MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/05
Mokesčių pasikeitimai ūkininkams
  • A. Bakaitė
  • Mano ūkis

Dėl dažnų mokesčius reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, daugumai mokesčių mokėtojų, tarp jų ir ūkininkams, nebeaišku, kam ir kokio dydžio įmokas reikia mokėti, kodėl vieniems taikomi didesni mokesčiai, kitiems - mažesni.

Pajamų apmokestinimo naujovės

Nuo šių metų pradžios pasikeitė ūkininkų pajamų apmokestinimas. Dar 2010 metų pajamos iš žemės ūkio veiklos buvo apmokestinamos tų ūkininkų, kurių žemės ūkio valdos dydis buvo didesnis kaip 14 europinių dydžio vienetų (EDV). Nuo 2011 m. gyventojų pajamų mokestį mokės tie žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie yra įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojais. 2011-aisiais ir vėlesniais metais pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos, nebus apmokestinamos tik tuo atveju, jei gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalės registruotis ir nebus įsiregistravęs pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. Tai reiškia, kad, nepriklausomai nuo to, koks yra gyventojo ūkio valdos dydis, jis privalės susimokėti pajamų mokestį nuo per metus gautų apmokestinamųjų pajamų, jei jis 2011 metų paskutinę dieną bus įsiregistravęs PVM mokėtoju.

Svarbu pabrėžti ir tai, kad nesikeičia, t. y. nedidėja minėto mokesčio tarifas, kaip buvo planuota. Dar 2009 m. buvo numatyta didinti vėlesnių metų gyventojų pajamų mokesčio tarifą: 2009 m. jis siekė 5 proc., 2010 m. turėjo siekti 10 proc., o 2011 m. - 15 proc. Tačiau buvo nuspręsta mokesčio tarifo nekeisti -  ir 2010 metų, ir 2011-ųjų,  ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamos iš žemės ūkio veiklos apmokestinamos 5 proc. tarifu.

Be to, reikia nepamiršti laiku pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM308 (net ir tuo atveju, jeigu ūkininkas pajamų negavo) ir susimokėti apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį. Taigi ūkininkai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki gegužės 1 d. privalo deklaruoti ir susimokėti pajamų mokestį Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (VMI).

Didėja socialinio draudimo mokesčio tarifas

Ūkininkai ir jų partneriai privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu (VSD) tuomet, kai jų ūkio valdos dydis lygus 4 EDV arba didesnis. Mokėdami VSD įmokas SODRAI, ūkininkai ir jų partneriai įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokas, o mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.

Dar 2010 m. jiems buvo nustatytas sumažintas minėto mokesčio tarifas, t. y. 16 proc., tačiau nuo 2011 m. socialinio draudimo įmokos mokamos pagal bendrąjį tarifą, nustatytą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu, t. y. 28,5 procento.

Nauja ir tai, kad mokesčio dydis skiriasi, priklausomai nuo to, ar ūkininkas yra PVM mokėtojas, ar nėra.

● Ūkininkų ir jų partnerių, kurie nėra arba neprivalo registruotis PVM mokėtojais, socialinio draudimo įmokų baze laikoma 12 minimaliųjų mėnesinių algų (MMA) suma, t. y. 800 Lt x 12 mėn. = 9 600 Lt. Vadinasi, mėnesio VSD įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo MMA, t. y. 28,5 proc. x 800 Lt = 228 Lt, o bendra metinė VSD įmokų suma sieks 2 736 Lt.

● Ūkininkų ir jų partnerių, kurie yra PVM mokėtojai, VSD įmokų dydis už mokestinį laikotarpį yra 28,5 proc. nuo per kalendorinius metus gautų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų, tačiau metinė VSD įmoka negali būti mažesnė kaip 28,5 proc. nuo 12 MMA ir ne didesnė kaip 28,5 proc. nuo 12 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos. Šiuo atveju, mėnesio VSD įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo ūkininkų pasirinktos sumos, tačiau nuo sumos, ne mažesnės kaip MMA (28,5 proc. x 800 Lt = 228 Lt) ir ne didesnės kaip einamųjų metų draudžiamosios pajamos per mėnesį (28,5 proc. x 1 170 Lt = 333,45 Lt). Vadinasi, bendra metinė VSD įmokų suma negali būti mažesnė kaip 2 736 Lt ir ne didesnė kaip 4 001,40 Lt. VSD įmokos nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti perskaičiuojamos ir sumokamos SODRAI iki gegužės 1 dienos.

Kaip ir pernai, ūkininkai, kurių ūkio valdos dydis lygus 14 EDV arba mažesnis, VSD įmokų gali nemokėti ir tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą, kai ūkininkas:

- gauna senatvės ar invalidumo pensiją;

- gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;

- gauna socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.

Sveikatos draudimu privalome draustis visi

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas turi mokėti visi Lietuvos gyventojai, tame tarpe patys už save turi susimokėti ir gyventojai, vykdantys žemės ūkio veiklą, nepriklausomai nuo to, ar jie yra, ar nėra PVM mokėtojai. Ūkininkai, kurių ūkio valdos ekonominis dydis neviršija 4 EDV, gali PSD įmokų nemokėti, jeigu jie apsidraudę kitoje draudžiamųjų privalomojo sveikatos draudimo kategorijoje (įskaitant apdraustuosius valstybės lėšomis). O ūkininkai, kurių ūkio valdos ekonominis dydis yra lygus arba didesnis kaip 4 EDV, tačiau neviršija 14 EDV, gali PSD įmokų nemokėti tuo atveju, jei jie gauna senatvės, neįgalumo, šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją.

PSD tarifų dydžiai priklauso nuo žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (EDV), nustatyto už praėjusių metų mokestinį laikotarpį, o įmokų dydis skiriasi, priklausomai nuo to, ar ūkininkas PVM mokėtojas ar ne.

● Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra 2 ir mažiau EDV, nepriklausomai nuo to, ar jie yra PVM mokėtojai ar ne, patys už save kas mėnesį moka 3 proc. minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio PSD įmokas (3 proc. x 800 Lt = 24 Lt).

● Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV, tačiau neviršija 4 EDV, nepriklausomai nuo to, ar jie yra PVM mokėtojai, ar ne, už save kas mėnesį moka 9 proc. minimalios mėnesio algos dydžio PSD įmokas (9 proc. x 800 Lt = 72 Lt).

● Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kurių žemės ūkio valdos dydis yra lygus ar didesnis kaip 4 EDV, laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis ir:

- jei tokie asmenys nėra arba neprivalo registruotis PVM mokėtojais, kas mėnesį turi mokėti fiksuoto dydžio PSD įmokas, t. y. 9 proc. nuo MMA (9 proc. x 800 Lt = 72 Lt);

- jei tokie asmenys yra PVM mokėtojai, PSD įmokų dydis skaičiuojamas nuo per kalendorinius metus gautų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų, tačiau metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 9 proc. nuo 12 MMA ir ne didesnė kaip 9 proc. nuo 12 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos. Šiuo atveju, mėnesio PSD įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos nuo ūkininkų pasirinktos sumos, tačiau nuo sumos, ne mažesnės kaip MMA (9 proc. x 800 Lt = 72 Lt) ir ne didesnės kaip einamųjų metų draudžiamosios pajamos per mėnesį (9 proc. x 1 170 Lt = 105,30 Lt). Metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė kaip 864 Lt ir ne didesnė kaip 1 263,60 Lt. PSD įmokos nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti perskaičiuojamos ir sumokamos Sodrai iki gegužės 1 d.

Ūkininkai, mokėdami privalomojo sveikatos draudimo įmokas, įgyja teisę gauti Sveikatos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau pamiršus sumokėti PSD įmoką iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, sveikatos draustumas nutrūksta, o pradėjus iš naujo mokėti įmokas, draustu tampama tik po 3 mėnesių. Todėl šias įmokas geriau susimokėti už kelis mėnesius į priekį ar už visus metus (tik ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos), nes PSD įmokos, sumokėtos už praėjusį laikotarpį, draustumo nesuteikia.

Yra numatyta, kad neapdraustas (ar neapsidraudęs) asmuo, kuriam nedelsiant prireikia medicinos pagalbos, turi galimybę nelaukti 3 mėnesių ir iš karto gauti reikiamą sveikatos priežiūros pagalbą, kurios išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto. Tačiau, tokiu atveju jis turi sumokėti 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmoką (šiuo metu - 2400 Lt), o be to, šios įmokos sumokėjimas neatleidžia nuo tolimesnio įmokų (24 Lt arba 72 Lt) mokėjimo kas mėnesį, įskaitant ir tą mėnesį, už kurį buvo sumokėta 2 400 Lt.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kam privaloma mokėti PSD įmokas. Tai priklauso nuo ūkio valdos ekonominio dydžio.

  • Gyventojų, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 4 EDV, PSD įmokas administruoja VMI.
  • Gyventojų, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra lygus arba didesnis kaip 4 EDV, PSD įmokas administruoja SODRA.

Kad būtų lengviau susigaudyti aprašytų mokesčių vingrybėse, lentelėje pateikiama susisteminta informacija: mokesčių tarifai, įmokų dydžiai, administravimo įstaigos ir įmokų kodai.

A. Bakaitė

Mano ūkis, 2011/05