MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/06
Ekologinis ūkis: nuo dokumento iki lauko
  • V. Masionis
  • Mano ūkis

Šį pavasarį paskelbta nauja Ekologinio žemės ūkio taisyklių redakcija, tačiau žemdirbiams nereikėtų baimintis - dauguma pakeitimų yra skirti ūkininko darbui palengvinti.

Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje, pastaruosius kelerius metus sparčiai augęs ir populiarėjęs, stabilizavosi, ūkių skaičius netgi pradėjo mažėti, tačiau sertifikuotas ekologinės gamybos plotas ir toliau auga. Didėja sertifikuotų ekologiškų produktų ne tik kiekiai, bet ir asortimentas, atsiranda naujų perdirbimo įmonių, nemažai ekologiškų produktų importuojama iš kitų ES šalių.

Ekologinio ūkininkavimo principus Lietuvoje reglamentuoja ne tik ES Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, bet ir Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375. Šiais metais Ekologinio žemės ūkio taisyklės išleistos nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. balandžio 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-301.

Nuo birželio vidurio prašymai nebus priimami

Taisyklių II skyrius pasipildė naujomis sąvokomis: „ekologinės gamybos plotas", „ekologinės gamybos vienetas", „ekologinės gamybos kontrolė". ŽŪM patvirtinta sertifikavimo įstaiga „Ekoagros", kuriai suteiktas kodas LT-EKO-001, sertifikuoja ekologinę gamybą, ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus bei kontroliuoja ekologinės gamybos vienetus, tačiau nekontroliuoja pačių ekologiškų produktų kokybės. Tai turi atlikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai, kurie kontroliuoja, kad maistas, patenkantis galutiniam vartotojui, būtų saugus ir tinkamas vartoti.

Ūkininkai, ketinantys sertifikuoti gamybą kaip ekologinę, kasmet iki gegužės 15 d. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka pateikia paramos paraišką. Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti dar papildomai turi sertifikavimo įstaigai pateikti nustatytos formos prašymą ir anketą. Po einamųjų metų gegužės 15 d., bet ne vėliau kaip iki birželio 15 d., pareiškėjai, pavėluotai deklaravę pasėlius ir norintys sertifikuoti gamybą kaip ekologinę, turi sertifikavimo įstaigai pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomos objektyvios nepateikimo iki einamųjų metų gegužės 15 d. priežastys. Sertifikavimo įstaiga nuspręs, ar pavėluotai pateikusiems paraiškas ūkio subjektams sertifikuoti gamybą kaip ekologinę. Po birželio 15 d. prašymų sertifikuoti gamybą kaip ekologinę sertifikavimo įstaiga nepriims. Be to, sertifikavimo įstaigai nustatyta, kad kasmetines ūkių patikras galima atlikti iki einamųjų metų spalio 15 dienos.

Ūkio subjektams, kurie įsigytus sufasuotus ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus tiekia tiesiogiai galutiniam vartotojui ar naudotojui ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų negamina, neruošia, nesandėliuoja, neimportuoja iš trečiosios šalies, dėl tokių veiklų nesudaro sutarties su trečiąja šalimi, sertifikavimo įstaiga kontrolės sistemos netaiko. Kitiems didmenininkams patikrinimus įstaiga atlieka ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus.

Po paraiškų pateikimo, ūkyje ar įmonėje atsiradus ekologinės gamybos pokyčiams ar pažeidus ekologinio ūkininkavimo reikalavimus, ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą.

Apsauginės juostos - tik nuo magistralinių kelių

Ekologinės gamybos plotams nuo taršos šaltinių (naujoje Taisyklių redakcijoje liko tik magistraliniai keliai) reikia įrengti apsaugos juostas. Nuo magistralinių kelių sertifikuojamas laukas turi būti nutolęs ne arčiau kaip 50 metrų. Neliko griežto reikalavimo apsauginei juostai palikti nuo neekologinės gamybos būdu dirbamų žemės plotų. Tačiau ekologinės gamybos ūkio subjektai turi įvertinti užteršimo neleistinomis ekologinėje gamyboje medžiagomis sertifikuotų žemės ūkio naudmenų ir (ar) pasėlių plotų, besiribojančių su įprastiniais laukais, riziką ir, jei reikia, pasirinkti tokio pločio apsauginę juostą, kad sertifikuoti plotai ir juose auginami augalai nebūtų užteršti neleistinomis ekologinėje gamyboje naudoti medžiagomis.

Prie pasėlių tankumo reikalavimų, kur nurodomas minimalus augalų kiekis viename kvadratiniame metre, įtrauktos blakinės kalendros, kurių turėtų būti ne mažiau kaip 15 vnt./m2. Augalų tankumas turi būti vienodas visame pasėlio plote ir ne mažesnis negu nurodytas taisyklėse. Nesant nurodyto augalų tankumo, toks laukas sertifikuojamas kaip pasėlis, neatitinkantis tankumo reikalavimų.

Augalų tankumo reikalavimai netaikomi sodams ir uogynams, įveistiems iki 2007 metų, taip pat mišriems sodams ir uogynams, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha imtinai. Jei sertifikavimo įstaigos kontroliuojamame lauke nepasėti ir neauginami žemės ūkio augalai, tai sertifikavimo įstaiga tokį lauką įvardija kaip „neauginami kultūriniai augalai".

Laikytis sėjomainos - būtina

Ekologinės gamybos ūkyje didelis dėmesys turi būti skiriamas dirvos derlingumui ir azoto balansui dirvožemyje išlaikyti. Ekologinės gamybos sėjomaininiams laukams, išskyrus daugiamečių ir dvimečių augalų plotus, turi būti parengta ir įgyvendinama šiam ūkininkavimo būdui tinkama augalų kaita, auginant ankštinius augalus (pupas, žirnius, lęšius, pupeles, sojas, vikius, dobilus, barkūnus, seradėles, lubinus, esparcetus, liucernas, gargždenius), įsėlinius arba posėlinius (žaliąją trąšą) augalus (baltąsias garstyčias, aliejinius ridikus, sėjamuosius grikius, facelijas, dobilus, liucernas, vasarinius rapsus).

Ankštiniai, įsėliniai arba posėliniai augalai kiekviename lauke turi būti auginti bent kartą per praėjusius dvejus kalendorinius metus arba auginami einamaisiais kalendoriniais metais, arba numatomi auginti ateinančiais kalendoriniais metais. Sėjos metais laikomi auginimo metai. Ankštinių augalų pasėliu bus laikomi ir varpinių bei baltyminių (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų) augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys, taip pat vikiai ir jų mišiniai, kuriuose vikiai yra vyraujantys.

Tuo atveju, kai ankštiniai, įsėliniai arba posėliniai augalai lauke buvo numatyti auginti ateinančiais auginimo metais, tačiau sertifikavimo įstaigos patikros metu tame lauke neauginami, tokie laukai sertifikuojant bus įvardijami kaip plotai, neatitinkantys sėjomainos reikalavimų. Pirmųjų metų perėjimo prie ekologinės gamybos laukams šis reikalavimas bus vertinamas nuo trečiųjų sertifikavimo metų.
2011 m. kovo 7 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-175 patvirtintas bendras leidimas, pagal kurį visi ekologiškai ūkininkaujantys be atskiro sertifikavimo įstaigos leidimo gali įsigyti ir naudoti pridėtame sąraše išvardintas neekologiškas augalų sėklas. Šiais metais šis leidimas pasipildė naujais augalais, tokiais kaip rudosios garstyčios, petražolės, paprastieji gargždeniai, gražgarstės ir kt. Patikros metu būtina turėti sėklos sertifikatą.

Naujienos žuvininkystės ūkiams

Ekologinės žuvininkystės ūkiams sukonkretinti reikalavimai, susiję su sertifikuojamų tvenkinių vandens kokybe. Taisyklių XIII skyriaus 60 punktas įpareigoja ūkius atlikti biocheminę vandens analizę ne rečiau kaip du kartus per metus ir yra nurodyti konkretūs parametrai (amonio azotas, nitritai, nitratai, fosfatai ir kt.), kurie turi atitikti Žuvų auginimo žuvininkystės tvenkiniuose technologinių normų, patvirtintų Žuvininkystės departamento prie ŽŪM direktoriaus 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.  V1- 49, reikalavimus.

Dar viena naujiena yra ta, kad nustatytas periodinių vandens tyrimų atlikimo laikotarpis, t. y. ne rečiau kaip kas 5 dienos. Taisyklėse akcentuojama, kad ekologiniuose tvenkiniuose draudžiama maudytis, žvejoti, pakrantėse kūrenti laužus ar vykdyti kitokią veiklą, kuri keltų žuvims stresą ar jas fiziškai žalotų. Taip pat teritorija aplink tvenkinius turi būti švari, neprišiukšlinta, kad nepakenktų pakrančių aplinkai ir vandens kokybei. Žuvis galima šerti tik geros kokybės ekologiškais pašarais, kurių kilmei įrodyti reikia turėti patvirtinamąjį dokumentą su jame įrašyta sertifikuota produkcija. Jeigu nėra pakankamai ekologiškų pašarų, iki 2011 m. gruodžio 31 d. žuvims šerti galima naudoti iki 5 proc. neekologiškų pašarų per metus. Taip pat iki 30 proc. viso pašarų kiekio per metus gali sudaryti įsigyti pereinamojo laikotarpio pašarai, įrašyti patvirtinamajame dokumente.

Kas naujo sertifikuojant gyvulininkystės ūkius

Ekologinės gamybos ūkiuose gyvūnų rišimas lauke draudžiamas, išskyrus atskirus gyvūnus ribotą laikotarpį ir dėl pagrįstų žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos, gerovės arba veterinarinių priežasčių.

Nedideliuose ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkiuose, kuriuose laikoma iki 100 sertifikuojamų sutartinių gyvulių, laikomi galvijai gali būti rišami tvartuose nepriklausomai nuo tvartų eksploatavimo laikotarpio pradžios, jeigu ekologinės gamybos ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai įrodo, kad neįmanoma galvijų laikyti grupėmis, atitinkančiomis jų elgesio reikalavimus. Tačiau pririšti laikomi galvijai turi turėti galimybę išeiti į lauką, ganymo laikotarpiu turi būti išgenami į diendaržius ar ganyklas, o kai ganymas neįmanomas, turi būti išgenami į mociono aikšteles ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.

Dideliuose ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkiuose, kuriuose ūkininkaujama ekologinės gamybos metodais ir laikoma daugiau kaip 100 sertifikuojamų sutartinių gyvulių, galvijus laikyti pririštus tvartuose, kurie jau buvo eksploatuojami iki 2000 m. rugpjūčio 24 d., galima tik gavus iš ŽŪM leidimą, bet ne ilgiau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. Dėl šio leidimo atskiri ekologinės gamybos ūkio sub­jektai turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą ir pateikti raštu laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma ketinamų rišti gyvulių rūšis, veislė, amžius, skaičius, data, nuo kurios eksploatuojami tvartai, galvijų rišimo priežastis ar kt. Įstaiga paruošia motyvuotą rekomendaciją ir persiunčia ŽŪM. Sertifikavimo įstaiga bent du kartus per metus atliks leidimus gavusių ūkio subjektų kontrolę.

Taisyklėse akcentuojamas gyvūnų gydymas ekologinės gamybos ūkyje, kai produkcija realizuojama kaip ekologiška. Kai gyvūnams gydyti naudojami alopatiniai vaistai ir gyvulininkystės produkcija tiekiama rinkai su nuorodomis į ekologinę gamybą, tai baigus gydymą reikia raštu sertifikavimo įstaigai pateikti visą informaciją apie gydymą arba Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 10 lentelę.

Nuo šiemet atsirado galimybė Lietuvoje gaminti ir pateikti rinkai naujų ekologiškų produktų, nes patvirtinti reikalavimai ekologiškai auginant kultūrinius grybus ir laikant elninius gyvūnus. Nuo šiol sertifikavimo įstaiga pagal pateiktus prašymus galės sertifikuoti elninius gyvūnus ir jų produkciją bei ekologiškų grybų auginimą.
Jau nuo pernai metų žemės ūkio ministro įsakymu buvo padidinta ekologinės gamybos ūkių kontrolė. Naujoje taisyklių redakcijoje šie punktai išliko, t. y. sertifikavimo įstaiga kasmet turi atlikti ne mažiau kaip 15 proc. visų sertifikuotų ūkio subjektų papildomų patikrų vietoje ir ne mažiau kaip iš 3 proc. pateikusių paraiškas sertifikuoti ekologinę gamybą paimti produkcijos mėginių. Už nustatytų neleistinų cheminių medžiagų panaudojimą ūkiui taikomos griežtos poveikio priemonės, t. y. viso ūkio nesertifikavimas tais metais, kuriais buvo nustatytas panaudojimas. Todėl pradedant ūkininkauti ekologiškai, reikia rimtai ir atsakingai įvertinti galimybes ir patį požiūrį į ekologiją.

V. Masionis

Mano ūkis, 2011/06