MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/12
Gyventojų grynųjų pinigų sandorių deklaravimas
  • L. Minkevičienė
  • Mano ūkis

Nuo ateinančių metų sausio 1 d. įsigalioja mokesčių sistemos naujovės, kuriomis siekiama sumažinti pajamų slėpimą, įsigyto turto pagrindimą fiktyviais pajamų gavimo šaltiniais, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais.

Mokesčių administravimo įstatymu patvirtinta PRC907 forma Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimas apie sudarytus sandorius (toliau Pranešimas) ir jos pateikimo bei pildymo taisyklės. Ši forma turi būti naudojama teikiant informaciją apie 2012 m. ir vėlesniais metais sudarytus sandorius. Gyventojai Pranešime turi pateikti informaciją apie jų sudarytus pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, paskolų, dovanojimo, paveldėjimo ar kitus sandorius, jeigu jie atitinka visas šias sąlygas:

  • lėšos (įskaitant ir pasiskolintas) gaunamos iš Lietuvos gyventojų arba iš užsienio fizinių ar juridinių asmenų;
  • gyventojo per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais gauta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 50 000 litų;
  • sandoriai nėra notarinės formos;
  • gyventojo pagal sandorius gautos pajamos nedeklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį teikiama informacija apie sandorius, yra kalendoriniai metai. Pranešime turi būti nurodytas fizinio asmens, iš kurio gautos piniginės lėšos, identifikacinis numeris (kodas), vardas, pavardė, sandorio rūšis ir gauta pinigų suma. Jei lėšos gautos iš užsienio fizinio ar juridinio asmens, tai dar turės būti nurodytas ir užsienio valstybės kodas.

Gyventojas grynaisiais pinigais gautas paskolas Pranešime turi pateikti neatsižvelgdamas į tai, ar iki kalendorinių metų pabaigos paskola yra grąžinta.

Pavyzdys

Jeigu iš fizinio asmens per metus gauta 55 tūkst. Lt paskola grynaisiais ir per tuos pačius metus visa paskola grąžinta, o paskolos sutartis tik rašytinės formos (jos pagal CK 6.871 str. visiškai pakanka sudaryti galiojančią paskolos sutartį), tokia paskolos sutartis turės būti deklaruota VMI, nurodant visą 55 tūkst. Lt sumą. Tačiau jeigu analogiška sutartis būtų patvirtinta notariškai, apie ją VMI pranešti nereikės.

VMI pranešti nereikės apie sandorius, sudarytus su Lietuvos juridiniais asmenims, taip pat tuos, pagal kuriuos per kalendorinius metus iš vieno asmens gaunama suma neviršija 50 tūkst. Lt grynaisiais. Pranešimo teikti nereikia, jeigu gyventojas gautas lėšas deklaravo Metinėje gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje FR308 ar pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Gautos lėšos užsienio valiuta Pranešime turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir tos užsienio valiutos santykį, buvusį lėšų gavimo dieną. Jei nėra galimybių nustatyti faktinio gavimo momento arba lėšos buvo gaunamos periodiškai, tuomet sumos turi būti nurodomos pagal tų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną buvusį oficialų lito ir valiutos kursą. Gautos lėšos iš skirtingų asmenų turi būti nurodomos skirtingose eilutėse.

Iš to paties asmens gautos lėšos pagal kelis tos pačios rūšies sandorius nurodomos vienoje eilutėje, o iš to paties asmens gautos lėšos pagal kelis skirtingos rūšies sandorius - skirtingose eilutėse. Jei gyventojas su tuo pačiu asmeniu sudarė kelis sandorius, kurių bendra vertė didesnė nei 50 000 Lt, ir pagal vieną ar kelis sandorius gautas lėšas deklaravo pajamų mokesčio deklaracijoje, tai pranešime nurodo tik tą sumą, kuri GPM deklaracijoje nedeklaruota.

Pavyzdys

Gyventojas gavo iš asmens 40 000 Lt dovaną ir iš to paties asmens 15 000 Lt už parduotą turtą. Gyventojas 15 000 Lt turto pardavimo pajamas deklaruoja pajamų mokesčio deklaracijoje. Pranešime tokiu atveju nurodoma tik 40 000 Lt, t. y. tik ta suma, kuri pajamų mokesčio  deklaracijoje nedeklaruota.

Gyventojai pranešimą turi pateikti apskrities VMI iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Taigi, informaciją apie 2012 m. sandorius reikės pateikti formoje PRC907 iki 2013 m. gegužės 1 d.

Pranešimą galima bus pateikti:

  • tiesiogiai įteikiant apskrities VMI tarnautojui;
  • atsiųsti paštu į apskrities VMI jos skelbiamais adresais arba į VMI prie Finansų ministerijos Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento Deklaracijų skyrių adresu: Neravų g. 8, Druskininkai;
  • elektroniniu būdu centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Pranešimą bus galima tikslinti gyventojo iniciatyva arba pagal VMI informacinį pranešimą apie klaidas ar neatitikimus, nurodant visus (t. y. ne vien tik tikslinamus) duomenis.

Jei gyventojas nepateiks pranešimo, tokiais sandoriais nebus galima pagrįsti gyventojo turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinių. Jeigu mokesčių mokėtojas informaciją apie sandorius pateiks ar patikslins kai VMI jau bus pradėjusi mokestinį patikrinimą, VMI tokios informacijos nevertins ir pasekmės mokesčių mokėtojui bus tos pačios kaip ir informacijos nepateikimo atveju. Už informacijos apie gautas pinigines lėšas nepateikimą, pavėluotą pateikimą ar klaidingos informacijos pateikimą fiziniai asmenys turės atsakyti LR tesės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimo pateikimas neatleidžia gyventojo nuo pareigos įstatymų nustatytais atvejais pateikti mokesčių administratoriui mokesčio ar kitą deklaraciją.

L. Minkevičienė

Mano ūkis, 2012/12