MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/12
Greitojo vairavimo sistemos
  • D. Šišlavas
  • Mano ūkis

Didžiausioje žemės ūkio mašinų ir technologijų parodoje „Agritechnica 2011" du aukšti įvertinimai skirti traktoriniams priekiniams krautuvams. Dėl juose įdiegtų techninių sprendimų darbo procesas efektyvesnis. Krovos darbus galima dar paspartinti, įrengus greitojo vairavimo sistemas.

Greitojo arba kintamo perdavimo skaičiaus vairavimo sistemos tikslas - paspartinti priekinių ratų pasukimą, taip padidinant su priekiniu krautuvu dirbančio traktoriaus manevringumą, apsisukant galulaukėje. Tokias sistemas pristatė kompanijos „Fendt" ir „New Holland". Šios sistemos naudojamos vidutinės galios klasės mašinose, kurias galima naudoti su priekiniais krautuvais.

Visomis įmanomomis techninėmis priemonėmis ieškant efektyvumo didinimo rezervų visiškai tikėtina, kad greitojo vairavimo sistemos bus plačiau pritaikytos.

Dėl nedidelio vairo posūkio kampo visose kintamo perdavimo skaičiaus vairavimo sistemose priekinius ratus galima pasukti didžiausiu galimu kampu. Šis vairavimo būdas ne tik spartos, bet ir patogumo prasme yra efektyvesnis už prie vairo rato pritvirtintą suktuką.

Prieš pradedant naudoti šią sistemą būtina išbandyti ūkio aikštelėje. Tik visiškai perpratus jos veikimą, galima saugiai ir efektyviai taikyti darbo procese.

Kintamo perdavimo skaičiaus vairavimo sistemų ypatybės

● Automatiškai neaktyvinamos - įjungiamos tik paspaudus specialų jungiklį arba piktogramą valdymo terminale (šios funkcijos negalima įrašyti į komandų sekos galulaukėje sudarymo programą).

● Automatiškai išjungiamos, viršijus nustatytą greitį.

● Iš naujo paleidžiant variklį, sistemą būtina pakartotinai įjungti.

FastSteer sistema

Kintamo perdavimo skaičiaus vairavimo sistema FastSteer yra papildoma įranga vidutinės galios klasės New Holland T6 ir T7 serijos traktoriuose.

Vairo ratą pasukus ne daugiau kaip 10o, traktoriaus New Holland priekiniai vairuojamieji ratai yra pasukami iki kraštinės padėties, nepriklausomai, ar ratai sukami į kairę, ar į dešinę pusę. FastSteer sistema įjungiama paspaudus specialų jungiklį prietaisų skydelyje. Saugumo sumetimais ji automatiškai išjungiama traktoriui viršijus 10 km/val. (6,2 mi/val.) greitį.

Darbo metu FastSteer sistemą aktyvinama, paspaudus ir laikant vidinį vairo ratą. Jį atleidus, sistema išjungiama. Nuspaudus vidinį vairo ratą prietaisų skydelio kairėje, greta tachometro, užsidega specialus greito vairavimo FastSteer simbolis, kuris užgęsta vairo ratą atleidus. Tai rodo, kad sistema veikia tvarkingai.

New Holland T6 ir T7 greitojo vairavimo sistema FastSteer veikia tik, esant tam tikroms sąlygoms: ● sistema įjungta specialiu jungikliu prietaisų skydelyje; ● važiavimo greitis neviršija 10 km/val.;● nuspaustas vidinis vairo ratas; ● dega atitinkama piktograma prietaisų skydelyje.

Gedimo atveju arba pasikeitus bent vienai iš aukščiau paminėtų sąlygų, greitojo vairavimo sistema FastSteer automatiškai išsijungia. Jei taip atsitinka, vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu ir atitinkamu gedimo kodu, kuris matomas atitinkamame prietaisų skydelio laukelyje. Ar tai momentinis nesklandumas, galima įsitikinti sistemą išjungus ir paskui vėl pakartotinai ją įjungus. Savaime suprantama, pakartotinai įjungiant sistemą važiavimo greitis neturi būti didesnis kaip 10 km/val.

Greitojo vairavimo sistema FastSteer turi atskirą valdiklį, įrengtą valdymo konsolėje kabinos dešinėje pusėje. Jis tiesiogiai atskira linija sujungtas su FastSteer srauto reguliatoriumi. Įjungiant sistemą, įjungiamas srauto reguliatoriaus valdymo vožtuvo elektromagnetas. Srauto dalytuvo, kuris valdo hidrauliniam vairo cilindrui tiekiamą alyvą, sklandžio padėtis nustatoma induktyviniu poslinkio keitikliu, t. y. tiesiškai kintančiu diferenciniu transformatoriumi (angl. Linear Variable Differential Transformer, LVDT). Tiksliai nustatyti sklandžio padėtį reikia tam, kad FastSteer sistema nebūtų įjungta per klaidą ir neveiktų neleistinomis sąlygomis.

Ant vairo kolonėlės po vairo ratu įrengtas kalibruojamas magnetinio lauko jutiklis. Jis reaguoja į magnetinio lauko stiprumą, kurį sukelia nutoldamas arba priartėdamas vidinis vairo ratas (įjungiant aba išjungiant sistemą).

Greitojo vairavimo sistema FastSteer veikia tam tikra tvarka. Vairuotojui įjungus sistemą, automatiškai paleidžiama savidiagnostikos programa. Pavyzdžiui, patikrinama, ar nėra užstrigęs srauto dalytuvo sklandis. Patikrinti šio elemento būseną itin svarbu, nes sklandžiui užstrigus neleistinoje padėtyje (priešingoje arba tarpinėje padėtyje), kada aktyvinta FastSteer sistema, greitas vairavimas būtų įjungtas nuolatos. Greitoji vairavimo sistemos reakcija į nedidelį vairo pasukimą itin pavojinga transporto darbuose.

Nenustačius jokių gedimų FastSteer valdiklis įjungia srauto reguliatoriaus valdymo vožtuvo elektromagneto grandinę. Perjungus valdymo vožtuvą, vairavimo sistemos siurblio tiekiama alyva nukreipiama į trijų padėčių siurblio-dozatoriaus skirstytuvą ir iš čia toliau į srauto dalytuvą. Pasukus vairo ratą, srauto dalytuvo valdymo linijoje padidėja slėgis, kuris nugali priešingoje sklandžio pusėje esančios spyruoklės pasipriešinimo jėgą. Srauto dalytuvo sklandis perstumiamas ir visa siurblio tiekiama alyva nukreipiama į vairavimo hidraulinį cilindrą.

Tiesioginis, didesnis alyvos srautas į vairavimo hidraulinį cilindrą (priklausomai nuo konstrukcijos gali būti įrengti du cilindrai) generuoja didesnį stūmoklio slinkimo greitį, atitinkamai, greitesnį ratų pasukimą į vieną ar kitą pusę.

Atleidus vidinį vairo ratą, FastSteer valdiklis nutraukia valdymo vožtuvo elektromagneto grandinę. Dabar visa siurblio tiekiama alyva iš hidraulinės sistemos karterio nukreipiama į siurblį-dozatorių, esantį vairo veleno apačioje. Jei vairas nesukamas, alyva iš siurblio-dozatoriaus grąžinama atgal į hidraulinės sistemos karterį. Pasukus vairą, bet nepaspaudus vidinio vairo rato, alyva iš siurblio-dozatoriaus per srauto dalytuvą nukreipiama į vairavimo hidraulinį cilindrą. Kadangi alyvos srautas iš siurblio-dozatoriaus yra mažesnis, priekiniai ratai pasukami mažesniu kampu.

VarioActive sistema

Traktoriuose Fendt 700 Vario SCR naudojama analogiška greitojo vairavimo sistema VarioActive. Ji pasirenkama liečiamajame valdymo terminale automatinio vairavimo sistemos lange, o įjungiama dešinės pusės valdymo skyde su membranine klaviatūra. Kiekvieną kartą paleidžiant variklį, šią procedūrą reikia pakartoti iš naujo.

Hidrostatinėje vairavimo sistemoje įrengtas papildomas srauto reguliatorius, kuris naudojamas ir automatinio vairavimo metu, kada važiavimo trajektoriją valdo palydovinė navigacija VarioGuide.

Skirtingai negu FastSteer sistemoje, VarioActive nėra papildomo vidinio vairo rato. Įjungus VarioActive valdymo terminale, greitojo vairavimo sistema aktyvinama automatiškai, į vieną ar į kitą pusę sukant vairą. Vienu vairo apsisukimu priekiniai ratai pasukami ne 26º, o 43º, t. y. visiškai iki kraštinės padėties.

Greitojo vairavimo sistema VarioActive turi dvi veikimo pakopas: ● didžiausias jautris iki 8 km/val.; ● ribotas jautris 8-18 km/val. diapazone.

Viršijus 25 km/val. greitį, dėl saugumo sistema automatiškai išjungiama.

Dainius Šišlavas

Mano ūkis, 2011/12