23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/05
Pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto PVM skaičiavimas
  • Vilma ČEREŠKAITĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Ūkininkai, PVM mokėtojai, prieš pasigamindami ilgalaikį materialųjį turtą (statydami naują ar rekonstruodami seną pastatą), turi žinoti, kad pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas laikomas prekių tiekimu. Vadinasi, kai turtas bus pasigamintas ir pradėtas naudoti, ūkininkas turės nuo šio turto apmokestinamosios vertės apskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį.

Apmokestinamoji vertė susideda iš patirtų statybos, gamybos išlaidų, išlaidų rangovų atliktiems darbams ir kt. Finansinėje ūkininkų apskaitoje statybų apskaitai naudojama 150-oji sąskaita. Šios sąskaitos debete registruojamos rangos būdu ir ūkininko jėgomis atliekamos statybos išlaidos, statybos darbuotojų darbo užmokestis, nurašytos sunaudotos medžiagos ir pan. Pasigamintas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas nurodant sukauptą vertę, kuri ir yra šio daikto apmokestinamoji vertė, nuo kurios reikės skaičiuoti 21 proc. PVM.

Skaičiuoti PVM pasigamintam ilgalaikiam materialiajam turtui reikia tik tada, jeigu šiam turtui pasigaminti sunaudotų prekių ar paslaugų pirkimo PVM buvo įtraukta į PVM mokėtojo PVM atskaitą. Tai reiškia, kad jei įsigytų prekių ar paslaugų PVM ūkininkas neįrašė į PVM atskaitą, tai ir nuo tokio turto pasigaminimo ar esminio pagerinimo vertės PVM neskaičiuojamas.

Ilgalaikio turto pasigaminimo PVM apskaičiuojamas tik šias atvejais:

  • kai pasigaminamas kilnojamasis ilgalaikis turtas;
  • kai pastatomas pastatas ar statinys;
  • kai atliekamas esminis pastato ar statinio pagerinimas (negalioja kilnojamojo daikto esminiam pagerinimui).

Kas laikoma ilgalaikiu materialiuoju turtu, pastatu ir statiniu bei esminiu pastato ir statinio pagerinimu? Ilgalaikis turtas – tai daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami ūkininko ūkio veikloje ilgiau kaip vienus metus (pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes). Vadinasi, ilgalaikis materialusis turtas – tai pastatai, mašinos ir įrengimai, inventorius, baldai ir kita.

Pastato ir statinio sąvokos apibrėžiamos Statybos įstatyme. Pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos. Statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus.

Esminiu pagerinimu laikomi statybos darbai, kurie pailgina naudojimo laiką arba pagerina naudingąsias savybes. Pats ūkininkas turi nuspręsti, ar atliktus statybos darbus laikyti esminiu pagerinimu. Vertinant reikia atsižvelgti ne į atliktų darbų vertę, bet į gautą rezultatą, t. y. ar pailgėja pastato naudojimo laikas arba pagerėja jo naudingosios savybės.

PVM įstatymo 6 straipsnio taikymo prasme inžineriniai tinklai nelaikomi statiniais, todėl visais atvejais atlikus inžinerinių tinklų statybos, remonto, rekonstrukcijos darbus neturi būti apskaičiuotas atlikto esminio pagerinimo pardavimo PVM.

Kaip įforminti turto pasigaminimą

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas ar atliktas pastato (statinio) esminis pagerinimas turi būti įforminamas išrašant PVM sąskaitą faktūrą. Joje, be kitų privalomų rekvizitų (išrašymo datos, serijos ir numerio, turtą pasigaminusio asmens PVM mokėtojo kodo, apmokestinamosios vertės, PVM tarifo ir PVM sumos), privalomai turi būti įrašyta nuoroda Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas.

Pavyzdys

Ūkininkas ūkio būdu pastatė garažą, jį naudos tik ūkio veiklai. Jam pastatyti sunaudojo įsigytų statybinių medžiagų (pirktų taikant PVM) už 34 000 Eur (+ PVM 7 140 Eur) ir sumokėjo statybinei organizacijai už statybos darbus 15 000 Eur (+ PVM 3 150 Eur).

Garažo apmokestinamoji vertė bus lygi 34 000 + 15 000 = 49 000 Eur. Tą mokestinį laikotarpį, kai garažas pradedamas naudoti veiklai, pvz., sausio mėnesį, ūkininkas privalo apskaičiuoti ir deklaruoti PVM nuo apmokestinamosios vertės, t. y. 7 140 + 3 150 = 10 290 Eur.

Sausio mėnesio PVM deklaracijos forma FR0600 pildoma taip:

  • 15 laukelyje įrašoma apmokestinamoji vertė – 49 000 Eur;
  • 29 laukelyje įrašoma pardavimo PVM suma – 10 290 Eur;
  • 25 ir 35 laukeliuose įrašoma pirkimo PVM suma – 10 290 Eur.

Iš tikrųjų ūkininkas apskaičiuoto PVM į biudžetą sumokėti neturi. Jis nurodo apskaičiuotą PVM sumą kaip pardavimo PVM ir tą pačią sumą kaip atskaitomą pirkimo PVM sumą formoje FR0600. Į biudžetą mokėtina PVM suma lygi nuliui (10 290 – 10 290 = 0 Eur).

Reikia nepamiršti pasigamintą ar iš esmės pagerintą ilgalaikį materialųjį turtą deklaruoti formoje FR0457, kad ilgalaikio turto įsigijimo, eksploatavimo ir remonto bei rekonstravimo išlaidos būtų priskirtos leidžiamiems atskaitymams apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį.

Ką daryti, jei turtas veiklai nenaudojamas

Jeigu pasigamintas arba iš esmės pagerintas ilgalaikis materialusis turtas yra parduodamas be PVM ar pasikeičia jo paskirtis ir šis turtas nenaudojamas ūkininko PVM mokėtojo veiklai (suteikiančiai teisę į PVM atskaitą), reikia dalį atskaitytos PVM sumos atstatyti.

Tikslinti PVM galima nustatytą laiką:

  • pasigamintų pastatų ar statinių ir jų esminio pagerinimo – 10 metų;
  • kito ilgalaikio materialiojo turto (kuriam pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlį nustatytas nusidėvėjimo normatyvas ne trumpesnis kaip 4 metai) – 5 metus.

Pavyzdys

Ūkininkas pastatė garažą 2016 m. sausį už 49 000 Eur (+ PVM 10 290 Eur, kurį įrašė į atskaitą). 2018 m. lapkritį ūkininkas nusprendė, kad šio pastato ūkio veiklai nenaudos. Kadangi pastačius pastatą PVM buvo atskaitytas, reikia atstatyti PVM. Pasistatyto garažo PVM tikslinimo laikotarpis – 10 metų, t. y. ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio mėn. Jeigu ūkininkas būtų nusprendęs nenaudoti garažo veiklai po 2025 metų gruodžio, jam PVM atstatyti nereikėtų, nes garažas būtų buvęs naudotas veiklai ilgiau kaip 10 metų.

Tikslinama PVM suma apskaičiuojama:

Šia suma (7 375 Eur) 2018 m. lapkričio mėn. formoje FR0600 didinama apskaičiuotoji mokėtina į biudžetą arba mažinama grąžintina iš biudžeto PVM suma.