MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/10
Sutvarkyti melioracijos griovius – svarbus darbas
  • J. Zaleckienė
  • Mano ūkis

Nepraeinamais krūmais užžėlę melioracijos grioviai - dažnas akcentas laukuose. Žemdirbiams tiesiog nelieka laiko ir lėšų griovių šlaitams sutvarkyti. Nieko nedarant kelerius metus, grioviai tampa panašūs į miško juostas ir nebeatlieka savo funkcijų. Bent iš dalies pakeisti situaciją turėtų europinė parama - 2012 ir 2013 m. laikotarpiui melioracijos griovių priežiūrai yra skirta 20 mln. litų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui - 50 tūkst. litų.

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos" Žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta šių metų balandžio 5 dieną. Pirmasis paraiškų rinkimo etapas vyko nuo gegužės 7 iki liepos 10 d. Surinkta per 90 paraiškų, kurių bendra suma viršija 2 mln. Lt. Antrasis paraiškų rinkimo laikotarpis paskelbtas nuo rugpjūčio 20 iki rugsėjo 28 dienos. Kaip žinia, šiai priemonei per dvejus metus (2012-2013 m.) skirta 20 mln. Lt (po 10 mln. Lt kasmet). Pagrindiniai šios priemonės tikslai - išsaugoti kraštovaizdį, užtikrinti tvarų ūkininkavimą, siekiant pagerinti sausinimo sistemų veikimą, kaimo vandentvarkos infrastruktūrą.

Taisyklės supaprastintos

Įvertinus tai, kad pirmuoju paraiškų rinkimo laikotarpiu žemdirbiai į naująją priemonę žiūrėjo palyginti atsargiai, buvo atsižvelgta į jų pastabas ir supaprastintos taisyklės. Vienas iš svarbiausių palengvinimų - pareiškėjams nebereikia pateikti žemės nuosavybės dokumentų, pakanka rašytinio savivaldybės sutikimo ir galima vykdyti numatytą veiklą. Be to, žaliąją augalų masę galima susmulkinti (turint šiuolaikines technikos priemones tai padaryti nesudėtinga) ir paskleidus palikti griovio šlaite, nebereikia jos išgrėbti ir išvežti.

Vienas griovio kilometras (per abi šlaito puses) vidutiniškai prilyginamas vienam hektarui. Atvykęs į vietą melioracijos specialistas įvertina darbų apimtis, sudaro sąmatą ir pagal tai apskaičiuojama paramos suma. Parama yra kintanti, finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priklausomai nuo to, kokia yra reali griovio būklė, jo sutvarkymo kaina gali gerokai skirtis. Jei griovys apžėlęs labai tankiais krūmais, parama vieno kilometro griovio sutvarkymui gali siekti ir 10 tūkst. litų. Jei krūmai reti, darbams atlikti gali pakakti 3,5-4 tūkst. litų. Pirmaisiais metais sutvarkęs griovius, pareiškėjas įsipareigoja penkerius metus vykdyti tęstinę griovių tvarkymo veiklą. Kasmetinė išmoka už griovių priežiūrą ir geros būklės palaikymą - 500 Lt/ha.

Biržų ūkininkų patirtis

Biržų rajone yra pateiktos 6 paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Melioracijos griovių tvarkymas". Vienas iš paraiškos teikėjų - Birutės Rinkevičienės ūkis, kuriame darbai pradėti vykdyti vasarą. Ūkis užima 450 ha, be javų, dar auginama 40 ha sodų ir 13 ha juodųjų serbentų. Didžioji dalis ūkio (350 ha) yra sertifikuojami kaip ekologinės gamybos plotai. Pagal ūkyje vykdomą projektą numatyta sutvarkyti 7 km melioracijos griovių, projekto vertė - 27 700 Lt.

„Įsipareigojome griovius tvarkyti 5 metus. Šiais metais buvo daugiausia darbo - švariai išpjovėme visus krūmus ir žoles iš abiejų griovio kraštų. Iš darbo biržos įdarbinti žmonės darbavosi su benzininiais pjūklais ir krūmapjovėmis. Štai į Rovėjos upę įtekantį griovį pamėgo bebrai ir užtvanką buvo bebaigią susinešti. Pačiu laiku jį sutvarkėme, viską išvalėme", - pasakoja mamos ūkiui atstovaujantis Robertas Rinkevičius. 7 km melioracijos griovių ūkis įsipareigojo išvalyti iki kitų metų birželio 1 dienos (už tą darbą ir numatyti minėti 27,7 tūkst. Lt), o paskui penkerius metus bus vykdoma griovių priežiūra (kompensuojama po 500 Lt/ha).

Spalviškių kaime ūkininkaujantis Robertas Miliauskas taip pat parengė projektą sutvarkyti apie 2 km griovio. Smulkaus ūkio savininkas R. Miliauskas dirba 50 ha žemės, augina per 20 mėsinių galvijų ir 50 avių. „Griovys, kurį rengiamės tvarkyti, trukdo žemės dirbimui, krūmai toliau plečiasi, dugnas dumblėja, todėl pats laikas apsispręsti ir imtis jį tvarkyti. Žemė kitoje griovio pusėje priklauso ūkininkui Vytautui Stankevičiui, jis neprieštarauja suplanuotiems darbams", - sako ūkininkas, besibaigiant vasarai jau sužinojęs, kad pagal pateiktą paraišką gaus paramą grioviams tvarkyti.

Ūkininkas planuoja griovio tvarkymo darbus atlikti šiek tiek vėliau rudenį, kai nukris lapai. „Vėlai rudenį darbo ūkyje mažiau, tai bus labai patogu grioviais užsiimti", - sako ūkininkas. Kadangi griovys yra itin tankiai apaugęs baltalksniais, kurie jau beveik pasiekę medžio dydį, vieno  kilometro ruožo sutvarkymas įvertintas apie 10 tūkst. Lt. Pagal projektą planuojama sutvarkyti 2 km griovių.

R. Miliauskas yra miškininkas, tad palyginti stambių medžių pašalinimas iš griovio jo negąsdina. „Reikiamos technikos turiu, tad su darbais susidorosiu. Skirtos pinigų sumos turėtų pakakti visiems darbams atlikti, nors darbo čia tikrai yra daug", - tvirtina ūkininkas, iki skiedrų susmulkintų krūmų ir medžių medieną žadantis naudoti savo sodybai apšildyti.

Netvarkant šiandien, rytoj jau gali būti vėlu

„Melioracijos griovių tvarkymas - strategiškai labai svarbus dalykas. Jei netvarkysime šiandien, per 5-10 metų jie visiškai užaugs ir nebeatliks pagrindinės funkcijos. Griovių tvarkymas - tai ilgalaikė ir labai svarbi investicija, - pabrėžė Biržų r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius. - Biržų rajone yra 1 635 km griovių. Pagal tai, kiek gauname lėšų iš valstybės, pajėgiame sutvarkyti tik 20 km, todėl parama pagal naująją priemonę yra labai svarbi".

Biržų r. savivaldybės Melioracijos specialistas Nerijus Kučinskas pastebi, kad žemdirbiai po truputį įsidrąsina ir šia parama naudojasi aktyviau. Be to, išaugo vykdomų projektų apimtis - vienas pareiškėjas siekia sutvarkyti vis didesnį griovių plotą.

Lietuvoje yra 2,5 mln. ha sausintų žemių, apie 51 tūkst. km magistralinių griovių. Metinis lėšų poreikis sistemoms prižiūrėti siekia apie 120 mln. Lt. Iš valstybės biudžeto šiemet skirta mažiau negu ketvirtadalis reikiamos sumos - 27 mln. Lt. Bendras melioracijos įrenginių nusidėvėjimas siekia 61 proc.

KOMENTARAS

Vaidas VITUKYNAS

Žemės ūkio ministerijos Melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiasis specialistas

Priemonė „Melioracijos griovių tvarkymas" priklauso KPP II krypčiai, kurios bendrasis tikslas - aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas. Paramos gavėjai gali būti fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka įregistravę valdą. Pagal šią priemonę pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

Pareiškėjas įsipareigoja sutvarkyti ne mažesnį kaip 1 ha melioracijos griovių plotą, kurio vientisa dalis negali būti mažesnė negu 0,3 ha. Pareiškėjas privalo pateikti savivaldybės administracijos išduotą melioracijos griovio žemėlapį, kuriame bus vykdoma Priemonėje numatyta veikla. Tvarkomo griovio plotas matuojamas nuo griovio kranto linijos su vandens paviršiumi iki griovio šlaito viršutinės briaunos ir 1 m pločio apsauginė juosta.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis (jos turi būti nurodomos paraiškos sąmatoje) laikomos su priemonės įgyvendinimu susijusios išlaidos, padarytos nuo paraiškos pateikimo datos iki kitų metų birželio 1 d. Finansuojami melioracijos griovio šlaituose augančių krūmų, medžių ir kitos augalijos pašalinimo ir sutvarkymo darbai, augalijos išvalymo iš melioracijos griovio dugno darbai, drenažo žiočių ir latakų išvalymas bei sutvarkymas. Priemonei taikomas išlaidų kompensavimo būdas (tai reiškia, paramos gavėjas pradeda vykdyti veiklą savo lėšomis).

Jurga Zaleckienė

Mano ūkis, 2012/10