MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/12
Darbo nuoma
 • L. Minkevičienė
 • Mano ūkis

Įsigaliojo (2011 m. gruodžio 1 d.) Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas. Atitinkamai pataisyti Darbo ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksai, įtvirtinantys Lietuvos darbo teisėje darbuotojų nuomą. Mūsų šalyje darbo nuoma nėra labai paplitusi: ją imta taikyti prieš aštuonerius metus.

Darbo nuoma - praktikoje jau seniai žinomas darbuotojų samdos būdas. Vakarų Europos valstybėse darbuotojų nuoma praktikuojama apie dvidešimt metų, Olandijoje ir Didžiojoje Britanijoje nuo 3 iki 5 proc. visų samdomų darbuotojų yra laikinai įdarbinti, arba išnuomotieji.

Darbo nuomos santykiuose dalyvauja trys subjektai: laikinasis darbuotojas, laikinojo įdarbinimo įmonė ir šios įmonės klientas, kitaip dar vadinamas darbo naudotoju, pas kurį siunčiamas dirbti asmuo.

Įdarbinimas per laikinojo įdarbinimo įmones - tai laikinųjų darbuotojų įdarbinimas laikinojo įdarbinimo įmonėse turint tikslą juos pagal laikinojo įdarbinimo sutartis siųsti laikinai dirbti laikinojo darbo naudotojų naudai, pastariesiems prižiūrint ir vadovaujant.

Laikinasis darbuotojas - tai darbuotojas, su laikinojo įdarbinimo įmone sudaręs laikinojo darbo sutartį. Laikinai įdarbinamas darbuotojas sudaro darbo sutartį su įdarbinimo įmone, prisiimančia visas darbdavio funkcijas. Laikinasis darbuotojas įgyja visas socialines garantijas - darbo santykiai tarp laikinojo darbuotojo ir įdarbinimo įmonės yra paremti Darbo kodeksu, t. y. sudaroma darbo sutartis, o ją nutraukus, darbuotojams išmokamos visos priklausančios kompensacijos.

Pagrindinė laikinojo įdarbinimo įmonių veiklos sritis - darbuotojų paieška ir jų „nuoma" darbo jėgos pritrūkusiam darbdaviui. Laikinojo įdarbinimo įmonės laikinai įdarbina darbuotojus atrinktus pagal užsakovo keliamus reikalavimus. Tam tikslui įmonės nuolat atnaujina ir plėtoja potencialių darbuotojų duomenų bazes ir darbdaviams gali pasiūlyti ne tik įvairių profesijų darbininkų, bet ir aukšto lygio specialistų.

Laikinojo darbo naudotojas (toliau - darbo naudotojas) - fizinis, juridinis asmuo ar kita organizacinė struktūra, kurių naudai ir kuriems prižiūrint ir vadovaujant laikinai dirba laikinieji darbuotojai.

Laikinojo įdarbinimo sutartis

Laikinojo įdarbinimo sutartis sudaroma tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbo naudotojo dėl atlygintinų paslaugų teikimo, pagal kurią laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja atlygintinai laikinai pavesti laikinajam darbuotojui (laikiniesiems darbuotojams) atlikti šioje sutartyje numatytas darbo funkcijas laikinojo darbo naudotojo naudai, laikantis pastarojo nustatytos darbo tvarkos, o laikinojo darbo naudotojas įsipareigoja laikinuosius darbuotojus prižiūrėti ir jiems vadovauti bei užtikrinti Įstatyme ir šioje sutartyje nustatytas darbo sąlygas.

Šioje sutartyje turi būti nurodoma laikinojo darbuotojo kvalifikacija, darbo funkcijos, darbo režimas, laikinojo darbuotojo mokymo, siuntimo ir atšaukimo iš darbo naudotojui tvarka. Savo prigimtimi tai sutartis dėl atlygintinų paslaugų teikimo, todėl tarp minėtų subjektų susiklosto civiliniai teisiniai santykiai, reglamentuojami Civilinio kodekso normų.

Darbo naudotojas atsako už saugias darbo sąlygas. Jis privalo iki darbo pradžios pasirašytinai supažindinti laikinąjį darbuotoją su jo būsimo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, taip pat su taikomais darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Laikinasis darbuotojas privalo būti supažindintas su rizikos ir pavojaus sveikatai darbo vietoje veiksniais, apsisaugojimo nuo jų priemonėmis ir jų panaudojimo taisyklėmis. Laikinojo darbuotojo darbo režimas yra aptariamas laikinojo įdarbinimo sutartyje tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbo naudotojo. Taigi laikinojo darbuotojo darbo laikotarpiu laikinojo darbo naudotojas perima dalį darbdavio teisių ir pareigų.

Už darbo naudotojui laikinojo darbuotojo padarytą žalą atsako įdarbinimo įmonė Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Pagrindinis laikinojo darbo sutarties ypatumas, palyginti su įprastomis darbo sutartimis, yra tai, jog šiuo atveju darbuotojas paklūsta ir dirba darbus ne laikinojo įdarbinimo įmonei, su kuria ir yra sudaryta darbo sutartis, bet kitam darbdaviui, su kuriuo darbuotojas apskritai nėra saistomas jokios sutarties.

Lietuvoje kol kas dar mažai laikinojo įdarbinimo įmonių. Šiuo metu jų yra apie 40, iš jų 12 priklauso Laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijai. Maža ir laikinųjų darbuotojų pasiūla. Ši paslauga Lietuvoje dar nauja, todėl į darbo nuomą pas mus žiūrima šiek tiek įtariai ir nepatikliai.

Atvejai, kai naudojama darbo nuoma

 • Trumpalaikis įdarbinimas ypač naudingas darbdaviams, kuriems nereguliariai prireikia darbo jėgos, pavyzdžiui, atsiradus trumpalaikių užsakymų; susirgus nuolatiniam įmonės darbuotojui; įmonės darbuotojui išėjus motinystės atostogų; atsiradus sezoniniams darbams.
 • Kai reikalingas darbuotojas dėl verslo apimties augimo - naujo produkto įvedimas, gamybos poreikių augimas ir pan.

Darbo nuomos privalumai:

 • galimybė plėtoti verslą nedidinant darbuotojų skaičiaus;
 • galimybė lanksčiai elgtis dėl darbuotojų priėmimo ir atleidimo;
 • alternatyvus darbo išteklių sprendimas, darbdaviui leidžiantis sumažinti sąnaudas, o, esant dideliam nedarbui, darbuotojams susirasti nors laikiną darbą;
 • įmonėms, kurios naudojasi laikinojo įdarbinimo įmonių paslaugomis (nuomojasi darbuotojus iš laikinojo įdarbinimo įmonių) sumažėja administracinė našta, susijusi su personalo valdymu: įdarbinimo/išdarbinimo procedūromis, darbo užmokesčio ir mokesčių apskaita ir pan.;
 • patogus, legalus ir įperkamas būdas apsirūpinti reikiamais darbuotojais;
 • laikinam darbuotojui geriau turėti laikiną, su visomis garantijomis darbą, negu neturėti jokio.

  L. Minkevičienė

 • Mano ūkis, 2011/12