MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/08
Baudų ir delspinigių įmanoma išvengti
  • R. Juodgalvienė
  • Mano ūkis

Kiekvienas asmuo privalo tvarkingai ir laiku mokėti mokesčius. Mokesčių administravimo sistemoje yra sukurtas ir mechanizmas, garantuojantis, kad mokestinės prievolės bus įvykdytos taikant sankcijas ir kitas priemones. Kartu yra numatyti atvejai, kai mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo delspinigių ir baudų.

Baudos skiriamos tuomet, kai nustatoma, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo, nedeklaravo deklaruojamo mokesčio ar neteisėtai pritaikė mažesnio mokesčio tarifą ir dėl kitų priežasčių sumažino mokėtino mokesčio sumą. Nustačius tokio pobūdžio pažeidimus, mokesčių mokėtojas privalo sumokėti trūkstamą mokesčio sumą bei jam paskirtą nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio baudą. Konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis, skirdamas didesnę ar mažesnę baudą.

Delspinigiai skaičiuojami tada, kai mokesčiai nustatytais mokesčių teisės aktų terminais nesumokami arba sumokami pavėluotai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo dienos, einančios po tos dienos, kurią pagal atitinkamo mokesčio įstatyme nustatytą terminą mokestis turėjo būti sumokėtas. Mokesčių mokėtojui pradėti skaičiuoti delspinigiai skaičiuojami nepertraukiamai iki tos dienos, kol mokestis bus sumokėtas į biudžetą. Jei mokestinio patikrinimo metu yra nustatomi mokesčių įstatymo pažeidimai, tai delspinigiai bus skaičiuojami ir už laikotarpį nuo pažeidimo dienos iki patikrinimo akto įforminimo dokumento surašymo datos. Iškilus mokestiniam ginčui ir jį pralaimėjus delspinigiai bus paskaičiuoti už visą mokestinio ginčo nagrinėjimo laikotarpį. Delspinigiais siekiama garantuoti, kad finansiniai įsipareigojimai valstybei būtų įvykdomi laiku. Delspinigių dydį ir jų apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras.

Baudos už mokesčių įstatymo pažeidimus skiriamos vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 139-140 straipsniais. Delspinigiai skaičiuojami vadovaujantis to paties įstatymo 96-99 straipsniais. Baudų skyrimą už Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių įstatymų pažeidimus tai pat reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymai.

Mokesčių mokėtojai turi tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų nustatytų reikalavimų - laiku ir teisingai apskaičiuoti mokesčius, juos deklaruoti ir sumokėti į biudžetą.

Teisumą būtina įrodyti

Baudos neskiriamos, jeigu mokesčių mokėtojas savarankiškai nustato ir ištaiso klaidas, t. y. pateikia mokesčių administratoriui atitinkamo mokesčio deklaraciją (jeigu jos nebuvo pateikęs) arba pateikia patikslintą deklaraciją, kurioje nurodo teisingą mokesčio dydį, tačiau tik tuo atveju, jeigu ta deklaracija pateikiama mokesčių administratoriui iki atitinkamo mokesčių administratoriaus pavedimo tikrinti mokesčių mokėtojo mokesčių apskaičiavimo deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą išrašymo dienos. Toks klaidų pataisymas delspinigių skaičiavimui nedaro įtakos. Siekiant teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius, reikalingos žinios, todėl būtina nuolat domėtis teisės aktų pakeitimais.

Tam tikrais atvejais ir esant tam tikroms aplinkybėms mokesčių mokėtojas savo paties prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva gali būti (ir turi būti) atleistas nuo delspinigių ir baudų, jeigu:

  • įrodo, kad dėl padaryto pažeidimo yra nekaltas - vadovavosi įsigaliojusiu teisės aktu, kurio nuostatos prieštaravo kitam teisės aktui, reglamentuojančiam mokesčių klausimus;
  • mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (nenugalimos jėgos);
  • mokesčių mokėtojo atskira veika, pažeisdama mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaro žalos biudžetui (pavyzdžiui, PVM gautinas mokestis dengia mokėtiną GPM);
  • mokesčio mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo raštu ar telefonu gautos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais;
  • kai delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu - fizinių asmenų atžvilgiu netikslinga išieškoti dėl sunkios mokesčių mokėtojo ekonominės (socialinės) padėties - pačiam mokesčių mokėtojui reikalinga valstybės parama.

Už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą paskirtą baudą delspinigiai negali būti skaičiuojami.

Nuo delspinigių ir baudų mokesčių mokėtoją atleidžia mokesčių administratorius. Esant mokestiniam ginčui klausimą sprendžia centrinis mokesčių administratorius, Mokestinių ginčų komisija ir teismas.

Nuo delspinigių ir baudų, apskaičiuotų ir paskirtų už nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, atleidžiama esant tik vienam pagrindui - jei draudėjas įrodo, kad priskaičiavo per mažas socialinio draudimo įmokas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti.

R. Juodgalvienė

Mano ūkis, 2011/08