MU mob.pren. 22 10 04 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/11
Subsidijos darbdaviams
  • R. Juodgalvienė
  • Mano ūkis

Buvusią ,,Sodros" įmokų lengvatą darbdaviams, kurie įdarbina pirmą kartą pagal darbo sutartį dirbantį žmogų, nuo rugpjūčio 1 d. keičia nauja parama - darbo užmokesčio kompensavimas.

Į kompensavimą gali pretenduoti darbdaviai, įdarbinę asmenis be patirties, bedarbius, neįgaliuosius ir karo prievolininkus.

Įdarbinus jaunuolį be patirties

Darbdavys, įdarbinęs jauną žmogų nuo 16 iki 29 metų amžiaus, iki tol niekur nedirbusį pagal darbo sutartį, gaus dalinę kompensaciją darbo užmokesčiui ir ,,Sodros" įmokoms kompensuoti. Dėl tokios paramos gavimo darbdavys turi užpildyti paraišką ir kitus būtinus dokumentus. Kompensacija mokama iš projekto ,,Parama pirmajam darbui", finansuojamo ES fondų lėšomis. Subsidijuojama yra 12 mėnesių darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo ,,Sodros" įmokų sumos.

Darbdavys, įdarbinęs jaunuolį iki 29 metų amžiaus, įgijusį profesiją ir pirmą kartą pradedantį darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, vidutiniškai 4 mėnesius galės gauti iki 50 proc. priskaičiuoto darbo užmokesčio su ,,Sodros" mokesčiais subsidiją.

Darbdaviui už organizuotus praktinius mokymus ir darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje pirmąkart pagal specialybę įdarbintam žmogui, stokojančiam darbinės patirties, bus kompensuojamos organizavimo išlaidos (įranga, įrengimai ir kt.) - iki 12 mėnesių.

Darbdaviams, įdarbinusiems asmenis, siųstus darbo biržos, kaip ilgalaikius bedarbius, taip pat asmenis po profesinės reabilitacijos ar iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusius dvejus ir daugiau metų, įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus, bus iki 6 mėnesių mokama 50 proc. darbo užmokesčio dydžio subsidija  ir ,,Sodros" įmokoms kompensuoti, o darbo įgūdžių įgijimas - iki 5 mėnesių.

Įdarbinus neįgalųjį

Darbdaviams, įdarbinusiems bedarbius neįgaliuosius, mokamos subsidijos dydis priklauso nuo įdarbintų asmenų neįgalumo laipsnio. Įdarbinus:

  • iki 25 proc. neįgalumą turintį ir registruotą darbo ieškantį asmenį, neterminuotą laiką bus mokama 75 proc. dydžio darbo užmokesčio ir ,,Sodros" įmokų subsidija;
  • 30-40 proc. neįgalų asmenį - 60 proc. subsidija neterminuotai;
  • 45-55 proc. neįgalų asmenį - iki 12 mėnesių subsidijuojama 50 proc. darbo užmokesčio ir „Sodros" įmokų;
  • darbo įgūdžių įgijimo darbo vietoje organizavimo išlaidos gali būti iš dalies kompensuojamos (ne daugiau 20 proc. visos mokamos subsidijos), jei jo paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko.

Subsidijos dydis darbo užmokesčiui už kiekvieną asmenį negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės algos didžių (1 700 Lt). Į subsidijas gali pretenduoti darbdaviai, įdarbinę našlaičius - globotinius, kuriems iki pilnametystės nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai, arba vyresnius nei 50 metų darbingo amžiaus asmenis, nėščias moteris, vaikus iki 8 metų auginančius tėvus (įtėvius) ar asmenis, prižiūrinčius sergančius ar neįgalius šeimos narius. Subsidija gali būti mokama darbdaviui, įdarbinusiam asmenį, grįžusį iš laisvės atėmimo vietos, kurio laisvė buvo atimta ilgiau nei 6 mėnesiai, bei kitus Užimtumo rėmimo įstatyme numatytus asmenis.

Įdarbinus karo prievolininką

Darbdaviai, įdarbinę karo prievolininkus, gali gauti 100 proc. iki 1,5 minimalios mėnesinės algos (1 275 Lt/mėn.) dydžio subsidiją darbo užmokesčio ir apskaičiuotoms draudėjo „Sodros" įmokoms kompensuoti. Tokia subsidijų skyrimo ir mokėjimo tvarka taikoma karo prievolininkams, atlikusiems nuolatinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus po 2011 m. rugsėjo 1 d. Darbdavys turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo ar jo grįžimo į darbą kreiptis į teritorinę darbo biržą, pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus apie įdarbinamą jaunuolį. Darbo užmokesčio subsidija bus mokama darbdaviui, įdarbinus karo prievolininką per 3 mėnesius po privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymo baigimo datos:

  • įdarbinus jaunuolį, atlikusį nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, subsidija mokama 6 mėnesius;
  • įdarbinus jaunuolį, grįžusį po baigimo bazinių karinių mokymų, subsidija mokama 3 mėnesius.

R. Juodgalvienė

Mano ūkis, 2012/11