MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2011/01
Atsiskaitymas už žemės ūkio produkciją
  • R. Veliulienė
  • Mano ūkis

Seimas 2010 m. spalio viduryje pakeitė Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymą, kuris nustato žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties tipines sąlygas, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją, pavėluoto mokėjimo palūkanų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką ir kt. (Valstybės žinios, 2010, Nr. 125 - 6385). Pateikiame pagrindines pakeisto įstatymo nuostatas.

Nuostatų taikymas

Atsiskaitymų už supirktą žemės ūkio produkciją nuostatos taikomos ūkio subjektams, perkantiems žemės ūkio produkciją apdoroti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms, viešojo maitinimo poreikiams tenkinti arba parduoti. Šio įstatymo nuostatos netaikomos:

  • sandoriams su vartotojais, perkančiais žemės ūkio produkciją, skirtą savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti;
  • kooperatinės bendrovės sandoriams, kai ji perka iš savo narių jų pagamintą žemės ūkio produkciją;
  • kai skolininkui teisme yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kai kreditoriai vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sąlygos

Žemės ūkio produkcijos pirkėjas gali pirkti žemės ūkio produkciją tik sudaręs su žemės ūkio produkcijos pardavėju rašytinę žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartį, kuri turi atitikti nustatytas tipines žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas. Sutartyje turi būti nurodyta:

  • žemės ūkio produkcijos pavadinimas, numatomas pirkti kiekis, kokybės reikalavimai, kaina;
  • pirkimo ir tiekimo tvarka (periodiškumas, pirkėjo priimtos žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė, o parduodamam žaliam pienui - reguliariai parduodamo žalio pieno tiekimo laikotarpio trukmė);
  • atsiskaitymo už patiektą žemės ūkio produkciją ir pavėluoto mokėjimo palūkanų apskaičiavimo ir mokėjimo sąlygos ir tvarka;
  • šalių atsakomybė už žemės ūkio pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytų sutarties sąlygų nevykdymą;
  • šalių rekvizitai.

Atsiskaitymo sąlygos

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminas negali būti ilgesnis negu nustatyta Vyriausybės. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją, kuriai Vyriausybė nenustato atsiskaitymo terminų, terminai nustatomi žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyse.

Reguliariai parduodamo žalio pieno tiekimo laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė kaip pirmoji mėnesio pusė (nuo 1 iki 15 d. imtinai) ar antroji mėnesio pusė (nuo 16 d. iki mėnesio pabaigos), o jo patiekimo data laikoma paskutinė šio laikotarpio diena.

Jeigu žemės ūkio produkcijos pirkėjas neatsiskaito su jos pardavėju iki Vyriausybės nustatyto arba žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyje numatyto atsiskaitymo termino pabaigos, tada žemės ūkio produkcijos pirkėjas už laikotarpį nuo kitos dienos po šio termino pabaigos iki galutinio atsiskaitymo dienos už kiekvieną pradelstą dieną moka sutartyje numatyto dydžio pavėluoto mokėjimo palūkanas.

Jeigu žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatytas atsiskaitymo terminas, tada žemės ūkio produkcijos pirkėjas skaičiuoja palūkanas, praėjus 30 dienų nuo žemės ūkio produkcijos gavimo iki galutinio atsiskaitymo dienos.

Jeigu gavęs žemės ūkio produkciją šios produkcijos pirkėjas negali atsiskaityti su jos pardavėju žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytu būdu per Vyriausybės nustatytą atsiskaitymo terminą, gavęs rašytinį prašymą jis privalo ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui išduoti mokėtinos pinigų sumos arba pardavėjo pageidaujamos šios sumos dalies banko akceptuotą ar laiduotą vekselį arba atsiskaitymą užtikrinti laidavimu, garantija ar įkeitimu.

Palūkanų mokėjimas

Palūkanos skaičiuojamos pasibaigus mokėjimo terminui nuo neapmokėtos apskaičiuotos pinigų sumos. Palūkanų, kurias pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant pavėluoto mokėjimo palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį pirkėjui atsirado pareiga mokėti pavėluoto mokėjimo palūkanas.

Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė pavėluoto mokėjimo palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė pavėluoto mokėjimo palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Palūkanų norma privalo būti įrašyta mokėjimo nurodyme arba grynųjų pinigų išmokėjimo dokumentuose.

Atsiskaitymo kontrolė

Valstybinė mokesčių inspekcija tikrina, ar žemės ūkio produkcijos pirkėjai laiku ir pagal įstatymus atsiskaito su žemės ūkio produkcijos pardavėjais. Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, kuriems Vyriausybė nustato atsiskaitymo terminus, kas mėnesį teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms teikia informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę tokia tvarka:

1.      prekybos įmonės, kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra
20 mln. litų arba daugiau;

2.      žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, kurie superka žemės ūkio produktus apdoroti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms arba parduoti ir kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 6 milijonai litų arba daugiau.

Savivaldybių atsakingi darbuotojai taip pat turi teisę tikrinti, ar žemės ūkio produkcijos pirkėjai teisingai sudaro rašytines žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis, apskaičiuoja pavėluoto mokėjimo palūkanas ir atsiskaito su žemės ūkio produkcijos pardavėjais.

R. Veliulienė

Mano ūkis, 2011/01