MU mob.pren. 23 09 27 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2012/01
Nauja apie verslo liudijimus
  • R. Veliulienė
  • Mano ūkis

Nuo šiol verslo liudijimus įsigiję gyventojai galės vykdyti veiklą tik tuo atveju, jei neprivalės registruotis ir nebus įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais. Apribojama teisė į verslo liudijimą įrašyti kitus fizinius asmenis, paliekant teisę įrašyti tik vieną asmenį. Nebus išduodami verslo liudijimai žemės ūkio veiklos vykdymui.

Verslo liudijimas - tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, sumokėjo nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Verslo liudijimą turinčio gyventojo veiklos santykiai su kitais asmenimis iš esmės turi skirtis nuo darbdavio ir darbuotojo santykių ir turi neturėti įprastiems darbo santykiams būdingų požymių: susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo laiko, atostogų ir pan.

Vyriausybė 2011 m. spalio 27 d. priėmė nutarimą Nr.1261 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių pakeitimo", kurio nuostatos įsigalioja 2 etapais: nuo 2012 m. sausio 1 d. ir nuo 2012 m. gegužės 1 dienos.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad verslo liudijimo įsigijimas yra fiksuoto dydžio pajamų mokesčio nuo gyventojo vykdomos individualios veiklos pajamų mokėjimas. Tai pajamų mokesčio sumokėjimo forma, kuri, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų, turi būti taikoma tik smulkiausiam verslui, iš kurio gaunamų pajamų lygį sunku nustatyti bei kuriam taikoma maksimaliai supaprastinta apskaita.

Nuo 2012 m. sausio 1 dienos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, verslo liudijimus įsigiję gyventojai galės vykdyti veiklą tik tuo atveju, jei neprivalės registruotis ir nebus įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, o nuomos atveju - jei pajamos iš nuomos per mokestinį laikotarpį neviršys Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyto dydžio. Asmenys, pasiekę registravimosi PVM mokėtoju ribą, turės registruoti individualią veiklą, steigti įmonę ir kt. Įregistravę individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestį gyventojai turės mokėti nuo veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumo, nes daugumai veiklų taikomas tik 5 proc. tarifas. Šis mokestis mokamas kartą per metus, pateikus metinę pajamų deklaraciją. Daugeliu atvejų individualios veiklos nuostolis galės būti perkeliamas ir tokiu būdu mažinamas ateinančių penkerių metų pelnas. Be to, šiai veiklai leidžiama nustatyti sąnaudas supaprastintu būdu - tiesiog atimant 30 proc. pajamų be sąnaudas pagrindžiančių dokumentų. Taigi, tokiu atveju 5 proc. tarifas realiai skaičiuojamas  ne nuo 100 proc., bet nuo 70 proc. pajamų.

Pagal paskelbtus taisyklių pakeitimus, iš dalies apribojama teisė į verslo liudijimą įrašyti kitus fizinius asmenis, paliekant teisę į verslo liudijimą įrašyti tik vieną asmenį, kuris galės dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas. Galimybė įrašyti vieną asmenį  paliekama atsižvelgiant į veiklų specifiškumą, į situacijas, kai dėl objektyvių priežasčių gyventojas negalės vykdyti veiklos arba jam reikės pagalbos.

Patalpų nuoma nėra laikoma individualia veikla, tačiau ja gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą. Tačiau nuo 2012 metų apribota galimybė gyventojams su verslo liudijimu užsiimti plačia nekilnojamojo turto nuomos veikla, paliekant teisę nuomoti tik gyvenamosios paskirties patalpas. Vadinasi, įsigijus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veiklai, negalės būti nuomojamos gamybinės, komercinės ar kitos (ne gyvenamosios) paskirties patalpos.

Taisyklių pakeitime nurodyta, kad išduotas prekybos verslo liudijimas suteikia teisę užsiimti prekyba kioskuose, turgavietėse, prekyba iš laikinųjų prekybos įrenginių, išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba, t. y. nelieka prekybos veiklos rūšių skirstymo pagal prekybos būdą bei vietą.

Taip pat buvo peržiūrėtas ir veiklos rūšių, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, sąrašas. Įvertinus tai, kad dauguma veiklos rūšių nesuteikia galimybių išplėtoti veiklos iki stambaus masto, o gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimas įsigyjant verslo liudijimą yra skirtas tik pačiam smulkiausiam gyventojo verslui, didžioji dalis jų išlieka. Pakoreguotos tik kai kurios su statybų veikla susijusios individualios veiklos rūšys, santechnikos darbų veiklos rūšys, panaikinta dalis laisvųjų  profesijų veikos rūšių, praplėsta aplinkos tvarkymo veiklos rūšis ir kt. Prekybinės veiklos rūšys sustambintos ir nustatytos tik dvi: „Prekyba tik ne maisto produktais" ir „Prekyba", kuri apima tiek prekybą maisto produktais, tiek ne maisto produktais.

Neliko liudijimų žemės ūkio veiklai

Nuo 2012 metų nebeišduodami verslo liudijimai žemės ūkio veiklos vykdymui. Žemės ūkio veikla išbraukta įvertinus tai, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas gyventojų pajamos iš žemės ūkio veiklos neapmokestinamos, jei gyventojas nėra PVM mokėtojas. Kadangi nuo 2012 metų įgijus PVM mokėtojo statusą, teisės vykdyti veiklą su verslo liudijimu nelieka, tad palikti sąraše žemės ūkio veiklas nebėra tikslo. Iš sąrašo išbraukiamos tokios veiklos rūšys: žemės ūkio paslaugų veikla, gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla, pynimui skirtų augalų auginimo veikla ir žuvų gaudymo verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimo veikla.

Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėse pakeista nuostata, kad, gyventojui, praradus verslo liudijimą, vietoj prarastojo verslo liudijimo išduodamas ne dublikatas (kaip buvo anksčiau), bet išduodamas naujas verslo liudijimas.

Pasikeitus verslo liudijimą įsigijusio asmens duomenims, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojas per 10 kalendorinių dienų apie duomenų pasikeitimus privalo pranešti bet kuriai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (pagal iki 2012 metų galiojusias nuostatas pranešimus gyventojas turėjo teikti verslo liudijimą išdavusiam teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui).

Taisyklių pakeitime patikslinta nuostata, kurioje neliko apribojimo, jog pajamų mokestis grąžinamas arba įskaitomas, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta tik gyventojui susirgus, išvykus nuolat gyventi į užsienį, mirus arba kitais išimtiniais, valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo sprendimu nustatytais atvejais. Nuo 2012 metų gyventojų pajamų mokestis galės būti grąžinamas visais veiklos nutrūkimo atvejais, kai ta veikla nebus verčiamasi iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Nuo 2012 metų pripažintas negaliojančiu taisyklių punktas, kuriame buvo nustatyta, kad gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, suteikiančius teisę prekiauti savo pagaminta produkcija, prekybos vietoje privalo turėti krovinio važtaraštį.

R. Veliulienė

Mano ūkis, 2012/01