23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/10
PVM susigrąžinimas
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme numatyta galimybė susigrąžinti iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, jei susidaro įstatyme numatytos sąlygos.

Ūkininkas, pradėjęs vykdyti individualią žemės ūkio veiklą, turi teisę savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtoju. Savanoriškai neįsiregistravus, būtina sekti veiklos rodiklius, kurių pagrindu ūkininkui gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju, t. y.:

  • jei per paskutiniuosius 12 mėn. ūkininko gautas atlygis iš šalies teritorijoje vykdytos individualios veiklos viršijo 45 000 eurų ribą;
  • jei per praėjusius ir einamuosius kalendorinius metus ūkininkas įsigijo ar planuoja įsigyti prekių iš kitų valstybių narių už daugiau kaip 14 000 eurų.

Prekių ir paslaugų pirkimo PVM susigrąžinimas

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 63 straipsnį ūkininkas, tapęs PVM mokėtoju, gali susigrąžinti (traukti į PVM atskaitą) ir iki įregistravimo PVM mokėtoju dienos įsigytų prekių, žaliavų, medžiagų pirkimo (sumokėto importo) PVM sumas, jeigu įsigytos prekės bus naudojamos jo vykdomoje PVM apmokestinamoje veikloje. Už prekes (paslaugas), kurios skirtos asmeniniams poreikiams tenkinti, PVM susigrąžinti negalima.

Už iki įsiregistravimo PVM mokėtoju įsigytas paslaugas PVM galima susigrąžinti tik tada, jei ūkininkas galės įrodyti šių paslaugų faktinį naudojimą vykdomoje PVM apmokestinamoje veikloje.

Dažnai atsitinka, kad iki įsiregistravimo PVM mokėtoju ūkininkas su PVM įsigytas sėklas, trąšas jau yra subėręs į dirvą, kurą sunaudojęs laukams arti (panaudojęs gamybai), bet produkcija, kuriai pagaminti sunaudotos sėklos, trąšos, kuras, bus gauta ir parduota po ūkininko įsiregistravimo PVM mokėtoju. Tokiu atveju ūkininkui įsiregistravus PVM mokėtoju, jis gali susigrąžinti sunaudotų gamybai prekių pirkimo PVM, bet tik tada, jei gali pateikti normatyvinius sunaudojimo kiekius ar kitą informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti, kokia įsigytų prekių dalis sunaudota gamybai ir tenka tai produkcijai, kuri bus parduota su PVM, po ūkininko įsiregistravimo PVM mokėtoju.

Ilgalaikio nematerialaus turto pirkimo PVM susigrąžinimas

Kai iki įregistravimo PVM mokėtoju ūkininkas turi įsigijęs ilgalaikį nematerialųjį turtą (pvz., programinę įrangą ar kt.), į PVM atskaitą jis gali traukti tą pirkimo PVM dalį, kuri atitinka iki įregistravimo PVM mokėtoju dar neamortizuotą to turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatomis.

Pavyzdys. Ūkininkas, ne PVM mokėtojas, 2017 m. rugsėjį įsigijo verslo planą už 1 000 Eur, PVM suma lygi 210 Eur. Verslo planą pradėjo naudoti iškart ir pagal PMĮ 1 priedėlį amortizacijos laikotarpį nurodė 4 metus. 2018 m. gegužę ūkininkas įregistruotas PVM mokėtoju. Iki įregistravimo PVM mokėtoju sukauptas nusidėvėjimas sudarė 145,81 Eur (1 000 / 4 / 12 = 20,83 x 7 mėn.). Neamortizuota dalis įregistravimo dieną sudarė 854,19 Eur (1 000 - 145,81 Eur). Todėl ūkininkas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą 178,38 Eur (854,19 x 21 proc).

Ilgalaikio materialaus turto pirkimo PVM susigrąžinimas

Susigrąžinti pirkimo PVM galima ir už įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą. Grąžinamos PVM sumos apskaičiavimas priklausys nuo šio turto nusidėvėjimo normatyvų, numatytų PMĮ 1 priedėlyje, ir nuo turto rūšies (kilnojamas ar nekilnojamas turtas).

Grąžinantis pirkimo PVM už ilgalaikį materialųjį turtą, kurio nusidėvėjimo laikotarpis, nustatytas PMĮ 1 priedėlyje, yra trumpesnis kaip 4 metai, į PVM atskaitą traukiama ta pirkimo PVM dalis, kuri atitinka iki įregistravimo PVM mokėtoju dar nenudėvėtą turto vertės dalį, apskaičiuotą vadovaujantis PMĮ nuostatomis. Skaičiuojama lygiai taip pat, kaip ir ilgalaikio nematerialaus turto atveju.

Jeigu PVM susigrąžinti norima už nekilnojamą pagal prigimtį daiktą arba ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam PMĮ nustatytas ne trumpesnis kaip 4 metų nusidėvėjimo normatyvas, į PVM atskaitą įtrauktina PVM suma apskaičiuojama dviem būdais.

  • Kilnojamo ilgalaikio turto – traukiama į PVM atskaitą pirkimo PVM dalis, atitinkanti metų skaičių, įregistravimo PVM mokėtoju dieną likusių iki PVM įstatymo 67 str. nurodyto 5 metų termino pabaigos.

Pavyzdys. Ūkininkas, ne PVM mokėtojas, 2017 m. rugsėjį įsigijo traktorių už 4 000 Eur, PVM suma 840 Eur. 2018 m. gegužę ūkininkas įregistruotas PVM mokėtoju. Iki įregistravimo PVM mokėtoju traktorius buvo naudojamas 7 mėnesius. PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio likutis 4 metai ir 5 mėnesiai (iš 5 metų atėmus 7 mėn.). Ūkininkas į PVM atskaitą gali traukti 742 Eur (840 / 12 / 5 = 14 Eur; 14 x 53 (4 metai ir 5 mėnesiai)).

  • Nekilnojamo ilgalaikio turto – traukiama į PVM atskaitą pirkimo PVM dalis, atitinkanti metų skaičių, įregistravimo PVM mokėtoju dieną likusių iki PVM įstatymo 67 str. 2 dalyje nurodyto 10 metų termino pabaigos.

Pavyzdys. Ūkininkas, ne PVM mokėtojas, 2017 m. rugsėjį įsigijo fermą už 100 000 Eur, PVM suma 21 000 Eur. 2018 m. gegužę ūkininkas įregistruotas PVM mokėtoju. Iki įregistravimo PVM mokėtoju ferma buvo naudojama 7 mėnesius. PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio likutis 9 metai ir 5 mėnesiai (iš 10 metų atėmus 7 mėn.). Ūkininkas į PVM atskaitą gali traukti 19 775 Eur (21 000 / 12 / 10 = 175 Eur; 175 x 113 (9 metai ir 5 mėnesiai)).

Pirkimo PVM susigrąžinimas už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą

PVM susigrąžinti negalima už prekes arba paslaugas, kurios buvo sunaudotos iki įregistravimo PVM mokėtoju pasigamintam ilgalaikiam turtui arba jo esminiam pagerinimui. Pavyzdžiui, ūkininkas iki įregistravimo PVM mokėtoju pasistatė fermą, kuriai panaudojo su PVM įsigytas prekes. Kadangi įsigytos prekės buvo panaudotos ilgalaikiam materialiajam turtui pasigaminti iki įsiregistravimo PVM mokėtoju, todėl jų pirkimo PVM negalima susigrąžinti.

Tačiau galima susigrąžinti PVM, jeigu įsigytos prekės ar paslaugos skirtos ar jau panaudotos ilgalaikio materialaus turto pasigaminimui ar esminiam pagerinimui, tuo atveju jeigu tas pasigaminimas arba esminis pagerinimas bus pabaigtas po įsiregistravimo PVM mokėtoju dienos. Vadinasi, jei minėta ferma būtų buvusi pastatyta po įsiregistravimo PVM mokėtoju dienos, PVM būtų galima susigrąžinti.

Reikalavimai dokumentams

Kad būtų galima susigrąžinti pirkimo PVM, dokumentai turi būti tvarkingi. Ūkininkas gali į PVM atskaitą įtraukti tik jam kaip pirkėjui išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Jose būtinai turi būti išskirta PVM suma. Jeigu pardavėjas (PVM mokėtojas) į kainą įtraukė PVM sumą (PVM suma sąskaitoje neišskirta), pats ūkininkas negali nuo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos pardavėjui mokėtinos PVM sumos išskirti PVM sumos ir jos traukti į PVM atskaitą. Ūkininkas turėtų prašyti, kad pardavėjas išrašytų pirkėjui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje išskirtų PVM sumą.

Pirkimo PVM sąskaitoje faktūroje privalomai turi būti PVMĮ 80 str. 1 d. 1–19 punktuose nurodyti rekvizitai.

Apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM ūkininkas įtraukia į PVM deklaracijos (FR0600 forma) 35 laukelį.

Susigrąžinus pirkimo PVM reikia neužmiršti, kad jei ūkininkas nutrauks veiklą ar išsiregistruos iš PVM mokėtojų, PVM gali tekti grąžinti valstybei.