MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/11
Naftos produktų apskaita
  • R. Juodgalvienė
  • Mano ūkis

Ūkininkų žemės ūkio darbams naudojami įvairūs skystieji degieji produktai: dyzelinas, benzinas, gamtinės dujos ir kiti. Norint jų įsigyti, laikyti ir tvarkingai vesti apskaitą, reikia laikytis tam tikrų reikalavimų. Didelius kiekius kuro be įsigijimo dokumentų laikantiems asmenims gresia administracinė atsakomybė ir didelės (iki 30 tūkst. litų) baudos.

Viena iš paklausiausių prekių žemės ūkyje yra dyzelinas. Žemės ūkio subjektai, registruoti Vyriausybės nustatyta tvarka, įsigyti dyzelino gali be akcizo, priklausomai nuo deklaruoto pasėlių ploto. Yra nustatytos šios normos:

  • grūdinių ir ankštinių augalų, rapsų, linų, pievų ir ganyklų bei kitų augalų plotams - 120 l/ha;
  • bulvių ir daržovių - 240 l/ha;
  • cukrinių runkelių, pašarinių šakniavaisių ir verslinių (intensyviai prižiūrimų) uogynų plotams -150 l/ha.

Žemės ūkio veiklos subjektams be akcizo leidžiama įsigyti 120 litrų dyzelino vienam deklaruotam pievų ir ganyklų hektarui, jei 1 ha tenka ne mažiau kaip vienas sutartinis gyvulys (išskyrus kiaules). Pievų ir ganyklų gerai agrarinei būklei palaikyti be akcizo leidžiama įsigyti po 25 l/ha dyzelino (šis kiekis apskaičiuojamas iš bendro deklaruoto pievų ir ganyklų ploto atimant pievų ir ganyklų plotą, kuriam leidžiama įsigyti po 120 l/ha dyzelino).

Naftos produktai, kuriuos žemdirbys įsigijo ir sunaudojo ūkyje, pripažįstami leidžiamais atskaitymais ir mažina ūkio apmokestinamąsias pajamas. Degalų kiekis, gautas ir sunaudotas individualios veiklos pajamoms uždirbti, turi atsispindėti dokumentuotuose. Ūkininkas turėtų savo paties pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti  transporto priemonėms, traktoriams ir kitoms žemės ūkio mašinoms individualioje veikloje sunaudotų  degalų duomenis. Automobilių, traktorių ar kitų žemės ūkio mašinų degalų sunaudojimo normas žemdirbys gali nustatyti pats, atsižvelgdamas į gamintojo transporto, traktorių ar kitų žemės ūkio mašinų priemonės techninius duomenis arba kontrolines kuro sąnaudų normas.

Degalų apskaitos taisyklės

Gautiems ir laikomiems ūkininko ūkyje degalams Valstybinė mokesčių inspekcija 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 patvirtino naujas Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystųjų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisykles (Žin., 2011, Nr. 14-637, toliau - Apskaitos taisyklės). Tuo pačiu neteko galios ankstesnės taisykles.

Apskaitos taisyklių privalo laikytis ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, eksploatuojantys kuro objektus (talpyklas), naftos produktus, bioproduktus, kitus degiuosius skystuosius produktus (toliau - Produktai) ar suslėgtas gamtines dujas, skirtas variklių degalams (toliau - SGD), laikantys, tiesiogiai tiekiantys ir/ar atliekantys jų pilstymo paslaugą. Pagal šias taisykles ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys privalo pildyti atitinkamą Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystųjų produktų ir SGD apskaitos žurnalą (Apskaitos taisyklės, 1 priedas).

Apskaitos žurnalas pildomas pagal kiekvieną atskirą kuro talpyklą, esančią kuro objekte, ar kiekvieną technologiškai sujungtą kuro talpyklų grupę, arba pagal produktų rūšį. Per mėnesį atliekant ne daugiau kaip keturias operacijas, kiekvienos kuro talpyklos operacijos gali būti nurodomos to paties apskaitos žurnalo skirtinguose lapuose. Apskaitos žurnalas gali būti papildytas ir kitomis skiltimis ar stulpeliais nei yra nurodyta Taisyklių prieduose (pvz., „išgabenta", „parduota").

Apskaitos žurnalas turi būti pildomas tušinuku, rašalu arba kompiuteriu. Į kuro talpyklas atvežamų, kuro talpyklose laikomų bei išduodamų produktų kiekis turi būti apskaitomas litrais, o skystųjų mazutų, kitų sunkiųjų alyvų kiekis turi būti apskaitomas kilogramais ir esamos temperatūros litrais (arba litrais 150 C temperatūros). Įrašus apskaitos žurnale atlieka asmuo, atsakingas už šių produktų priėmimą, išdavimą ir saugojimą tuoj pat po operacijos atlikimo.

Pas ūkininką, kitą fizinį asmenį, ūkio subjektą esantis toks kuro objektas (kuro talpykla) ir jos apskaitos žurnalas turi būti užregistruotas apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje pagal Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo taisykles.

Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystųjų produktų apskaitos žurnalai, kurie iki 2011 m. sausio 1 d. buvo pildomi vadovaujantis senosiomis taisyklėmis, gali būti užpildyti tik iki 2011 m. liepos 1d.

Šios apskaitos taisyklės netaikomos ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, laikantiems savo reikmėms degalus talpyklose, kurių bendras tūris iki 450 litrų įskaitytinai, arba laikantiems kitus nei degalus produktus, skirtus naudoti tik savo, gamybinėms ar technologinėms reikmėms (pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui ir pan.), arba kurie pildo kituose teisės aktuose nustatytos formos Produktų ar SGD (suskystintų gamtinių dujų) apskaitos žurnalus, suderintus su teritorine VMI.

R. Juodgalvienė

Mano ūkis, 2011/11