23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/09
Bendroji gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema
 • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Aplinkos ministerijos užsakymu sukurta ir įdiegta Bendroji gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Tikimasi, kad ši sistema padės užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą, atliekų gamintojų, importuotojų ir tvarkytojų stebėseną ir kontrolę.

GPAIS pradėta naudoti nuo 2018 m. sausio 2 d., prisijungus adresu www.gpais.eu. Prisijungimas vykdomas per Elektroninius valdžios vartus. Prisijungti galima naudojant elektroninę bankininkystę, mobilųjį ar elektroninį parašą.

GPAIS skirta:

 • gamintojams ir importuotojams;
 • atliekų darytojams, vykdantiesiems atliekų susidarymo apskaitą;
 • atliekų tvarkytojams;
 • gamintojų ir importuotojų organizacijoms;
 • užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams;
 • savivaldybėms, regionų plėtros taryboms ir kitiems asmenims.

Informacinėje sistemoje gali būti atliekami šie veiksmai:

 • registravimas Gamintojų ir importuotojų sąvade (nesvarbu, kiek ir kokios pakuotės išleidžiama, sąvade privaloma užsiregistruoti ne vėliau kaip per 10 dienų iki gaminių tiekimo Lietuvos vidaus rinkai);
 • galimybė pasitikrinti, ar yra įregistruotas Gamintojų ir importuotojų sąvade, kuris viešai skelbiamas pasirinkus nuorodą „Vieši GII sąvado duomenys“;
 • gaminių tiekimo rinkai apskaitos tvarkymas (gaminių sąrašas, gaminių tiekimo rinkai apskaitos žurnalas ir suvestinės, metinė ataskaita);
 • pakuočių tiekimo rinkai apskaitos tvarkymas (prekinių vienetų sąrašas, pakuočių tiekimo rinkai apskaitos žurnalas ir suvestinės, metinė ataskaita);
 • atliekų susidarymo vietos registravimas;
 • atliekų susidarymo apskaitos vykdymas (apskaitos žurnalai, suvestinė, metinės ataskaitos).

Visi gamintojai ir importuotojai (tarp jų ir tie, kurie tiekia ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių) turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą. Taip pat visi pakuočių gamintojai – visų tuščių pakuočių apskaitą.

Duomenų teikimas

Duomenys GPAIS turi būti įrašomi kas mėnesį, o ketvirtinės ataskaitos pateikiamos ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos. Koreguoti duomenis žurnaluose ir suvestinėse po patvirtinimo galima tik nurodžius priežastį, dėl ko daromi pakeitimai ir, atsakingiems pareigūnams pareikalavus, pateikti dokumentus, pagrindžiančius koregavimo priežastį. Pasibaigus kalendoriniams metams turi būti suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita. Ji turi būti suformuota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Pakuočių apskaitoje pateikti duomenys turi sutapti su įmonės apskaitos dokumentais – sąskaitomis-faktūromis, važtaraščiais, sutartimis, aktais.

Kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų vasario 15 d., gamintojai ir importuotojai VMI turi pateikti Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FRO524 formą.

Gamintojai ir importuotojai per ataskaitinį laikotarpį – kalendorinius metus – Lietuvos vidaus rinkai tiekiantys daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, turi mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis (Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnis). Nuo mokesčio atleidžiami:

 • eksportuojantieji apmokestinamuosius gaminius ir (ar) į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius ir turintys dokumentus, patvirtinančius išvežimą;
 • už tą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Taip pat reikia turėti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbimą ar panaudotą energijai gauti kiekį;
 • per mokestinį laikotarpį Lietuvos vidaus rinkai tiekiantieji ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių ir tvarkantieji pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą.

Už tuščią pakuotę mokestis neskaičiuojamas, bet tuščios pakuotės apskaita privaloma.

Svarbu agroverslui

Jau baigėsi pereinamasis laikotarpis prisitaikyti prie GPAIS sistemos. Nuo 2018 m. liepos 2 d. gamintojai ir importuotojai, neturintys verslo valdymo informacinės sistemos, privalo gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą vykdyti informacinėje sistemoje GPAIS. Nuo gegužės sukurta integracinė sąsaja, kuri leidžia gamintojams ir importuotojams susieti turimas verslo valdymo sistemas su GPAIS. Ketinantiems verslo valdymo sistemas integruoti su GPAIS pratęstas pereinamasis laikotarpis iki 2018 m. spalio 1 dienos.

Metinės 2018 metų ataskaitos ir 2018 m. gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, sutvarkymo patvirtinimai turės būti pateikiami naudojantis GPAIS.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio veiklą, privalo registruotis GPAIS sistemoje ir vykdyti pakuočių bei atliekų apskaitą, jei:

 • gamina ir parduota Lietuvoje savo užaugintą produkciją ją supakavę (pvz., daržoves maišeliuose, medų stiklainiuose, bulves maišuose, pieną plastikiniuose buteliuose ir kitą) ir sunaudojantys pakuotes savoms reikmėms;
 • jų veikloje susidaro nepavojingųjų atliekų (pvz., augalų apsaugos priemonių pakuotės be pavojingų medžiagų, trąšų, pirktų sėklų pakuotės ir kita), jei jų per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos);
 • jų veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (pvz., panaudotų tepalo, kuro filtrų, akumuliatorių, amortizatorių) ir nėra sutarties su aptarnaujančia ar techniką prižiūrinčia įmone, kuri prisiima atsakomybę surinkti šias pavojingas atliekas. Prie pavojingų atliekų priskiriamos ir gyvūnų sveikatos priežiūros atliekos, pakuotės nuo dažų, tirpiklių, valiklių, pesticidų, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių;
 • jų veikloje susidaro alyvos atliekos ir nėra sutarties su aptarnaujančia ar techniką prižiūrinčia įmone, kuri prisiima atsakomybę surinkti alyvą.

Atliekų patiems naudoti ar deginti negalima – jos turi būti atiduotos atliekų tvarkytojui.

***

Gamintojai – savo veiklą įregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, gaminantys apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuojantys gaminius (išskyrus ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį) į apmokestinamąją pakuotę, net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo.

Importuotojai – savo veiklą įregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, importuojantys ir (ar) iš kitos valstybės įvežantys gaminių pripildytas pakuotes į Lietuvą.

Pakuotė – gaminys, skirtas gaminiams pakuoti, apsaugoti, gabenti ir pateikti vartotojams, naudotojams ir pagaminta iš bet kokių medžiagų (stiklo, plastiko, PET, metalo, popieriaus, kartono, medžio ir kt.).

Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms – į Lietuvos teritoriją įvežtų ar Lietuvos teritorijoje pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas, siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui.

Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato ar privalo atsikratyti.