23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2015/01
Miško darbų kalendorius
 • Prof. Darius DANUSEVIČIUS, ASU Dr. Julius DANUSEVIČIUS, LAMMC Miškų institutas
 • Mano ūkis

Būtini miško darbai ir priemonės yra nurodyti Miškotvarkos projekte, kurį, miško savininkui užsakius, sudaro miškotvarkos specialistai, turintys tam galiojančias licencijas. Tačiau, norint tinkamai planuoti ir laiku atlikti darbus, pravartu pasinaudoti miško darbų kalendoriumi. Be to, turint darbų programą, lengviau iš anksto numatyti miško darbų ir priemonių vykdytojus.

Miško savininkai, be šiame straipsnyje aprašomų darbų, privalo nuolat domėtis jiems priklausančių miškų būkle, kuriai įtaką daro daugybė veiksnių: audros, gaisrai, entokenkėjai ir ligos, žvėrių ir darbininkų, vykdžiusių miško darbus, pažeidimai. Pavojų taip pat gali sukelti neatsakingas lankytojų elgesys miške. Pavyzdžiui, gali būti sužaloti miško medžiai, kita augalija, gamtinė aplinka, įskaitant dirvožemį, taip pat nesilaikoma priešgaisrinės apsaugos taisyklių. Tad savininkas turi reguliariai lankytis miške arba gauti patikėtų asmenų informaciją. Tad kokie darbai laukia miške? Naudodamiesi ilgalaike patirtimi siūlome tokią ištisų metų darbų seką.

SAUSIS

 • Pradedama ir tęsiama naujų metų miško ruoša: atliekami visų rūšių pagrindiniai, sanitariniai, einamieji ir retinimo kirtimai, iš miško ištraukiama, išvežama ir parduodama mediena.
 • Stebima, kad kertant nebūtų sužaloti sėkliniai medžiai ir vertingas pomiškis, kad būtų palikti pažymėti uoksiniai ir vabzdžiagaudžiai medžiai ir kirtavietės valomos nuo kirtimo liekanų.
 • Jeigu yra paklausa, renkamos atestuotuose sėkliniuose miško objektuose ir vertingų medžių sėklos, o surinktos - parduodamos medelynams arba siunčiamos patikrinti ir ruošiamos pavasario sėjai.
 • Apžiūrimi miško želdiniai: ar nepažeistos apsaugos priemonės, ar želdiniams nepakenkė žvėrys, ar gausios bebrų grupės, domimasi, kaip medžiojami žvėrys.
 • Tikrinama, ar ėdžiose yra pašarų miško žvėrims.
 • Parengiama ir pateikiama aplinkos apsaugos departamentams „Privataus miško savininko miško naudojimo ir tvarkymo statistinė metinė ataskaita".

VASARIS

 • Spartinama žiemos miško ruoša, apvaliosios medienos (stiebų sortimentų) iš miško išgabenimas.
 • Valomos kirtavietės.
 • Tikrinama ir atkuriama pažeista, sustiprinama miško želdinių apsauga nuo žvėrių.
 • Rengiami ir tvirtinami miško atkūrimo ir įveisimo projektai.
 • Baigiamos rinkti medžių sėklos.
 • Sudaromas pavasarinių priešgaisrinių miško priemonių ir miško želdinimo darbų planas. Įsigyjamas reikiamas inventorius.
 • Aptariami rekreacinių objektų įrengimo darbai.
 • Ėdžios papildomos pašarų, susitariama su medžiotojais, žvėreliams atvežama sultingųjų pašarų ir grūdų atliekų.
 • Pradedama inkilų paukšteliams gamyba.

KOVAS

 • Baigiami žiemos miško ruošos darbai, galutinai išvalomos kirtavietės.
 • Rengiamasi pavasariniams miško želdinimo darbams (pasirūpinama sodmenimis, įrankiais, transportu, darbininkais).
 • Kertami krūmai grioviuose ir šalia griovių, ardomos bebrų užtvankos, nuleidžiamas paviršinis vanduo.
 • Tvarkomas priešgaisrinis miško inventorius, ruošiami ir statomi priešgaisriniai stendai, aptariama priešgaisrinė stebėsena.
 • Įrengiamos ir atnaujinamos priešgaisrinės juostos.
 • Iškeliamos vabzdžių gaudyklės, atitinkamai išdėstomi nukirsti vabzdžiagaudžiai medžiai.
 • Tikrinama želdinių apsauga nuo pažeidimų, šeriami žvėrys, lesinami paukščiai ir keliami inkilai.
 • Pradedama miško kelių priežiūra ir remontas.
 • Rengiamos poilsio aikštelės.
 • Apžiūrimi saugomi draustiniai ir vertingi medžiai, miško paminklai.

BALANDIS

 • Sodinamas miškas, atsodinami praėjusiais ir užpraėjusiais metais želdiniuose žuvę sodinukai.
 • Medelynuose vykdoma sėja, iškasami, persodinami ir į želdavietes pristatomi medeliai.
 • Tikrinamos ir atnaujinamos anksčiau įrengtos ir įrengiamos naujos priešgaisrinės miško juostos, tvarkomos priešgaisrinės priemonės.
 • Šalinamos žabų liekanos, ypač pakelėse, kirtavietėse ir žmonių lankomose vietose.
 • Įveisiami pašarinių kultūrų laukeliai žvėrims.
 • Tvarkomi grioviai ir taisomi keliai.
 • Stebimi entokenkėjai, saugoma, kad jie neišplistų, aptveriami skruzdėlynai.
 • Iš miško išvežami medienos likučiai.
 • Organizuojamas budėjimas per gaisrų pavojų.
 • Iš miško šalinamos vėjavartos ir vėjalaužos.

GEGUŽĖ

 • Baigiamas sodinti miškas, papildomi praėjusių metų želdiniai, baigiami sėjimo ir sodinimo darbai medelyne.
 • Renkamos prinokusios tuopų, gluosnių, vinkšnų ir gubų sėklos.
 • Baigiamos įrengti ir atnaujinti priešgaisrinės juostos ir barjerai.
 • Tikrinama kelių, griovių ir ribinių stulpų būklė, sugadinti taisomi.
 • Medžiams sulapojus pradedami ugdomieji kirtimai: šviesinama ir valoma.
 • Tikrinama sėklinių medynų, rinktinių medžių ir įveistų želdinių būklė.
 • Po žiemos ir pavasario apžiūrimi želdiniai ir jaunuolynai, įvertinama jų būklė, taikomos atitinkamos priežiūros ir apsaugos priemonės.

BIRŽELIS

 • Vykdomi ugdomieji kirtimai.
 • Atliekama miško želdinių agrotechninė priežiūra.
 • Pradedamos rėžti pagrindinio kirtimo biržės.
 • Renkamos prinokusios karpuotųjų beržų sėklos.
 • Nulupama vabzdžiagaudžių medžių žievė ir sudeginama kartu su kenkėjais.
 • Apipurškiama insekticidiniais preparatais pagaminta ir iš miško neišvežta mediena be žievės.
 • Taisomi arba tiesiami nauji miško keliai.

LIEPA

 • Tęsiami ugdomieji kirtimai.
 • Vykdoma agrotechninė ir stelbimą šalinanti miško želdinių priežiūra.
 • Atnaujinamos priešgaisrinės mineralizuotos juostos.
 • Tiesiami nauji ir taisomi esami keliai.
 • Sausinamas miškas.
 • Renkamos subrendusios beržų, ievų, trešnių sėklos.
 • Šienaujamos pievos ir ruošiami pašarai žvėreliams.
 • Atrenkami uoksiniai medžiai.
 • Įrengiami privažiavimai prie vandens telkinių.
 • Tikrinama priešgaisrinių stendų ir poilsiaviečių būklė.

RUGPJŪTIS

 • Tęsiami ugdomieji kirtimai.
 • Rengiami miško atkūrimo projektai ir pradedama ruošti dirva kitų metų želdiniams.
 • Rėžiamos pagrindinės kirtimų biržės.
 • Nuo sąnašų ir krūmų valomos kvartalinės, ribinės linijos ir grioviai.
 • Atliekama įveistų miško želdinių agrotechninė, stelbimą šalinanti ir kovos su kenkėjais priežiūra.
 • Renkamos zuikiakrūmių ir daugiamečių lubinų sėklos.
 • Tęsiami kelių, griovių, priešgaisrinių įrenginių priežiūra.
 • Tikrinama sėklinių ir vertingų medynų sanitarinė būklė.

RUGSĖJIS

 • Tęsiami ugdomieji kirtimai, valomos pakelės ir kvartalinės linijos.
 • Ruošiama dirva kitų metų miško želdiniams.
 • Pradedamas rudeninis miško sodinimas.
 • Renkamos daugelio medžių ir krūmų sėklos.
 • Ruošiamasi žiemos sezono kirtimams (įvertinamas kirtimų fondas, pasirenkamas darbų rangovas).
 • Baigiami kelių remonto arba tiesimo darbai.

SPALIS

 • Baigiamas rudeninis miško sodinimas ir žuvusių medelių miško želdiniuose keitimas.
 • Ruošiama dirva pavasariniam miško želdinimui.
 • Baigiami ugdomieji šviesinimo ir valymo kirtimai.
 • Renkamos medžių sėklos ir ąžuolų gilės.
 • Ardoma paklotė ir purenama rinktinių kirtimų biržių dirva, kad išbirusios sėklos galėtų sudygti.
 • Medelių ūgliai pradedami tepti repelentais, kad jų nenukandžiotų miško žvėrys. Ant vertingesnių medelių uždedami apsauginiai gaubtai.
 • Atnaujinamos mineralizuotos priešgaisrinės juostos.
 • Tikrinamos ir remontuojamos griovių pralaidos, kad rudenį gerai nutekėtų vanduo.
 • Ženklinami sanitarinio kirtimo medžiai.

LAPKRITIS

 • Baigiama ruošti dirva kitų metų miško želdiniams ir savaiminiam miško žėlimui kirtavietėse.
 • Miško želdavietėse iškasamos duobės miškasodžio sodmenims lauke laikyti.
 • Miško atkūrimo projektuose numatytose būsimose kirtavietėse atliekamos paramos priemonės miškui atželti.
 • Renkamos spygliuočių medžių sėklos.
 • Biržėse žymimi kirstini ir nekirstini medžiai.
 • Renkami ir žymimi sanitarinio kirtimo medžiai.
 • Renkamos laikinų medienos sandėlių vietos.
 • Baigiami likę pagrindiniai ir sanitariniai miško kirtimai ir medienos traukimas.
 • Baigiami repelentais apdoroti želdiniai arba baigiami dėti apsauginiai gaubtai.
 • Atrenkami vertingi medžiai biologinei įvairovei palaikyti biržėse.
 • Optimizuojamas bebrų skaičius.
 • Apžiūrima ir įvertinama rekreacinių objektų būklė.
 • Nuimami ir remontuojami priešgaisriniai stendai.
 • Apžiūrimi saugomi medynai.

GRUODIS

 • Baigiami kirsti tais metais numatyti medynai ir ištraukiama mediena.
 • Pradedamos kirsti naujų metų biržės, ištraukiama mediena.
 • Žinant kitų metų kirtimus ir plynumas, rengiami miško atkūrimo ir įveisimo projektai.
 • Renkamos spygliuočių sėklos.
 • Miškotvarkos dokumentuose žymimi visi praėjusių metų pokyčiai ir atlikti darbai.
 • Apžiūrimi ir apsaugomi, kad nepakenktų žvėrys, miško želdiniai.
 • Papildomai atrenkami uoksiniai ir bioįvairovei palaikyti skirti medžiai.
 • Apžiūrimi ir saugomi vertingi medynai, reikalui esant taikoma papildoma apsauga.