MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/05
Laikmečiui pritaikytų studijų programos
 • A. Slavickienė
 • Mano ūkis

Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Ekonomikos ir vadybos fakultetas yra socialinių mokslų ir studijų, skirtų kaimo plėtrai, kompetencijos centras. Jis vykdo  visų pakopų universitetines studijas, sprendžia žemės ūkio ir kaimo ekonomikos, vadybos pažangos mokslines problemas, rengia šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje konkurencingus specialistus, puoselėja žmogiškąsias ir etnokultūrines vertybes.

Šis fakultetas kuria, kaupia ir skleidžia ekonomikos, vadybos ir administravimo bei gretimų mokslo krypčių žinias, būtinas studijoms bei žemės ūkio ir kaimo pažangai. Šiuo metu Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomos keturios I pakopos (bakalauro) studijų programos: Apskaita ir finansai, Kaimo plėtros administravimas, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba. 2012 m. planuojamos dvi naujos studijų programos - Kaimo plėtros vadyba bei Logistika ir prekyba. Galima studijuoti nuolatiniu ir ištęstiniu būdu.

Apskaitos ir finansų studijų programa

Studentai, pasirinkę Apskaitos ir finansų studijų programą, įgyja ir bendrųjų, ir specifinių verslo bei viešajam sektoriui būtinų apskaitos ir finansų žinių, išsiugdo gebėjimų, reikalingų apskaitai tvarkyti ir finansams žemės ūkio verslo, pelno nesiekiančiose organizacijose, kaimo ir jo infrastruktūros verslo bei viešosiose organizacijose valdyti. Šioje studijų programoje suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis - apskaitos ir finansų bakalauro.

Galimos darbo vietos

 • Verslo ir viešojo sektoriaus įmonėse ir organizacijose
 • Konsultavimo tarnybose
 • Mokesčių, draudimo, kontrolės įstaigose ir finansinėse institucijose
 • Audito įstaigose
 • Žemės ūkio valstybinio valdymo institucijose

 

 

Kaimo plėtros administravimo studijų programa

Studijuojant pagal šią programą įgyjama ekonomikos, edukologijos ar ekologijos srities viešojo administravimo specialybė. Studentai mokosi analizuoti, vertinti kaimo plėtros aplinką, kaimo vietovių ir regionų išteklius, rengti įvairių valdymo lygmenų plėtros strategijas, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo plėtros socialinius ir ekonominius pokyčius, vertinti darnią kaimo plėtrą, grindžiamą gamtos, agronomijos ir inžinerijos mokslų žiniomis. Ši programa yra vienintelė tokio tipo studijų programa Lietuvoje. Ją baigus įgyjamas viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Galimos darbo vietos

 • Šalies ir Europos Sąjungos kaimo plėtros valdymo, žemės ūkio ir kaimo plėtros konsultavimo institucijose
 • Seniūnijose, savivaldybių administracijose ir jų įstaigose
 • Viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, administruojančiose kaimo plėtros politiką
 • Kaimo bendruomenėse, vietos veiklos grupėse
 • Nevyriausybinėse organizacijose, įgyvendinančiose kaimo plėtros programas ir projektus

Žemės ūkio ekonomikos programa

Studentai įgyja žinių ir gebėjimų analizuoti žemės ūkio produktų gamintojų elgseną rinkoje, ekonomiškai pagrįsti jų sprendimus ir žemės ūkio politikos priemones, sudaryti žemės ūkio verslo planus, tirti žemės ūkio ir maisto prekių rinkas. Tai visame pasaulyje ilgametes tradicijas turinti studijų programa, patikrinta ir studijų procese, ir darbo rinkoje. Ji suteikia taikomosios ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Galimos darbo vietos

 • Vyriausybinėse ir savivaldybių institucijose
 • Nevyriausybinėse žemės ūkio organizacijose
 • Žemės ūkio ir kitose įmonėse;
 • Bankuose ir kitose finansų institucijose
 • Konsultavimo įstaigose
 • plėtoti savąjį verslą

Žemės ūkio verslo vadyba

Lietuvos žemės ūkio sektoriaus verslo įmonių bei agroverslą aptarnaujančių organizacijų vadybai  reikalingos specializuotos žinios ir gebėjimai, leidžiantys greitai orientuotis žemės ūkio verslo specifikoje, priimti argumentuotus sprendimus. Tad Žemės ūkio verslo vadybos studijų programos studentai mokosi įvertinti verslo sąlygas, veiklos stipriąsias ir silpnąsias savybes, numatyti grėsmes, rengti žemės ūkio verslo plėtros strategijas ir veiklos operatyvinius planus, spręsti verslo vadybos problemas, priimti sprendimus ir teikti siūlymus žemės ūkio verslui tvarkyti. Baigus šią studijų programą įgyjamas vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Galimos darbo vietos

 • Nacionalinėse ir tarptautinėse žemės ūkio verslo organizacijose
 • LR žemės ūkio ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose
 • Nacionalinėje mokėjimo agentūroje
 • Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre
 • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje
 • Žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse
 • Žemės ūkio verslo įmonėse
 • Plėtojant savo verslą

 

Naujos programos

Siekdamas patenkinti laikmečio poreikius, Ekonomikos ir vadybos fakultetas savo būsimiems studentams šiuo metu siūlo ir dvi naujas studijų programas. Tai I pakopos nuolatinės studijų programos - Kaimo plėtros vadyba bei Logistika ir prekyba.

Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, ypatingas dėmesys skiriamas kaimo žmonių gyvenimo kokybei gerinti, kaimo vietovių pokyčiams valdyti pagal darnios plėtros ir žinių ekonomikos principus.

Kaimo plėtros procesams inicijuoti ir valdyti reikalingi kvalifikuoti šios srities specialistai. Kaimo plėtros vadybos studijų programa skirta kaimo lyderiams ugdyti, kurie patys inicijuotų kaimo pokyčius, rengdami ir įgyvendindami kaimo plėtros programas ir projektus, plėtodami kaimo verslus, dirbdami verslo įmonėse, konsultacinėse organizacijose, seniūnijose, bendruomenėse, vietos veiklos grupėse, įvairiose nevyriausybinėse kaimo vietovėse įsikūrusiose organizacijose, diegdami socialines ir ekonomines naujoves kaime.

Ypač reikalingi kaimo vietovių vystymo institucijų vadovai, projektų administratoriai, gebantys strategiškai, novatoriškai valdyti vietos išteklius, spręsti kaimo ekonomines bei socialines problemas. Kaimo plėtros vadybos studijų programos reikšmė auga ir dėl didėjančios ES paramos kaimo plėtrai - reikia specialistų, kurie gebėtų organizuoti šios paramos įsisavinimą.

Kaimo plėtros vadybos programos studijos suteiks gebėjimų vykdyti vadybines funkcijas verslo, bendruomeninėse bei viešojo sektoriaus kaimo organizacijose, vertinti šiuolaikinius kaimo plėtros procesus, spręsti kaimo plėtros problemas siekiant žmogaus, gamtos ir technologijų darnos.

Baigę studijų programą studentai sugebės ne tik analizuoti, vertinti ir inicijuoti kaimo plėtros procesus, bet ir turės specifinių verslo planavimo, prognozavimo, organizavimo ir vertinimo gebėjimų, verslo projektų ir planų rengimo įgūdžių.

Kaimo plėtros vadyba - vienintelė vadybos krypties studijų programa Lietuvoje, kurioje ugdomi gebėjimai, kaip teorines vadybos žinias pritaikyti kaimo verslų ir kaimo vietovių pokyčiams valdyti. Studentai, baigę šią studijų programą, įgis vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Galimos darbo vietos

 • Savivaldybių administracijose, seniūnijose
 • Vietos veiklos grupėse

          Saugomų teritorijų administracijose

 • Konsultacinėse bei nevyriausybinėse organizacijose
 • Žemės ūkio verslo, jo infrastruktūros ir kitose kaimo verslo įmonėse
 • Plėtojant savo verslą

 

Šiuolaikinio ir ateities žemės ūkio sektoriaus uždavinys - ne tik užtikrinti  produktų kokybę ir saugą  maisto grandinėje nuo žaliavos išauginimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui, bet ir plėtoti verslo veiklas, susijusias su tiekimu ir logistika. Logistikos ir prekybos studijų programos tikslas - rengti specialistus, žinančius žemės ūkio verslo ypatumus, turinčius naujausių ir aktualių logistikos ir prekybos verslų mokslo žinių, praktinių įgūdžių, suvokiančius pagrindines šalies ir tarptautines logistikos sistemas, gebančius valdyti logistikos technologinį procesą, prognozuoti, planuoti, organizuoti ir koordinuoti prekybą, pasitelkti pažangiausius pardavimo, rinkodaros, logistikos, vadybos metodus ir naujausias elektroninės prekybos ir komunikavimo technologijas didmeninėje ar mažmeninėje prekyboje, naudotis Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto veiklą ir prekybą, savarankiškai ir kūrybiškai veikti ekonominės rizikos sąlygomis, įkurti privačią prekybos ar logistikos  įmonę ir jai vadovauti. Baigusiems šią studijų programą suteikiamas verslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Galimos darbo vietos

Žemės ūkio tiekimo ir logistikos įmonėse ir šią veiklą koordinuojančiose organizacijose

 • Žemės ūkio žaliavų supirkimo
 • Perdirbimo ir prekybos įmonėse
 • Maisto produktų ir gėrimų gamybos, pardavimo įmonėse
 • Žemės ūkio ir logistikos kompleksuose; prekybos centruose ir tinkluose
 • Plėtojant savąjį verslą

Baigę ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo studijų krypčių I pakopos (bakalauro) ar joms prilygintas studijas, absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje. Fakultete taip pat vykdomos penkios II pakopos (magistrantūros) studijų programos: Apskaita ir finansai, Kaimo plėtros administravimas, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Profesijos edukologija.

Į Ekonomikos ir vadybos fakultetą gali stoti taip pat ir kitas studijų kryptis baigę bakalaurai bei koleginių studijų absolventai.

Kolegijų absolventams, ketinantiems stoti į giminingą I pakopos (bakalauro) studijų programą, fakultete yra organizuojamos dalinės išlyginamosios studijos, skirtos studijų dalykų skirtumams išlyginti. Šios studijos organizuojamos pagal individualųjį studijų planą nuolatine forma ir trunka vienerius studijų metus.

Papildomosios studijos yra skirtos koleginių studijų absolventams pasirengti ir įgyti teisę studijuoti magistrantūroje. Šios studijos organizuojamos nuolatine forma ir trunka vienus studijų metus.

Dalinės studijos yra skirtos baigusiems kitų studijų krypčių I pakopos (bakalauro) ar joms prilygintas studijas ir ketinantiems stoti į II pakopos (magistrantūros) studijas, studijų dalykų skirtumams išlyginti. Trūkstamus dalykus būtina išlaikyti dalinių studijų būdu per pirmuosius studijų metus.

Savo nišą taip pat ras jau baigę mokslus bei dirbantys žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistai, norintys kelti savo kvalifikaciją, nes fakultete nuolat organizuojami įvairūs kvalifikacijos tobulinimo kursai bei seminarai. 

Kodėl verta rinktis studijas Ekonomikos ir vadybos fakultete?

 • Studijų programos unikalios, vienintelės Lietuvoje.
 • Fakultete diegiamas modernus ir atsakingas požiūris į studijas, taip įgyvendinama studijų kokybės užtikrinimo sistema.
 • Fakultetas turi išplėtotą studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kuri yra susitelkusi vieninteliame Lietuvoje akademiniame miestelyje.
 • Fakultete įkurta verslo praktinio mokymofirma „Agroverslo korporacija", kurioje studentai atlieka praktiką. Dalyvavimas jos veikloje suteikia unikalią galimybę matyti tai, kaip veikia realus verslas.
 • Daugybė galimybių studijų metu išvykti mokytis į svečias šalis (Erasmus programa, Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų NOVA-BOVA tinklas ir kt.).
 • Puikios galimybės įsidarbinti. Net ir krizės metu žemės ūkio verslo apimtys nemažėjo.

A. Slavickienė

Mano ūkis, 2012/05