; 2 – būste iki perleidimo gyvenamoji vieta deklaruota 2 metus ar ilgiau; 3 – perleistas kilnojamasis daiktas išlaikytas nuosavybėje 3 metus ar ilgiau; 10 – perleistas nekilnojamasis daiktas išlaikytas nuosavybėje 10 metų ar ilgiau), daikto pardavimo datą ir su perleidimu susijusių privalomų mokėjimų sumą.

Antrojoje lentelėje įrašomos daikto įsigijimo išlaidos. Jos turi būti sumažintos suma, kuri buvo atimta kaip individualioje veikloje naudojamo turto leidžiami atskaitymai.

Turto nuomos, finansinių priemonių, nenukirsto miško (apvaliosios medienos), atliekų, kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos. Priedas GPM311D2

Šiame priede deklaruosime pajamas, gautas už turto (nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų) nuomą (išskyrus pajamas, nuo kurių pajamų mokestis buvo sumokėtas, įsigyjant verslo liudijimą), finansinių priemonių perleidimą; ne individualios veiklos pajamos už perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką (be žemės) ar apvaliąją medieną; pajamos už perleistas nuosavybėn ne individualios veiklos atliekas; taip pat už perleistą nuosavybėn kitą turtą (buitinę techniką, baldus, meno kūrinius, brangenybes, virtualią valiutą, kitus kilnojamuosius daiktus, kuriems nėra nustatyta privaloma teisinė registracija, nematerialų turtą (pavyzdžiui, paveldėjimo teises, reikalavimo teises)).

Palūkanos. Priedas GPM311E

Priedas skirtas deklaruoti gautas palūkanas. Čia deklaruosime palūkanas, gautas per tarpusavio skolinimosi arba sutelktinio finansavimo platformas; palūkanas už paskolas; indėlių palūkanas pagal 2014 m. ar vėlesnes sutartis; palūkanas už 2014 m. ar vėliau įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius ir taip pat kitas apmokestinamas palūkanas.

Kitos pajamos. Priedas GPM311F1

Deklaruojamos kitos apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos – tai dividendai, pajamos pagal paslaugų kvitus, dovanos iš artimųjų ir ne iš artimųjų, tiesioginės ir kompensacinės išmokos, paveldėjimo būdu gautos pajamos ir kita.

Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas. Priedas GPM311F2

Šiame priede deklaruojamos nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosios pajamos, įtrauktinos į mokestinio laikotarpio pajamas, gautos kontroliuojant užsienio vienetą.

Išlaidos, mažinančios pajamas. Priedas GPM311G

Gyventojas gali sumažinti mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas patirtomis išlaidomis, kurios įrašomos šiame priede: sumokėtos gyvybės draudimo, pensijų kaupimo įmokos; įmokos už aukštąjį ar profesinį mokymąsi ir kt. Nauja tai, kad 2019, 2020, 2021 m. mokestiniais laikotarpiais apmokestinamąsias pajamas galima mažinti tokiomis sumomis kaip antai: statinių remonto ir apdailos darbų, lengvųjų automobilių remonto paslaugų, nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugų išlaidos.