03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2018/02
Nelaimingi atsitikimai ir jų priežastys žemės ūkyje
  • Edita KVEDERIENĖ
  • Mano ūkis

Žemės ūkyje, įskaitant ir miškininkystę, naudojant techniką atliekami įvairiausi darbai. Siekiant išvengti nelaimingų ar net mirtinų atsitikimų, žemės ūkio darbus atliekančių darbuotojų, ypač dirbančių su technika, saugai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Įvairiuose ūkiuose ir žemės bendrovėse darbus atlieka samdyti darbuotojai, kurių sauga turi rūpintis darbdavys, t. y. ūkininkas ar bendrovei atstovaujantis vadovas. Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus.

Mirtini ir sunkūs nelaimingi atsitikimai, įvykę 2015–2017 m. žemės ūkyje

Ant ritinių preso viršaus užlipęs traktorininkas juostinių diržų iki pusės kūno buvo įtrauktas į įrenginio vidų ir žuvo.

Nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės. 2017-08-16 Kėdainių r. žemės ūkio bendrovės traktorininkas nukultų javų lauke presavo šiaudus. Presavimui sutrikus, sustabdė traktorių, bet neišjungė ritinių preso pavaros. Tada užlipo ant įrenginio viršaus ir juostinių diržų iki pusės kūno buvo įtrauktas į įrenginio vidų. Dėl šių priežasčių darbuotojas žuvo.

Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys.

1. Saugos ir sveikatos norminio teisės akto, darbuotojams privalomų vykdyti instrukcijų, taisyklių ir kt. reikalavimų pažeidimas.

Bendrovėje darbuotojas mechanizatoriumi (traktorininku) dirbo 8 metus, turėjo 7 m. ritinių preso eksploatavimo patirties. Nors instruktuojant buvo supažindintas su profesinės rizikos veiksniais traktorininko darbo vietoje, jis užlipo ant preso viršaus į vietą, kurioje yra judantys juostiniai diržai, neužgesinęs traktoriaus variklio ar neišjungęs jėgos perdavimo pavaros. Darbuotojas darbe buvo neblaivus.

2. Saugos ir sveikatos vidinės kontrolės darbe nepakankamumas.

Darbdaviui atstovaujantis asmuo pats ar jo įgaliotasis asmuo netinkamai organizavo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę įmonėje, neįvertino profesinės rizikos mechanizatoriaus darbo vietoje, susijusios su pavojais dėl mechaninio sąlyčio su darbo įrenginių judančiomis dalimis. Neįvertino profesinės rizikos, pradėjus naudoti naujai įsigytą darbo priemonę. Neturėdamas įrenginio gamintojo naudojimo dokumentų ir kartu nesupažindinęs mechanizatoriaus su įrenginio gamintojo reikalavimais, leido jam naudoti darbo priemonę. Neužtikrino, kad neblaivus darbuotojas būtų nušalintas nuo darbo.

Ūkio mechanizatoriui oru pildant traktorinės priekabos ratą, išsprūdęs rato fiksavimo žiedas sunkiai sužalojo koją.

Nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės. 2017-06-09 Kretingos r. ūkininko ūkyje dirbantis mechanizatorius, ūkininko nurodymu, turėjo paruošti priekabą darbui ir pripūsti į padangas oro. Priekaba stovėjo ūkiniame pastate prie išvažiavimo vartų. Prie traktoriaus kompresoriaus prijungęs oro padavimo žarną ir pradėjęs pūsti priekinę dešinę priekabos padangą, mechanizatorius nuėjo apžiūrėti kitų priekabos padangų, tačiau einant pro pučiamą padangą buvo parblokštas iš pučiamo rato išlėkusio fiksavimo žiedo ir patyrė sunkų sužalojimą (atviri dešinio blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžiai).

Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. 1. Netinkamas darbų organizavimas. Nurodymas pavaldžiam darbuotojui papildyti priekabos padangas oro, esant padangos sprogimo, jos dalių atitrūkimo pavojui, neįvertinus keliamos profesinės rizikos, nesiėmus priemonių jai išvengti.

Mirtinai sužalojo pašarų dalytuvas-maišytuvas.

Nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybės. 2016-11-17 Zarasų r. ūkininko galvijų fermoje per rytinį šėrimą mirtiną galvos traumą patyrė pagalbinis darbininkas. Galvijai fermoje buvo šeriami mechanizuotai pašarų maišytuvu-dalytuvu, prikabintu prie traktoriaus. Pagalbinis darbininkas patyrė mirtiną galvos traumą, kai užlipo ant pašarų maišytuvo-dalytuvo priekinėje dalyje esančios aikštelės, kurios paskirtis – patikrinti, ar pašarai sumaišyti. Tai patikrinti galėjo tik traktorių vairavęs mechanizatorius kai lauke prie šienainio tranšėjos pakrovė pašarus. Galvijų ferma senos statybos, ant gelžbetonio kolonų sumontuotos gelžbetonio sijos, ant jų sudėta stogo gelžbetoninis denginys. Traktoriui (be kabinos) tempiant maišytuvą-dalytuvą, tarp jo ir gelžbetonio sijos buvo apie 5 cm tarpas. Pagalbiniam darbininkui užlipus ant maišytuvo-dalytuvo laiptelių, jo galva išlindo virš maišytuvo-dalytuvo. Mašinai važiuojant pro gelžbetonio siją, darbininko galva pateko tarp sijos ir maišytuvo-dalytuvo.

Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. 1. Saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje nepakankamumas. Pradėjus naudoti naujas modernizuotas darbo priemones ūkyje neatliktas profesinės rizikos vertinimas atskirose darbo vietose, konkrečiai – tarp pagalbinio darbininko ir traktorininko. Dirbant su traktoriaus traukiamu pašarų maišytuvudalytuvu, nesilaikyta reikalavimų, keliamų darbo priemonei (traktoriui), nurodytų pašarų maišytuvo-dalytuvo gamyklinėje saugaus naudojimo instrukcijoje.

2. Saugos ir sveikatos norminio teisės akto, darbuotojams privalomų vykdyti instrukcijų pažeidimas.

Karvė sunkiai sužalojo melžėjos galvą. 2016-05-14 pieno ūkyje melžiama karvė spyrė ir sunkiai sužalojo melžėjos galvą.

Apsinuodijo neaiškios cheminės sudėties tirpalu. 2015-08-31 žirgininkystės ūkyje darbuotojas, išgėręs neaiškios cheminės sudėties musių nuodų tirpalo, supilto į mineralinio vandens butelį, apsinuodijo neaiškios cheminės sudėties tirpalu.

Nelaimingų atsitikimų priežastys

Darbas aukštyje

Analizuojant per 2017 m. įvykusius nelaimingus atsitikimus, matyti, kad pavojingiausiais išlieka statybos ir remonto darbai (2 mirtini ir 12 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – iš pastarųjų 8 atvejais darbuotojai susižalojo nukritę iš aukščio). Taip pat didesnė nelaimingų atsitikimų tikimybė atliekant sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (6 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, iš jų 2 – darbuotojams nukritus iš aukščio; 13 sunkių, iš jų 3 – darbuotojams nukritus iš aukščio) bei techninių priemonių, mechanizmų, darbo įrenginių remonto, priežiūros darbus (1 mirtinas ir 7 sunkūs sužalojimai). Atliekant šiuos darbus, pernai šalyje įvyko 44 proc. mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.

Įvykių darbe tyrimai rodo, kad 2017 m. apie ketvirtadalis (27 proc.) darbuotojų žuvo darbo vietoje užkritus/užgriuvus kroviniams ar birioms medžiagoms. 15 proc. mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio (2016 m. tokie atvejai sudarė 19 proc.). 26 proc. darbuotojų sunkias traumas patyrė nugriuvę.

Vienų metų darbo stažo įmonėje neturintys darbuotojai

33 proc. mirtinų ir 30 proc. ištirtų sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje nesiekė 1 metų. Didesnį darbo stažą įmonėje turintys darbuotojai nelaimingų atsitikimų darbe patiria kur kas rečiau.

Netinkamas darbų organizavimas bei nepakankama saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis, nustatyta, kad trečdalis (33 proc.) ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko dėl netinkamo darbų organizavimo bei nepakankamos saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje.

Dėl organizacinių priežasčių (netinkamo pavojingų darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės nepakankamumo, netinkamo darbuotojų mokymo ir (ar) instruktavimo saugos ir sveikatos srityje, netinkamo kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimo ar (ir) naudojimo, netinkamo darbo vietos įrengimo) per 2017 m. pirmą pusmetį įvyko 45 proc. ištirtų mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.

Vadovų duotų nurodymų nesilaikymas

Atlikdami darbus darbuotojai dažnai nesilaikė vadovų duotų nurodymų, neatsakingai rizikavo savo sveikata ar gyvybe. Dėl šios priežasties įvyko 27 proc. ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe.

Neblaivus darbuotojas

2017 m. pirmą pusmetį įvyko 2 mirtini ir 1 sunkus nelaimingas atsitikimas darbe neblaiviems darbuotojams, kurie dirbo transporto ir saugojimo (1 mirtinas ir 1 sunkus nelaimingas atsitikimas) bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (1 mirtinas) EVR įmonėse. Dviem atvejais neblaivūs darbuotojai žuvo ar patyrė sunkią traumą įtraukti veikiančių mechanizmų, vienas – nukritęs iš aukščio. Nukentėjusiųjų kraujyje buvo nustatyta nuo 0,45 iki 1,12 promilės etilo alkoholio.

Teisės aktų pažeidimai

Analizuojant, kokie darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai lemia sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, pastebėta, kad dažniausios nelaimingų atsitikimų darbe priežastys – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – DSSĮ) 19 straipsnio („Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“), 20 straipsnio („Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys saugų darbų organizavimą ir jų vykdymą įmonėse“) ir Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų pažeidimai. Darbdavys, neorganizuodamas rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimo, netinkamai organizuodamas darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę įmonėje ir nepakankamai kontroliuodamas, ar darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės ir (ar) lokalių aktų reikalavimų, nevykdė darbdavio pareigų.

Be minėtų DSSĮ straipsnių pažeidimų, dar dažnai įvardijami DSSĮ 33 straipsnio („Darbuotojo pareigos“) reikalavimų pažeidimai: konstatuojama, kad darbuotojas pažeidė ir nesilaikė norminiais ar (ir) lokaliais teisės aktais jam nustatytų pareigų ir savo nesaugiais veiksmais nulėmė nelaimingą atsitikimą.

***

Nelaimingų atsitikimų, įvykusių 2017 m. I pusmetį darbe, statistika Nuo metų pradžios daugiausia mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko transporto ir saugojimo sektoriuje – 8 atvejai (iš jų 4 atvejais darbuotojai žuvo per eismo įvykius). Sunkių traumų per 2017 m. pirmą pusmetį darbuotojai patyrė apdirbamosios gamybos (15 atvejų), transporto ir saugojimo (14 atvejų), statybos (11 atvejų), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto bei miškininkystės (po 6 atvejus), žemės ūkio (5 atvejai) EVR įmonėse. Šaltinis – Statistikos departamentas (2017-07-03 duomenys)