MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/10
Ką reikia žinoti įdarbinant asmenis iki aštuoniolikos metų
  • R. Veliulienė
  • Mano ūkis

Susirasti darbą jokios profesijos, įgūdžių neturinčiam jaunimui labai sudėtinga. Dauguma bendrovių ar ūkininkų nepilnamečius vengia įdarbinti dėl įstatymuose jiems numatytų apribojimų. Žinant reikalavimus, keliamus įdarbinant jaunus žmones, nebelieka baimės ir atsiveria tiesesnis kelias jaunimui integruotis į darbo rinką.

Darbdaviai, įdarbindami jaunus žmones, kurie dėl savo amžiaus ir profesinės patirties stokos yra labiausiai socialiai pažeidžiama gyventojų grupė, turi atkreipti dėmesį į reikalavimus, keliamus dėl konkretaus darbo nustatymo tvarkos, sveikatos patikrinimo, dėl galimybių dirbti konkretų darbą tvarkos, sveikatai kenksmingų ir pavojingų veiksnių įtakos, dėl darbo ir poilsio laiko trukmės.

Jaunu laikomas asmuo iki aštuoniolikos metų. Prieš įdarbindamas jauną asmenį, darbdavys turi įvertinti, ar darbas, į kurį numatoma skirti jauną asmenį, nepriskiriamas asmenims iki aštuoniolikos metų draudžiamam darbui, ar darbo aplinkoje nėra sveikatai kenksmingų veiksnių, ar darbo vieta atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Darbdavys taip pat turi įvertinti darbo priemonių techninę būklę, darbo ir gamybos technologinių procesų organizavimą, darbo priemonių išdėstymą, priimamo į darbą jauno asmens gebėjimus suvokti ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nepilnamečio fizines galimybes atlikti pavedamus darbus.

Asmenys iki aštuoniolikos metų negali būti skiriami dirbti darbo:

  • kuris fiziškai ir psichologiškai per sunkus;
  • kuriame naudojamos sveikatai kenksmingos medžiagos;
  • kur didesnė nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybė;
  • kurio dėl nepakankamo atsargumo jausmo ar patirties jaunas asmuo gali nesugebėti saugiai dirbti;

Siekiant apsaugoti jaunų asmenų sveikatą, fizinį, psichinį, moralinį vystymąsi, jiems nustatomos specialios darbo ir poilsio laiko trukmės normos, kurių laikymąsi turi užtikrinti darbdavys.

Darbo ir poilsio laiko trukmės normos

Asmenys nuo 14 iki 16 metų

Asmenys nuo 16 iki 18 metų

Gali dirbti nuo 6.00 val. iki 20.00 val.

Draudžiama dirbti naktimis ir viršvalandžius.

Gali dirbti nuo 6.00 val. iki 22.00 val.

Draudžiama dirbti naktimis ir viršvalandžius.

Mokslo metu darbas gali trukti iki 2 val. per dieną ir 12 val. per savaitę. Pamokų metu dirbti negalima.

Atostogų metu asmenims iki 15 metų darbas gali trukti iki 7 val. per dieną ir iki 35 val. per savaitę.

Asmenims nuo 15 metų darbo laikas gali būti prailgintas iki 8 val. per dieną ir iki 40 val. per savaitę.

Mokslo metu darbas gali trukti iki 8 val. per dieną ir iki 40 val. per savaitę kartu su kasdiene pamokų trukme.

Atostogų metu darbas gali trukti iki 8 val. per dieną ir iki 40 val. per savaitę.

Nepertraukiamas poilsio laikas per 24 val. laikotarpį turi būti ne trumpesnis kaip 14 val. paeiliui.

Nepertraukiamas poilsio laikas per 24 val. laikotarpį turi būti ne trumpesnis kaip 12 val. paeiliui.

Suteikiamos papildomos pertraukos darbo metu pailsėti: jei darbo dienos trukmė ilgesnė kaip 4 val., turi būti suteikta mažiausiai 30 min. papildoma pertrauka, kuri įskaitoma į laiką.

Būtina suteikti ne mažiau kaip 2 poilsio dienas paeiliui per savaitę, vieną iš jų - sekmadienį.

Suteikiamos papildomos pertraukos darbo metu pailsėti: jei darbo dienos trukmė ilgesnė kaip 4 val., turi būti suteikta mažiausiai 30 min. papildoma pertrauka, kuri įskaitoma į laiką.

Būtina suteikti ne mažiau kaip 2 poilsio dienas paeiliui per savaitę, vieną iš jų - sekmadienį.

 

Jauniems asmenims iki 18 metų amžiaus yra nustatyta ir daugiau lengvatų. Poilsio ir švenčių dienomis jie gali būti skiriami dirbti tik jų sutikimu. Jauni žmonės negali budėti įmonėje ar namuose. Jiems negali būti nustatomas išbandymo laikotarpis sudarant darbo sutartį. Jauno asmens reikalavimu, jam nustatomas ne visas darbo laikas. Minimalių kasmetinių atostogų trukmė - 35 kalendorinės dienos. Jauni asmenys turi teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką. Draudžiama siųsti jauną asmenį į komandiruotę.

Jaunų asmenų įdarbinimo tvarkos reikalavimai

Asmenys nuo 14 iki 16 metų

Asmenys nuo 16 iki 18 metų

Darbdaviui turi pateikti:

- vieno iš tėvų raštišką sutikimą;

- sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą su išvada apie sveikatą bei tinkamumą dirbti konkrečius darbus;

- mokyklos, kurioje mokosi, raštišką sutikimą (mokslo metų laikotarpiu);

- gimimo liudijimą.

Darbdaviui turi pateikti:

- sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą su išvada apie sveikatą bei tinkamumą dirbti konkrečius darbus;

- jei darbas siejamas su tam tikru išsimokslinimu, pateikti išsimokslinimą ar profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus.

Tėvams, sveikatą prižiūrinčiam gydytojui, mokslo metais ir mokyklai turi būti pateiktas darbo sutarties sąlygų aprašymas.

 

Darbovietėje turi būti sudarytas jaunesnių kaip

 18 metų darbuotojų sąrašas.

Darbdavys, sudaręs darbo sutartį, per 3 darbo dienas turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie darbo sutarties sąlygas.

 

Keisdamas darbo sutartį, darbdavys turi iš naujo gauti mokyklos, vieno iš tėvų bei sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą ir apie pakeistas darbo sutarties sąlygas per 3 darbo dienas pranešti Valstybinei darbo inspekcijai.

 

Darbo sutartį bet kada gali nutraukti pats jaunuolis, vienas iš tėvų, sveikatą prižiūrintis gydytojas, o mokslo metais ir mokykla.

 

Nutraukus darbo sutartį, darbdavys per 3 darbo dienas turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie darbo sutarties nutraukimo priežastis ir nurodyti asmenis, iš kurių gautas reikalavimas nutraukti darbo sutartį.

 

Darbdaviai, jiems atstovaujantys asmenys ar jų įgalioti atstovai privalo garantuoti, kad bus laikomasi jaunų asmenų įdarbinimo tvarkos, paisoma jiems nustatyto darbo ir poilsio laiko, taip pat bus sudarytos jiems saugios ir sveikos darbo sąlygos.

Rita VELIULIENĖ, LŽŪKT

Mano ūkis, 2012/10