03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/11
Deklaravimas – svarbus metų darbas
  • B. Martuzevičiūtė
  • Mano ūkis

Žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimas Lietuvoje vykdomas jau tryliktus metus. Keitėsi paraiškų formos, laukų braižymo praktika, pareiškėjų skaičius. Šiemet daugiau kaip 2 tūkst. pareiškėjų jau patys deklaravo savo žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitus plotus. Nors ne viskas vyksta sklandžiai, pats deklaravimas žemdirbiams jau tapo įprastu kasmetiniu darbu.

Savarankiško elektroninio pasėlių deklaravimo galimybėmis pasinaudojęs 2 031 pareiškėjas prašė paramos 188, 5 tūkst. ha plotui. Vienoje paraiškoje jau galima pateikti prašymą ne tik tiesioginėms išmokoms, bet ir išmokoms, skirtoms paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemones, tiesioginėms išmokoms už baltąjį cukrų, mėsinius galvijus ir mėsines avis, papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už ėriavedes.Šiais metais atsirado nauja KPP agrarinė aplinkosaugos priemonės programa „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema", iš kurios prašoma paramos 2 812,9 ha deklaruotam plotui.

Deklaracijose pateikiamų duomenų analizė rodo, kad deklaruojami plotai kiek­vienais metais didėja, o paraiškų mažėja. Tai atspindi ūkių stambėjimą Lietuvoje.

Palyginti su 2011 metais, žieminių javų, žieminių rapsų plotai 2012 m. ryškiai padidėjo - tai įrodo, kad pastarųjų metų žiema nebuvo tokia atšiauri kaip 2011-ųjų. Situaciją atspindi visiškai kitokia statistika.

Ne vienus metus teikiant paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti, jei valdos duomenys nepasikeitė per paskutinius metus, jas galima paprasčiausiai atnaujinti Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Šia galimybe 2011 metais pasinaudojo 132 877, o 2012-aisiais - 139 521 pareiškėjas.

Jau nuo 2010 metų vyksta visuotinis elektroninis pasėlių deklaravimas, įskaitant ir sudėtingiausią darbą - laukų įbraižymą, kuris supaprastino pagrindinių klaidų ir neatitikimų sprendimą dar paraiškų teikimo metu: dvigubo deklaravimo, viršdeklaravimo kontroliniame žemės sklype, lauko priskyrimo mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, daugiamečių pievų ir ganyklų plotų sumažinimo, palyginti su 2011 metais, ir kt.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai 2012 m. pradėjus vykdyti patikras vietoje bei teikti jų duomenis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, patikrų vietoje matavimai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje tapo prieinami ir pareiškėjams, ir savivaldybių, seniūnijų darbuotojams. Tai supaprastina prob­lemų sprendimą ir pagreitina paramos administravimą bei išmokų mokėjimą paramos gavėjams.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras šiais metais daug dėmesio skyrė skyrė Paraiškų priėmimo informacinei sistemai, t. y. kad naudotojo sąsajos su informacine sistema būtų tobulesnės, o pati sistema atitiktų teisės aktus. Ankstesniais metais įbraižius lauką su leistina paklaida lauko plotas galėjo būti mažinamas arba didinamas paraiškoje. Šiais metais plotą galima buvo tik sumažinti. Tai sukėlė daug klausimų bei problemų teikiant paraiškas. Kita naujovė, kuri lėmė informacinės sistemos tobulinimą ir įbraižymą, buvo tai, jog neliko galimybės kirsti kontrolinių žemės sklypų ribų. Kai pareiškėjai prašė tiesioginių išmokų už laukus ar jų dalis, patenkančias į kontrolinius žemės sklypus, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teko aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus (neaprašius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų, sistemoje negalima išsaugoti lauko).

Reikalavimas, sukėlęs sumaištį

Dar viena naujovė, sukėlusi nemažai sumaišties ir daug klausimų, yra susijusi su geros agrarinės aplinkosaugos būklės reikalavimais. Pareiškėjai, deklaruojantys pievas ir ganyklas („Ganyklos (pievos) iki 5 m." ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau", „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas (nuo 2012 m.)", „Programa „Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" (nuo 2012 m.)", „Ganyklos (pievos) iki 5 m. (Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.))" ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau (Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.))"), turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, o vienam deklaruojamų pievų ir ganyklų hektarui, už kurį prašoma tiesioginių išmokų, tenkantis ūkinių gyvūnų skaičius 2012 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 0,1 SG (sutartinio gyvulio), 2013 m. - ne mažiau kaip 0,2, o nuo 2014 m. - ne mažiau kaip 0,3 SG. Sutartinių gyvulių skaičiavimo lentelė patvirtinta žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D- 327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo".

Šis reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie nelaiko gyvūnų, tačiau jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2012  m. sudaro ne daugiau kaip 30 proc., 2013 m. sudarys ne daugiau kaip 20 proc.,  o nuo 2014 m. - ne daugiau kaip 10 proc. visų tiesioginėms išmokoms deklaruotų ir tinkamų paramai gauti žemės ūkio naudmenų, neįskaičiuojant plotų, deklaruojamų kaip „Ganyklos (pievos), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai", „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas" (iki 2011 m.), „Programa „Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" (iki 2011 m.), „Ganyklos (pievos) iki 5 m." (Ekologinio ūkininkavimo programa (iki 2011 m.)) ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau" (Ekologinio ūkininkavimo programa (iki 2011 m.)).

Šis reikalavimas sukėlė sumaištį: deklaruojant vieniems naudmenų kodams reikėjo gyvulių, kitiems ne, pavyzdžiui, 2PT-1 (,,Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas (nuo 2012 m.)") gyvulių tiesioginėms išmokoms gauti reikia, o 5PT-1 (Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas) - nereikia. Pastarasis reikalavimas padidino riziką nesąžiningam paramos išmokėjimui  ūkininkams, kurie nelaiko gyvulių, o išmokas gauna vien todėl, kad turi žemės, ir kurie jau ne vienus metus piktina tikruosius ūkininkus.

Prieš pat deklaravimo pradžią atsirado nauji pasėlių kodai: Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.) EGP-1 (,,Ganyklos (pievos) iki 5 m."), EDG-1(,,Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau"), plotų, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos, kodai NGP-1(„Ganyklos (pievos) iki 5 m."), NDG-1(„Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau"), o tai irgi kėlė nemažai įvairių klausimų ir nesusipratimų deklaravimo pradžioje.

Dar ne viskas sklandu

Savivaldybių, seniūnijų darbuotojų mokymų metu Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės buvo vienokios, prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui įvyko pakeitimų. Dėl pakeisto žemės ūkio ministro įsakymo nebe taip sklandžiai sekėsi dirbti, tačiau problemas buvo bandoma spręsti deklaravimo metu ir stengiamasi suteikti pareiškėjams tikslią ir naujausią informaciją.

Pagrindinė 2012 metų naujovė - atnaujinta kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė: sumažinti, sudalinti istorinėmis ribomis kontroliniai žemės sklypai. Tai pareiškėjams sukėlė daug neaiškumų bei klausimų, bet šį žingsnį nulėmė Europos Komisijos institucijų rekomendacijos, siekiant sumažinti per didelius kontrolinius žemės sklypus bei išvengti finansinių sankcijų Lietuvai. Istorinės kontrolinių žemės sklypų ribos dažnai kirto pasėlių laukus, tačiau Paraiškų priėmimo informacinė sistema buvo patobulinta ir laukų sudalijimas nepareikalavo didelių laiko sąnaudų įbraižant laukus bei pildant paraiškas.

Nors 2012 metais žemės ūkio naud­menų ir kitų plotų deklaravimo laikas buvo trumpesnis negu paprastai (nuo balandžio 23 iki birželio 15 d.) ir jį lydėjo daug naujovių bei klausimų ir nesusipratimų, paraiškų, pateiktų po birželio 15 d., šiais metais sumažėjo. Po birželio 15-osios paraiškų priimta: 2010 m. - 8 640, 2011 m. - 4 746, 2012 m. - 4 369. Kiekvienam ūkininkui deklaravimas tampa įprastu, bet labai svarbiu pavasario darbu.

***

1999 m. - Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras pradėjo vykdyti žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo darbus, kurti Ūkinių gyvūnų registrą, tobulinti bei tvarkyti Veislinių gyvulių duomenų bazę. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba surinko 43 tūkst. paraiškų. Paraiškos buvo daug paprastesnės nei dabar.

2001 m. -  paraiškų surinkimo funkcija perduota apskričių viršininkų administracijų žemėtvarkos skyriams, o savivaldybių žemės ūkio skyriai pradėjo vykdyti pirmąsias patikras vietoje. Darbus organizavo Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras.

2003 m. - Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre pradedami spausdinti žemėlapių fragmentai, tobulinamos informacinės sistemos, vykdoma nuotolinė patikra. Žemėlapių fragmentus spausdina savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojai. Pirmieji didžiausią išbandymą gavo Vilniaus, Širvintų, Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Molėtų, Utenos, Kupiškio, Panevėžio, Ukmergės rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojai bei ūkininkai.

2005 m. ŽŪIKVC iniciatyva pradėtas elektroninio pasėlių deklaravimo ir laukų braižymo įgyvendinimo projektas. Pradžia buvo Panevėžio bei Kaišiadorių savivaldybėse. Šiek tiek vėliau prisijungė Anykščių, Alytaus, Telšių, Skuodo, Marijampolės, Radviliškio, Utenos savivaldybės.

B. Martuzevičiūtė

Mano ūkis, 2012/11