MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/10
Kompensacinio PVM tarifo taikymas
  • R. Veliulienė
  • Mano ūkis

Asmenys, parduodantys žemės ūkio produkciją ar teikiantys žemės ūkio paslaugas, turi teisę įsiregistruoti Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registre ir iš pirkėjų gauti kompensacinį 6 procentų PVM tarifo priedą. Gauto priedo ūkininkas į biudžetą mokėti neprivalo, tačiau neturi teisės įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM traukti į PVM atskaitą. Kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) sumos.

Ūkininkas kompensacinio PVM tarifo gavėju gali būti registruojamas tik tokiu atveju, jei atitinka šiuos kriterijus:

1.      jo ir ūkio partnerių bendra atlygio per paskutiniuosius 12 mėnesių suma, vykdant ekonominę veiklą už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, neviršija 100 tūkst. Lt;

2.      registruotas ūkininko ūkio žemės plotas, kurį sudaro žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio bei kitos paskirties žemė, neviršija 7 ha, arba registruotas asmeniui asmeniniam ūkiui suteiktas žemės plotas, kurį sudaro žemės ūkio, miškų ūkio, vandens plotas, konservacinės bei kitos paskirties žemė, neviršija 7 ha.

3.      Asmuo ar jo ūkio partneris nėra įregistruoti PVM mokėtojais.

Registruotas ūkininko ūkio žemės plotas - tai ūkininko ūkio žemės ūkio veiklai naudojamas nuosavybės teise turimas arba nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomas žemės plotas. Ūkininko ūkis turi būti įregistruotas Ūkininko ūkio registre, kuriame yra nurodytas ūkininko ūkio žemės naudojimo teisinis pagrindas, o taip pat ūkininko nuosavybės teise valdomos arba nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės kadastriniai duomenys. Jeigu ūkininkas įregistravęs ūkininko ūkį žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis, tai Ūkininko ūkio registre yra nurodytas partnerių bendrai veiklai skirtos žemės naudojimo teisinis pagrindas ir žemės kadastriniai duomenys, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę.

Registruotas asmeniniam ūkiui suteiktas žemės plotas - tai žemės plotas, kuris pagal įstatymus buvo suteiktas asmeniniam ūkiui, įskaitant ir  privatizuotą, ir išsinuomotą, ir naudojamą panaudos teise kitam asmeniui suteiktą asmeninio ūkio žemės plotą.

Registravimo tvarka

Asmenys, norintys įsiregistruoti Registre, turi kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) teritorinį skyrių pagal turimos žemės sklypo vietą. Jei ūkininkas turi žemę keliose VMI aptarnaujamose teritorijose, jis turi kreiptis pasirinktinai į vieną iš skyrių ir pateikti prašymą įregistruoti į Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registrą (FR0352 formą). Kartu su užpildytu prašymu asmuo turi pateikti dokumentus apie savo ūkio partnerių turimus registruotus žemės plotus  (nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos ar panaudos sutarties pagrindu ir jų buvimo vietas, pažymą iš žemėtvarkos skyriaus apie žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, o jeigu yra įregistruotas ūkininko ūkis, tai turi būti pateikiama ūkininko ūkio registravimo pažymėjimo kopija ir ūkininko partnerių sąrašas).

Į Registrą įregistruotam asmeniui VMI skyriaus specialistai turi išduoti registracijos pažymėjimą, kuriame nurodomas ūkininkui suteiktas kodas. Į Registrą negali būti registruojamas ūkininkas, jeigu bent vienas jo partneris (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) yra įregistruotas PVM mokėtoju.

Ūkininko prievolės

Ūkininkai, įregistruoti į Ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, registrą, turi tvarkyti savo patiektos žemės ūkio produkcijos ir suteiktų žemės ūkio paslaugų apskaitą. Apskaita gali būti tvarkoma laisvos formos žurnaluose, kompiuterinėse laikmenose, kuriose turi būti nurodyti ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, patiektos žemės ūkio produkcijos ar paslaugų apskaitos FR0329 formoje nurodyti įrašai: parduotos žemės ūkio produkcijos ar paslaugų pavadinimas, kiekis, kaina (Lt) už mato vienetą, suma, pirkėjo pavadinimas, apskaitos dokumento, kuriuo įformintas šis pardavimas, pavadinimas, data.

Produkcijos ir paslaugų pardavimo įforminamas

Ūkininkui, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, PVM sąskaitas-faktūras visais atvejais turi išrašyti produkcijos pirkėjas, nepriklausomai nuo to, kam ūkininkas tiekia produkciją: perdirbėjams, tarpininkams, prekybinėms bendrovėms, visuomeninio maitinimo įmonėms ir pan.

Kai ūkininkas, kuriam taikoma PVM kompensacinio tarifo schema, produkciją ar paslaugas parduoda ne PVM mokėtojui, tai tokiam pirkėjui jis pats turi išrašyti laisvos formos apskaitos dokumentą.

Kada prarandama teisė gauti kompensacinį priedą

Ūkininkas praranda teisę gauti kompensacinį PVM tarifo priedą jeigu:

  • jo arba ūkio partnerių bendra atlygio suma, per paskutiniuosius 12 mėnesių vykdant ekonominę veiklą, už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas viršija 100 tūkst. Lt;
  • ūkininkas ar nors vienas jo ūkio partneris įsiregistruoja PVM mokėtoju;
  • registruotas ūkininko ūkio žemės plotas viršija 7 ha. Ūkininko ūkio naudojamo žemės ploto riba gali būti viršyta tokiais atvejais, kai Ūkininkas savo įregistruotam ūkiui papildomai įsigyja (nusiperka, išsinuomoja, gauna neatlygintinai naudotis, paveldi ar gauna dovanų ir panašiai) žemės plotą;
  • asmeniui priklausantis asmeninio ūkio žemės plotas viršija 7 ha. Ši nustatyta 7 ha žemės ploto riba gali būti viršyta, kai Ūkininkas savo vardu (ar kartu su sutuoktine) papildomai įsigyja (nusiperka, išsinuomoja, paveldi, gauna dovanų ir panašiai) žemės plotą. Šiuo atveju Ūkininko vardu įsigytas žemės plotas gali būti įregistruojamas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir priklauso lygiomis dalimis abiem sutuoktiniams.

Neteisėtai gauto priedo grąžinimas

Ūkininkas turi nuolat stebėti savo veiklą ir nustatęs, kad bent viena iš nurodytų aplinkybių bus įvykdyta turi kreiptis į VMI teritorinį skyrių, kurios Registre jis buvo įregistruotas, ir pateikti prašymą išregistruoti iš Registro (prašymo FR0352 formą su užpildyta D dalimi).

VMI, nustačiusi, kad bent viena iš minėtų aplinkybių yra įvykdyta, tokį ūkininką (prieš 15 dienų apie tai perspėjusi) turi išregistruoti iš Registro savo iniciatyva.

Jeigu ūkininkas neišregistruojamas iš Registro ir toliau gauna priedą iš žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pirkėjų, laikoma, kad šį priedą ūkininkas gauna neteisėtai. Neteisėtai gautą priedą ūkininkas per 30 darbo dienų nuo žemės ūkio produkcijos ir žemės ūkio paslaugų pardavimo dienos privalo grąžinti į biudžetą. Laiku to nepadariusiam asmeniui skaičiuojami delspinigiai.

R. Veliulienė

Mano ūkis, 2011/10