MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/06
PVM ataskaita įsigijus ilgalaikį materialųjį turtą
 • R. Veliulienė
 • Mano ūkis

Kiekviena įmonė ar fizinis asmuo, nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio, valdo didesnį ar mažesnį turtą. Teisingas jo naudojimas, skirstymas, vertinimas nulemia veiklos sėkmę.

Visas fizinio asmens turimas ir ekonominėje veikloje naudojamas turtas skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį. Pagrindinis skirstymo požymis - jo sunaudojimas per tą laiką, per kurį uždirbamos pajamos. Ilgalaikiu laikomas turtas, kuris ilgiau kaip vienus metus naudojamas ūkio pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ir jo kaina yra ne mažesnė už kiekvienai turto grupei nustatytą minimalią kainą. Šio ilgalaikio turto įsigijimo kaina į vieneto sąnaudas įskaitoma dalimis per to turto nudėvėjimo laikotarpį.

Fizinio asmens, PVM mokėtojo, ilgalaikis turtas, kuris yra jo nuosavybė, neišvengiamai gali būti panaudotas tiek jo asmeniniams poreikiams tenkinti, tiek jo vykdomai ekonominei veiklai. Tad kai ilgalaikį turtą įsigyja fizinis asmuo, visų pirma būtina atskirti to turto naudojimą privatiems poreikiams, t. y. ne ekonominei veiklai, ir ekonominei veiklai.

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kaip ir bet kuris PVM mokėtojas, turi teisę į PVM atskaitą įtraukti įsigytų prekių ar paslaugų pirkimo PVM, jeigu šios prekės ir paslaugos skirtos naudoti to fizinio asmens:

 • PVM apmokestinamų prekių tiekimui ar paslaugų teikimui;
 • prekių tiekimui ar paslaugų teikimui už Lietuvos teritorijos ribų tuo atveju, jei toks prekių tiekimas būtų apmokestinamas, jeigu vyktų Lietuvoje.

Jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, iš kitų PVM mokėtojų įsigijo prekių, skirtų kitoms PVM apmokestinamoms prekėms gaminti arba PVM apmokestinamoms paslaugoms teikti, tai jis turi teisę įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą.

Fizinis asmuo savo vykdomai ekonominei veiklai gali priskirti tokias ilgalaikio materialaus turto rūšis: gyvenamąjį pastatą, butą ar kitą statinį; mašiną ir įrengimus; ūkinį inventorių; baldus; kompiuterinę techniką; krovininius automobilius, autobusus, priekabas ir puspriekabes; traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas; lengvuosius automobilius, kurių atskaita, nėra apribota; mobiliojo ryšio priemones ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą.

Maksimali ilgalaikio materialiojo turto pirkimo PVM dalis, kuri gali būti įtraukta į PVM atskaitą, jei turtas skirtas tik ekonominei veiklai vykdyti, yra 100 procentų.

Tačiau tokio ilgalaikio turto, kaip gyvenamojo namo ar buto, kuriame fizinis asmuo ir gyvena, ir vykdo ekonominę veiklą, jokia pirkimo PVM dalis negali būti atskaityta. Tik tuo atveju, jeigu gyvenamasis pastatas ar kitas statinys yra skirtas tik ekonominei veiklai vykdyti, jo pirkimo PVM suma gali būti traukiama į PVM atskaitą.

Su gyvenamuoju namu ar statiniu susijusių prekių ir paslaugų pirkimo PVM maksimali dalis, jei šis namas ar statinys skirtas tik ekonominei veiklai vykdyti, yra 100 proc., kitais atvejais - 50 procentų.

Su lengvuoju automobiliu susijusių prekių ar paslaugų pirkimo arba importo PVM maksimali dalis, kuri gali būti įtraukta į PVM atskaitą, yra 50 proc. Tad jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, yra įsigijęs lengvąjį automobilį, nors pirkimo PVM už įsigytą lengvąjį automobilį atskaityti negalėjo, bet jei šį automobilį naudoja savo ekonominėje veikloje, tai į PVM atskaitą jis gali traukti iki 50 proc. prekių ir paslaugų, skirtų šio automobilio eksploatavimui ar remontui (degalų, atsarginių dalių ir kt.), pirkimo PVM sumos.

Fizinio asmens įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių su ilgalaikiu materialiuoju turtu (išskyrus gyvenamąjį pastatą ar kitą statinį, lengvąjį automobilį), atskaitoma pirkimo PVM dalis negali viršyti paties ilgalaikio turto atskaitomos pirkimo PVM dalies. Pavyzdžiui, jeigu krovininių automobilių, naudojamų ne vien ekonominei veiklai vykdyti, maksimali atskaitoma pirkimo PVM sumos dalis yra 90 proc., tai ir degalų, sunaudotų šiems krovininiams automobiliams maksimali atskaitoma pirkimo PVM dalis negali būti didesnė kaip 90 procentų.

Fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigyto inventoriaus (garso ir vaizdo aparatūros, kopijavimo aparatų ir kt.) ir baldų pirkimo PVM suma gali būti atskaitoma, jei baldai ir inventorius laikomi ekonominei veiklai vykdyti skirtoje patalpoje.

Reikia nepamiršti, kad fizinis asmuo, PVM mokėtojas, įsigyto ilgalaikio materialaus turto priskyrimą ekonominei veiklai vykdyti turi deklaruoti vietos mokesčių administratoriui, pateikdamas užpildytą FR0457 formą.

Ilgalaikio turto pasigaminimo PVM apskaičiavimas

Ilgalaikio turto pasigaminimo PVM turi būti apskaičiuojamas: pasigaminus kilnojamąjį ilgalaikį turtą; pasistačius pastatą ar kitą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą; atlikus pastato esminį pagerinimą.

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu laikoma įsigytų žaliavų bei medžiagų perdirbimo, gamybos ar kitų operacijų, atliekamų PVM mokėtojo jėgomis, ir įsigytų paslaugų visuma, kurios rezultatas yra naujas ilgalaikio materialiojo turto vienetas. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu taip pat laikomas pastato, naudojamo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, esminis pagerinimas, nesvarbu, ar šis pastatas priklauso PVM mokėtojui nuosavybės teise ar naudojamas kitais pagrindais, ir nesvarbu, ar pastatą PVM mokėtojas pagerino savo jėgomis ar įsigydamas paslaugų iš kitų apmokestinamųjų asmenų.

Esminiu pagerinimu laikomi pastato statybos darbai, kurie pailgina pastato naudojimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes. Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, atliekantis pastato remontą ar rekonstrukciją, pats turi įvertinti, ar šis remontas laikytinas pastato esminiu pagerinimu, ar ne, t. y. ar jam atsiranda prievolė apskaičiuoti nuo šio atlikto remonto (rekonstrukcijos) darbų pardavimo PVM, ar ne. Vertinant statybos darbus, neturi būti atsižvelgiama į tokių darbų vertę, o turi būti sprendžiama, ar tie darbai faktiškai pailgino pastato naudojimo laiką arba pagerino jo naudingąsias savybes.

Jei fizinis asmuo, PVM mokėtojas, ilgalaikiam turtui pasigaminti ar esminiam pagerinimui atlikti įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM sumas įtraukė į PVM atskaitą, tai pasigaminęs ilgalaikį turtą ar atlikęs esminį pagerinimą, jis  nuo to turto savikainos turi apskaičiuoti pardavimo PVM. PVM suma apskaičiuojama tą mokestinį laikotarpį, kurį PVM mokėtojas šį turtą  pradeda naudoti savo ekonominėje veikloje. Jei PVM mokėtojas pasigamino ilgalaikį materialųjį turtą ar iš esmės pagerino pastatą, ir pirkimo PVM sumos neįtraukė į PVM atskaitą, tai nuo tokio turto pasigaminimo ar esminio pagerinimo vertės pardavimo PVM neskaičiuojamas.

Ilgalaikio materialaus turto pasigaminimas, atliktas pastato esminis pagerinimas įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje privalo būti nurodyta:

 • PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
 • PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;
 • prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
 • prekių pavadinimas;
 • tiekiamos prekės vieneto kaina (be PVM)
 • prekių apmokestinamoji vertė;
 • PVM tarifas ir PVM suma nacionaline valiuta;
 • PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta ,,ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas".

Nuo pasigaminto ilgalaikio turto savikainos apskaičiuota PVM suma „PVM deklaracijoje" įrašoma kaip pardavimo PVM suma ir, jei pasigamintas turtas skirtas naudoti PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, ta pati PVM suma įrašoma toje pačioje „PVM deklaracijoje" ir kaip pirkimo PVM suma.

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas pasigaminęs ilgalaikį turtą, skirtą naudoti savo mišrioje veikloje, turi apskaičiuoti PVM nuo visos šio turto pasigaminimo savikainos, bet gali į PVM atskaitą įtraukti tik tą ilgalaikio turto pasigaminimo PVM sumos dalį, kuri proporcingai tenka vykdomai mišriai veiklai, kuriai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma gali būti atskaitoma.

R. Veliulienė

Mano ūkis, 2011/06