23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2016/04
Gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimas
 • Rita DABKUVIENĖ, LŽŪKT
 • Mano ūkis

Gyventojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys kitų apmokestinamųjų pajamų, turėtų nepraleisti galimybės pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto nuo 2015 metais gautų pajamų.

Pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti pajamų mokesčio dalį gali tie gyventojai, kurie 2015 m. gavo su darbo santykiais susijusių pajamų, tačiau nepasinaudojo metiniu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu NPD, o taip pat tie, kurie mokėjo gyvybės draudimo, pensijų fondų, profesinio mokymo ar studijų įmokas bei palūkanas už finansinę nuomą ar kreditą būstui įsigyti.

NPD taikymas

Ar gyventojui gali būti taikomas metinis NPD ir kokia yra jo suma, priklauso nuo metinio darbo užmokesčio bei kitų gautų apmokestinamųjų pajamų. Tačiau ne visos pajamos yra įskaičiuojamos į apmokestinamąsias pajamas. Apskaičiuojant metinį NPD, neįskaičiuojamos:

 • apmokestinamosioms pajamoms priskirtos išmokos, neviršijančios sumokėtų įmokų sumos, kurios buvo išmokėtos nutraukus arba pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai, nes joms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas;
 • pajamos, gautos iš veiklos pagal verslo liudijimą;
 • individualios veiklos pajamos, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos (nes jos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų tarifą). Todėl apskaičiuojant metinį NPD, šios pajamos yra įskaitomos į metines pajamas;
 • neindividualios veiklos turto pardavimo pajamos, gautos už parduotą netauriųjų metalų laužą.

Pasinaudoti metiniu NPD gali gyventojai, dirbę ne visus 2015 metus, arba tie, kuriems, išmokant darbo užmokestį, NPD nebuvo taikytas arba buvo taikytas ne visas dydis. Apskaičiuojant metinį NPD už 2015 metus, atsižvelgiama į tai, kiek per metus yra gauta pajamų. Kai gyventojo metinės pajamos neviršija 3 480 eurų, tai metinis NPD yra 1 992 eurai. Kai gyventojo metinės pajamos yra didesnės kaip 3 480 eurų, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę, vadovaujantis principu, kad, didėjant metinėms pajamoms, taikomas vis mažesnis metinis NPD. Metinis NPD = 1 992 ‒ 0,26 x (GMP - 3 480).

Pavyzdys. Gyventojas per 2015 metus gavo 6 000 eurų darbo užmokesčio ir 1 000 eurų žemės nuomos pajamų. Bendra metinių apmokestinamųjų (taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą) pajamų suma - 7 000 eurų. Metinis NPD apskaičiuojamas taip:

7 000 - 3 480 = 3 520 Eur

3 520 x 0,26 (koeficiento) = 915,20 Eur

1 992 - 915,20 = 1 076,80 Eur

Metinis NPD yra 1 076,80 Eur

Jeigu gyventojo 2015 m. gautų metinių pajamų suma būtų 11 141,50 euro ar didesnė, tai metinis NPD būtų netaikomas, nes, apskaičiavus NPD, jis būtų lygus nuliui.

NPD už vaikus

Ką daryti, jei asmuo gavo apmokestinamųjų pajamų, tačiau nepasinaudojo metiniu papildomu NPD už auginamus vaikus iki 18 metų, taip pat vyresnius, besimokančius pagal bendrojo ugdymo programas?

Pasibaigus 2015 metams, metiniu papildomu NPD gali būti mažinamos bet kokios rūšies gyventojo gautos pajamos, kurios apmokestinamos pajamų mokesčiu. Į bendrą gautų metinių pajamų sumą, apskaičiuojant metinį papildomą NPD, neatsižvelgiama.

Jeigu vienas iš tėvų kalendoriniais metais nepasinaudojo papildomu NPD, tai šia teise, kalendoriniams metams pasibaigus, gali pasinaudoti jis pats ar kitas iš tėvų. Už kiekvieną auginamą vaiką bendras abiem tėvams taikomas papildomas metinis NPD negali būti didesnis kaip 720 eurų.

Jeigu ūkininkas 2015 m. gavo pajamų tik iš vykdomos individualios žemės ūkio veiklos, jam metinis papildomas NPD bus pritaikomas pagal pateiktą metinę pajamų mokesčio deklaraciją, nors pagal darbo sutartį jis nedirbo ir darbo užmokesčio negavo.

Išsituokęs asmuo, su kuriuo vaikas negyvena, nors ir prisideda prie vaiko materialinio išlaikymo bei auginimo, yra nelaikomas vaiką auginančiu asmeniu, todėl papildomas NPD jam netaikomas.

Gyvybės draudimo įmokos

Gyventojas iš savo metinių pajamų gali atimti per 2015 metus sumokėtas įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje nustatyta, kad gyvybės draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, ir tokiu būdu sumažinti to mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas. Tačiau šia lengvata negali pasinaudoti gyventojas, kuris gavo:

 • vien neapmokestinamųjų pajamų;
 • pajamų vien iš veiklos, vykdomos turint verslo liudijimą;
 • vien pajamų, kurios apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Gyvybės draudimo įmokas galima pagrįsti draudimo polisais, įmokų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais (kvitais, mokėjimo pavedimais ir pan.), turinčiais privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, draudimo įmonės išduotais laisvos formos dokumentais, patvirtinančiais įmokų gavimą. Šių dokumentų kartu su deklaracija pateikti nereikia, tačiau po metinės pajamų deklaracijos pateikimo juos privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų. Sumokėjimą patvirtinantys dokumentai pateikiami tik mokesčių administratoriui paprašius.

Įmokos į pensijų fondus

Gyventojas iš savo metinių pajamų gali atimti per 2015 m. sumokėtas į pensijų fondus įmokas ir tokiu būdu sumažinti apmokestinamąsias pajamas. Lengvata negali pasinaudoti gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu gavo:

 • vien neapmokestinamųjų pajamų;
 • pajamų vien iš veiklos, vykdomos turint verslo liudijimą;
 • vien pajamų, kurios apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Lengvata taikoma, sumokėjus įmokas į savanoriškus pensijų kaupimo fondus, t. y. III pakopos pensijų fondus.

Įmokos už profesinį mokymą ar studijas

Gyventojas iš savo metinių pajamų gali atimti per 2015 metus sumokėtas įmokas už profesinį mokymą, kurį baigus įgyjama pirma kvalifikacija, ar studijas, kurias baigus įgyjamas pirmas pagal atitinkamą studijų pakopą aukštasis koleginis ar universitetinis išsilavinimas, taip pat už pirmas mokslo doktorantūros bei meno aspirantūros studijas ir tokiu būdu sumažinti mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas.

Lengvata negali pasinaudoti besimokantysis, kuris kalendoriniais metais gavo:

 • vien neapmokestinamųjų pajamų;
 • pajamų vien iš veiklos, vykdomos turint verslo liudijimą;
 • vien pajamų, kurios apmokestinamos, taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Tačiau tokiu atveju, kai besimokantysis gavo tik neapmokestinamąsias pajamas arba pajamų iš viso negavo, už studijas sumokėtas įmokas gali atsiimti besimokančiojo tėvai arba sutuoktinis. Lengvata taikoma neatsižvelgiant į studijų formą (nuolatinės studijos ar ištęstinės; studijuojama kolegijoje ar universitete). Jei už studijas ar profesinį mokymą sumokėta skolintomis lėšomis, tai iš metinių pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.

Būsto kredito palūkanos

Gyventojas iš savo metinių pajamų gali atimti per 2015 metus sumokėtas įmokas, jeigu:

 • kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo sudarytas iki 2008 m. gruodžio 31 dienos;
 • finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam įsigyti sudaryta finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudaryti iki 2008 m. gruodžio 31 dienos.

***

Gyventojas, norintis susigrąžinti 2015 metais išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį už šiame straipsnyje išvardytas sumokėtas ar išskaičiuotas įmokas, turi Valstybinei mokesčių inspekcijai iki š. m. gegužės 2 d. pateikti užpildytą Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma). Šioje deklaracijoje turi būti nurodomos visos per 2015 metus gautos pajamos, nuo jų išskaičiuotas pajamų mokestis, patirtos išlaidos, kurias patyrus taikomos pajamų mokesčio lengvatos.