MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/12
Ūkio apskaita
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Gruodžio 5, 15, 22-oji – ribinės dienos PVM avansinei įmokai sumokėti. PVM avansines įmokas moka PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų – jeigu jų vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių iš eilės einančių mėnesių laikotarpį buvo didesnė kaip 200 tūkst. litų. Avansinės PVM įmokos dydis lygus 1/3 į biudžetą mokėtinos PVM sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota paskutinėse 3 pateiktose PVM deklaracijose, vidurkio. Įmokų kodas 3641 – ūkininkų avansu mokamas PVM.

Gruodžio 15-oji yra paskutinė diena, kai ūkininkai, išmokėję darbuotojams išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui turi pateikti užpildytą lapkričio mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formą ir jos priedus.

Mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų iki gruodžio 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki gruodžio 15 d. Nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, išmokėtų po gruodžio mėn. 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki gruodžio 31 d. Įmokų kodas 1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.

PVM mokėtojai iki gruodžio 29 d. turi pateikti 2008 m. lapkričio mėnesio (jeigu mokestinis laikotarpis – mėnuo) PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį už lapkričio mėnesį.

Iki gruodžio 29 d. pateikiama PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita, jeigu atsirado prievolė mokėti PVM. Įmokų kodas 3441 – ūkininkų PVM.

Iki gruodžio 31 d. ūkininkai bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius ūkio partnerius turi sumokėti po 3,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 28 Lt (800 Lt x 3,5 proc.). Įmokų kodai: 1841 – ūkininkų; 1851– ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkio narius), dirbančius ūkyje; 1881 – žemės naudotojų.

Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha žemės ūkio naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi sumokėti po 1,5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas – 12 Lt (800 Lt x 1,5 proc.). Įmokų kodai: 1861 – asmeninių ūkių naudotojų; 1871 – asmeninių ūkių naudotojų už ūkyje dirbančius pilnamečius šeimos narius.

***
Dokumentų saugojimas ūkininko ūkyje

Ūkio subjekto vadovas (ūkininkas) privalo užtikrinti dokumentų saugumą ir prieinamumą atitinkamoms institucijoms. Dokumentai turi būti saugomi patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertinant galimus rizikos veiksnius (vagystę, gaisrą, vandens poveikį). Veiklos dokumentai turi būti saugomi nustatytąjį laiką, užtikrinant veiklos įrodymus, apsaugant su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teises.

Ūkininkai PVM mokėtojai privalo užtikrinti, kad jų (ar jų vardu pirkėjų, ar trečiosios šalies) išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, taip pat jų gautos PVM sąskaitos-faktūros būtų saugomos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. PVM sąskaitos-faktūros, kuriomis įformintas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat Lietuvoje įsikūrusių apmokestinamųjų asmenų gautos PVM sąskaitos-faktūros privalo būti saugomos 10 metų nuo jų išrašymo. Apmokestinamieji asmenys privalo saugoti dokumentus tokios formos (rašytinės ar elektroninės), kokios jie buvo išrašyti ar gauti, bei užtikrinti, kad per visą dokumentų saugojimo laikotarpį būtų išlaikytas PVM sąskaitų-faktūrų kilmės autentiškumas bei turinio vientisumas, taip pat kad dokumentai išliktų įskaitomi. Ūkininkai, kurie yra gavę paskolas, kredito skyrimo dokumentus (paraiškas, prašymus, kredito, turto įkeitimo sutartis, garantijas, verslo planus, kredito paskirstymo ataskaitas) turi saugoti 10 metų po kredito grąžinimo.

Dalyvavusieji užsienio bei valstybės investicinėse programose visus dokumentus, susijusius su šių programų įgyvendinimu, turi saugoti ne mažiau kaip 10 metų nuo paramos sutarties pasirašymo datos. Paramos gavėjas privalo saugoti paramos paraiškos ir jos priedų kopijas, paramos sutarties ir visų paramos sutarties pakeitimų originalus, projekto įgyvendinimo ataskaitų kopijas, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus bei mokėjimo prašymų kopijas, susirašinėjimo su Nacionaline mokėjimo agentūra dokumentus, viešųjų pirkimų arba pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas, įgyvendintas viešumo priemones įrodančius dokumentus, kitus su paramos paraiška ir projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Buhalterinės apskaitos dokumentai saugomi 10 metų po finansinės atskaitomybės patvirtinimo – kasos ir banko apskaitos dokumentai bei registrai (kasos pajamų ir išlaidų orderiai, mokėjimo žiniaraštis, mokėjimo nurodymai, banko išrašai ir pan.), inventorizacijos dokumentai (inventorizacijos aprašas ir kt.), materialinių vertybių priėmimo, išdavimo, nurašymo dokumentai (produkcijos užpajamavimo ir nurašymo aktai, važtaraščiai, sąskaitos faktūros, pinigų išmokėjimo kvitai ir kt.), įgaliojimai, finansinės apskaitos registrai (didžioji knyga, bendrieji žurnalai).

Finansinės atskaitomybės metiniai dokumentai (balansai, pelno/nuostolio ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, aiškinamieji raštai) saugomi 15 metų, o ketvirtiniai – 10 metų. Tačiau, jei nėra metinių finansinės atskaitomybės dokumentų, tai ketvirtiniai dokumentai tokiu atveju taip pat saugomi 15 metų. Pajamų deklaracijos ir mokesčių ataskaitos, Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinės apyskaitos, pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas  taip pat saugomi 10 metų.

Turintiems samdomų darbuotojų reikia žinoti, kad darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentai (nedarbingumo lapeliai, tabeliai, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai) saugomi 10 metų. Jei nėra darbuotojų asmens sąskaitų kortelių, žiniaraščius reikia saugoti 75 metus. Darbuotojų asmens sąskaitų korteles, darbuotojų asmens bylos dokumentus (prašymas priimti į darbą, pranešimo apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimo į darbą kopija, mokslo baigimo dokumentų kopijos, prašymai perkelti į kitą darbą arba atleisti iš darbo, įsakymų kadrų klausimais kopijos), darbuotojų asmens korteles, darbo sutarčių registracijos žurnalus reikia saugoti 75 metus.

Dokumentai, susiję su darbų sauga, taip pat saugomi 10 metų, išskyrus darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų žurnalą, kurį reikia saugoti 75 metus po paskutinio įrašo žurnale.

Dokumentus galima naikinti atlikus jų vertės ekspertizę, kai pasibaigia teisės norminių aktų nustatyti dokumentų saugojimo terminai.

Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT