23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2009/05
Intervenciniai grūdų pirkimai šiemet ir ateityje
  • Virginija VINGRIENĖ, ŽŪM
  • Mano ūkis

Intervencinio grūdų supirkimo sistemos taikymas suteikia ūkininkams galimybę parduoti grūdus esant nepalankiai situacijai rinkoje. Po dvejų metų pertraukos, 2008–2009 prekybos metais, nukritus grūdų rinkos kainoms žemiau nustatytos intervencinės kainos ribos, Lietuvoje, kaip ir visoje ES, vėl paskelbtas intervencinis perteklinių grūdų supirkimas.

Lietuvoje intervencijai superkami minkštieji kviečiai ir miežiai. Kitose ES šalyse dar superkami ir kukurūzai. Europos Sąjungoje intervencijai gali būti siūlomi sorgai ir kietieji kviečiai, tačiau jų rinkos kainos šiuo metu gerokai aukštesnės už nustatytą intervencinę kainą.

Europos Komisijos duomenimis, 41-ąją pastarųjų prekybos metų savaitę visose ES-27 šalyse intervencijai jau buvo pasiūlyta ir nupirkta daugiau kaip 1 mln. 358 tūkst. tonų grūdų, kurių didžiausią dalį (50 proc.) sudarė miežiai, 44 proc. – kukurūzai ir tik 6 proc. – minkštieji kviečiai. Pagal intervencinius grūdų pirkimus visoje ES pirmauja Vengrija. Šių prekybos metų 41-osios savaitės duomenimis, Vengrijoje intervencijai nupirktų ir pasiūlytų grūdų kiekis siekė 621 tūkst. t ir sudarė 50 proc. viso ES intervencinio grūdų kiekio, Slovakijoje – 130,6 tūkst. t (10 proc.), Čekijoje – 174 tūkst. t (14 proc.). Lietuvoje, 2009 m. balandžio 15 d. duomenimis, intervencijai jau pasiūlyta ir nupirkta 64 626 t miežių.

Reikalavimai grūdams

Pagal dabar galiojančią tvarką, intervenciniai grūdų pirkimai suteikia ūkininkams galimybę parduoti perteklinę produkciją esant nepalankioms rinkos kainoms, kartu palaikant augintojų pajamas. Nukritus grūdų rinkos kainai žemiau nustatytos kainos ribos, intervenciniai grūdų pirkimai gali būti skelbiami laikotarpiu nuo lapkričio 1 iki gegužės 31 d. Intervencijai superkami Lietuvoje ar ES išauginti, išdžiovinti, išvalyti, geros prekinės išvaizdos, atitinkantys nustatytus minimalius kokybės reikalavimus grūdai. Augintojai, norintys perteklinius grūdus parduoti intervencijai, pildo paraiškas ir pateikia jas Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra).

Gavusi ir teigiamai įvertinusi paraišką, Agentūra su pareiškėju bei intervenciniu sandėliu suderina grūdų tiekimo grafiką, pagal kurį produkcija pristatoma į nurodytus intervencinius sandėlius per keturis mėnesius, einančius po to mėnesio, kurį buvo pateikta paraiška, tačiau ne vėliau kaip iki liepos 31 d. Vienos rūšies vieno savininko intervencijai pasiūlytas grūdų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 80 t, kuris į intervencinį sandėlį gali būti pristatytas per kelis kartus. Per 20 darbo dienų nuo visos siuntos pristatymo į sandėlį įvertinama grūdų kokybė. Neatitikę nustatytų kokybės reikalavimų grūdai grąžinami savininkui, jam padengus ir visas su tuo susijusias išlaidas. Atitikusius nustatytus kokybės reikalavimus grūdus agentūra perima, o ūkininkams už juos sumokama ne anksčiau kaip praėjus 30–35 dienoms nuo jų perėmimo. Mokama intervencinė kaina, galiojusi tą mėnesį, kuomet į sandėlį buvo pristatyta pirmoji siuntos dalis.

Supirkimo kaina

Už visų rūšių intervencinius grūdus mokama vienoda kaina – 101,31 EUR/t (apie 350 Lt/t), kuri gali būti atitinkamai padidinama arba sumažinama dėl grūdų kokybinių rodiklių (drėgmės ir priemaišų kiekio, natūrinio svorio, baltymingumo). Be to, pagal dabar galiojančią tvarką, intervencinė kaina per visą intervencinį laikotarpį kas mėnesį padidinama po 0,46 EUR/t (1,59 Lt/t). Intervencijai superkami visi per nurodytą intervencinį laikotarpį pasiūlyti grūdai, jeigu jie atitinka nustatytus reikalavimus.

Europos Komisija reformuoja Bend­rąją žemės ūkio politiką, remdamasi ilgalaikiais rinkos tyrimais grūdų sektoriuje. Ši Komisija pasiūlė supaprastinti ir grūdų intervencinių pirkimų sistemą. Supaprastinama siekiant padidinti grūdų sektoriaus konkurencingumą ir sustiprinti jo orientavimą į rinką. Susiklosčius labai nepalankioms rinkos sąlygoms, intervencija ūkininkams paliekama kaip apsaugos priemonė, padedanti jiems lengviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Nuspręsta, kad pati intervencija neturi būti kainas lemiantis veiksnys, todėl panaikinamas anksčiau minėtas kasmėnesinis premijavimas, priklausantis nuo grūdų pasiūlymo intervencijai laiko, bei suvienodinamas intervencinių pirkimų laikotarpis visose ES šalyse. Pakeitimai, patvirtinti 2009 m. sausio 19 d. ir Lietuvai aktualių grūdinių augalų (minkštųjų kviečių ir miežių) sektoriuje, įsigalios nuo 2010 m. liepos 1 dienos.

Laukiančios naujovės

Pagal naują tvarką siekiama palaipsniui atsisakyti intervencinių grūdų supirkimų už nustatytą intervencinę kainą ir pereiti prie konkursinių pirkimų sistemos. Pirkimai už nustatytą intervencinę kainą (101,31 EUR/t) paliekami tik minkštųjų kviečių sektoriuje, tačiau tik 3 mln. tonų kiekiui, pasiūlytam visos Europos Sąjungos mastu per vieną intervencinį laikotarpį, t. y. nuo lapkričio 1 d iki gegužės 31 d. Visi kiti grūdai (miežiai, kietieji kviečiai, kukurūzai, sorgas ir žaliaviniai ryžiai), susiklosčius labai nepalankiai rinkos situacijai, bus superkami konkursų tvarka už pačių augintojų pasiūlytą, tačiau neviršijančią 101,31 EUR/ t, kainą. Pastaroji tvarka bus taikoma ir minkštiesiems kviečiams, kurių intervencijai pasiūlytas kiekis viršys nustatytą 3 mln. t kiekį.

Intervencinių pirkimų pagal konkursų sistemą schemas rengia ir tvirtina Europos Komisija. Šiai dienai tokios schemos projektas parengtas tik kietųjų kviečių ir žaliavinių ryžių supirkimui, kadangi nauja intervencinių pirkimų tvarka minėtoms kultūroms įsigalios jau nuo ateinančių (2009–2010) prekybos metų. Artimiausiu metu EK žada parengti analogiškų konkursinių pirkimų schemų projektus ir kitoms grūdų rūšims supirkti. Tačiau visos šios schemos iš esmės bus panašios.

Pagal naują intervencinių pirkimų tvarką, EK nustatytu intervenciniu laikotarpiu (nuo lapkričio 1 iki gegužės 31 d.), atsižvelgusi į nepalankią rinkos situaciją, ypač į kainų kitimo tendencijas, ES „Oficialiajame leidinyje“ skelbs intervencinių grūdų pirkimo konkursą. Pareiškėjai, norėdami savo perteklinius grūdus parduoti intervencijai, per skelbime nurodytą laiką galės Agentūrai teikti pasiūlymus, kartu dar sumokėdami ir užstatą. Minėtuose pasiūlymuose turės būti nurodytos ne tik pagrindinės grūdų charakteristikos, jų sandėliavimo vietos, derliaus nuėmimo metų, bet ir nurodomas pareiškėjo siūlomas grūdų kiekis bei kaina.

Minėtų pasiūlymų priėmimas numatomas tam tikromis savaitės dienomis iki griežtai nustatytos valandos Briuselio laiku. Intervencinė agentūra, priėmusi ūkininkų pasiūlymus, per keturias valandas perduos juos Komisijai. O jau kitą dieną pasiūlymai bus svarstomi Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo javų vadybos komitete, nustatant priimtiną maksimalią supirkimo kainos ribą. Pasiūlymai, kuriuose nurodyta kaina viršys nustatytąją kainos ribą, bus atmesti, pareiškėjams grąžinant sumokėtą užstatą. Laimėjusiems konkursą pasiūlymams intervencinės agentūros rengs pristatymo užsakymus bei grafikus, o pasiūlytas grūdų kiekis turės būti pristatytas nurodytiems intervenciniams sandėliams ne vėliau kaip per du mėnesius, sekančius po mėnesio, kuomet buvo paskelbtas laimėjimas, bet ne vėliau, kaip iki birželio 30 dienos.

Per 20 kalendorinių dienų nuo grūdų pristatymo į intervencinį sandėlį dienos bus ištiriama jų kokybė. Neatitinkantys nustatytų kokybės reikalavimų grūdai bus grąžinami pareiškėjui, kuris praras pradžioje sumokėtą užstatą. Užstatą dar galima būtų susigrąžinti tuo atveju, jei pareiškėjas pateiktų intervencijai kitą grūdų siuntą, kurios perimtas kiekis būtų ne mažesnis kaip 95 proc. paraiškoje pasiūlyto pirminio grūdų kiekio.

Intervencinė agentūra turės perimti grūdus per 60 dienų nuo jų pristatymo, o apmokėti ne vėliau, kaip per 35 d. nuo jų perėmimo. Kaina, kaip ir iki šiol, priklausys nuo grūdų kokybės rodiklių, tačiau jau visiškai nebepriklausys nuo jų pristatymo laiko, nes, kaip jau minėta, intervencinė kaina nebebus kas mėnesį didinama.

Susiklosčius nepalankioms sąlygoms, Komisija galės skelbti intervenciją konkrečiai šaliai narei ar net atskiram jos regionui. Tačiau ypatingomis aplinkybėmis konkursų tvarka galės būti apribota arba, vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis, nustatyti intervenciniai kiekiai konkrečioms šalims narėms ar jų regionams.

Brangiau mokėti neketina

Savaime suprantama, kad nauja intervencinė tvarka, ypač supirkimo kaina, įvertinus padidėjusią grūdų savikainą, nelabai džiugina augintojus. Esant šiandieninei situacijai grūdų sektoriuje, padidėjus augalų apsaugos priemonių, trąšų kainoms, dabar galiojanti intervencinė kaina nepadengia grūdų auginimo savikainos. Todėl augintojams dažnai ir kyla klausimas, ar, atsižvelgiant į šias aplinkybės, neplanuojama padidinti pačios intervencinės kainos. Žemės ūkio ministerija, atsižvelgusi į grūdų augintojų pageidavimą padidinti intervencinę kainą iki 160 EUR/t, dar 2008 m. gruodžio mėnesį dėl to kreipėsi į Europos Komisiją. Tačiau EK, laikydamasi principo, jog intervencija turi būti tik saugos garantas ūkininkams  esant nestabiliai rinkai, raštiškai pareiškė neketinanti siūlyti šį klausimą svarstyti Tarybai. Be to, Komisijos nuomone, padidinta intervencinė kaina tik sumažintų grūdų realizavimo galimybes ir vidaus rinkoje, ir juos eksportuojant. Tuo pačiu būtų sunkiau užtikrinti ir valstybės grūdų atsargas. Taigi, kaip matome, bent jau artimiausiu laiku nustatyta intervencinė bazinė grūdų kaina nesikeis.