23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2014/01
Nauja neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka
  • R. Veliulienė
  • Mano ūkis

Nuo š. m. sausio 1 dienos įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, iš kurių vienas svarbiausių - nauja neapmokestinamųjų pajamų dydžių nustatymo bei jų skaičiavimo tvarka. Mėnesinio bei metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio  ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas yra aktualus tiek gyventojams, gaunantiems su darbo santykiais susijusias pajamas, tiek įmonių ir ūkininkų buhalteriams, kurie turi apskaičiuoti ir  išmokėti šias išmokas.

Mėnesinio NPD apskaičiavimas

NPD taikomas tik su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Prie šių pajamų priskiriamas darbo užmokestis, priedai, premijos, ligos pašalpa už pirmąsias dvi ligos dienas, atostoginiai, kompensacija už nepanaudotas atostogas, išmokos už viršvalandžius, darbą švenčių ir poilsio dienomis, prastovas, visi kiti papildomi uždarbiai bei kitos nuolatinio pobūdžio išmokos, darbdavio išmokamos darbuotojui už jo atliktą darbą.  Prie mėnesinės darbo užmokesčio sumos priskiriamos ir pajamos natūra.

Nuo 2014 m. sausio 1 dienos NPD nuo 470 litų  padidintas  iki 570 litų. Šis  mėnesio NPD dydis taikomas tokia tvarka:

Ø  gyventojui,  kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija minimalios mėnesio algos (1 000 litų per mėnesį), taikomas mėnesio NPD yra 570 litų;

Ø  gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios pajamos viršija minimalią mėnesio algą, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę: NPD = 570 - 0,26 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos -             1 000).

Skaičiuojant NPD pagal šią formulę, pirmiausia iš darbuotojui apskaičiuotos mėnesio darbo užmokesčio sumos yra atimama minimali mėnesio alga (1 000 litų). Gautas skirtumas dauginamas iš koeficiento 0,26. Gauta suma atimama iš NPD sumos (570 litų).

Mėnesio NPD netaikomas, kai darbuotojo mėnesinės darbo užmokesčio pajamos pasiekia 3192 Lt arba yra didesnės, nes pagal formulę apskaičiavus šią sumą, gaunamas neigiamas mėnesio NPD. Apskaičiuota neigiama suma laikoma nuliu, todėl tą mėnesį darbuotojui negali būti pritaikytas  mėnesio NPD.

Gyventojui, turinčiam negalią arba sulaukusiam pensinio amžiaus, taikomos didesnės mėnesio NPD sumos:

Ø  asmeniui, kuriam nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių turinčiam asmeniui, kuriam yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmeniui, kuriam yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas 800 Lt mėnesio NPD;

Ø  asmeniui, kuriam nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis, ar senatvės amžių sulaukusiam asmeniui, kuriam yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmeniui, kuriam yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas 600 Lt mėnesio NPD.

Gyventojas, turintis teisę į NPD, turi pateikti laisvos formos prašymą darbdaviui, kad jam būtų pritaikytas mėnesio NPD. Prašymo nepateikus, NPD netaikomas.

Gyventojas turi teisę mokestiniu laikotarpiu atsisakyti NPD taikymo net tuo atveju, kai NPD jam gali būti pritaikytas. Tokiu atveju gyventojas galės pajamų mokestį susigrąžinti iki kitų metų gegužės 1 d.,  pateikęs Metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Metinio NPD apskaičiavimas

Metinis NPD nuo 2014 m. pradžios padidintas iki 6 840 Lt per metus. Šis dydis  taikomas, jei gyventojo metinės pajamos neviršija 12 000 litų per metus. Jeigu gyventojo metinės pajamos viršija 12 000 Lt, tuomet  metinė NPD suma apskaičiuojama pagal formulę: MNPD = 6 840 - 0,26 x (gyventojo metinės pajamos - 12 000).

Metinėms pajamoms pasiekus 38 304 Lt (3 192 Lt x 12 mėn.) sumą, metinis NPD nebetaikomas. Gyventojui, kuriam taikomas didesnis NPD (600 ar 800 litų), metinė NPD suma lygi jiems taikytinų didesnių  NPD sumai.

Gyventojui, kuriam per mokestinį laikotarpį pritaikyta didesnė NPD suma už taikytiną metinę NPD sumą, atsiranda prievolė iki kitų metų gegužės 1 d. pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM 308 formą) ir sumokėti į biudžetą Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos ir mokestiniu laikotarpiu sumokėtos pajamų mokesčio sumos skirtumą.

Jei kalendoriniais metais pritaikyta NPD suma mažesnė už jam priklausantį metinį NPD, tai skirtumą gyventojas galės susigrąžinti iki kitų metų gegužės 1 d. pateikęs Metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Papildomo NPD apskaičiavimas

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pakeistas ir papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio  (PNPD) taikymas. Esminis pakeitimas yra tas, kad tėvams už auginamus vaikus iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, už kiekvieną auginamą vaiką yra taikomas 200 Lt mėnesio PNPD. Iki 2013 m. pabaigos už pirmą vaiką buvo taikomas 100 litų PNPD, o už antrą bei paskesniuosius vaikus po 200 litų.

Kad darbdaviai  tėvams už auginamus vaikus galėtų taikyti PNPD, tėvai turi darbdaviams  pateikti prašymą, kad jiems būtų  taikomas PNPD,  bei patvirtinančius dokumentus: vaikų gimimo ar įvaikinimo dokumentų nuorašus, pažymą iš mokyklos, jei vaikas yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi bendrojo ugdymo  mokykloje.

Jeigu tėvai PNPD už auginamus vaikus kas mėnesį neprisitaikė arba prisitaikė ne visą sumą, tai, pateikę Metinę pajamų mokesčio deklaraciją iki kitų metų gegužės 1 d., galės prisitaikyti nepritaikytą PNPD dalį.

PNPD, skirtingai nei NPD, taikomas ne tik su darbo santykiais susijusioms, bet ir visoms apmokestinamosioms pajamoms ir jis nepriklauso nuo gaunamų pajamų dydžio ir pajamų rūšies. Jį lemia tik auginamų vaikų skaičius. Mėnesinis PNPD taikomas gyventojui, gaunančiam su darbo santykiais susijusių pajamų, o metinį PNPD gyventojas gali prisitaikyti nuo visų apmokestinamųjų pajamų.

Todėl ūkininkas, negaunantis su darbo santykiais susijusių pajamų, bet gaunantis pajamų iš individualios žemės ūkio veiklos, gali pasinaudoti metiniu PNPD.

Rita VELIULIENĖ

Mano ūkis, 2014/01