MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/12
Keičiasi dauginamosios medžiagos tiekėjų atestacijos tvarka
  • Marija ALECHNOVIČ, VSGT
  • Mano ūkis

Nuo rugsėjo 17 dienos pasikeitė dauginamosios medžiagos tiekėjų atestacijos tvarka. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dauginti dauginamąją medžiagą patys arba pagal auginimo sutartis ir tiekti ją rinkai, atestacijos metu privalo atitikti šiuos reikalavimus:

  • turi būti įregistravę ūkį Ūkininkų ūkių registre, arba įmonę – Juridinių asmenų registre;
  • turi būti registruoti Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, jei tai numatyta teisės aktuose;
  • turėti techniką ir įrangą, reikalingą dauginamajai medžiagai išauginti, paruošti, fasuoti;
  • turėti sandėliavimo ir (ar) gamybines patalpas.

Taip pat yra numatyti reikalavimai sėklų sandėliams, sėklinių bulvių saugykloms, gamybinėms patalpoms. Jos turi būti švarios, neturėti ligų bei kenkėjų užkrato, su tvarkinga ir sandaria stogo danga, su įrengta tvarkinga ventiliacijos sistema (jei tai yra reikalinga dauginamajai medžiagai laikyti), turėti sandarius langus ir duris, įrengtą vietą bandinių ėmimui.

Jei sėklų sandėlyje ar gamybinėse patalpose yra laikoma technika, technikos atsarginės dalys, trąšos ir panašios medžiagas, ši sandėlio ar gamybinių patalpų dalis turi būti pažymėta skiriamąja juosta. Sėklų sandėliuose ir sėklinių bulvių saugyklose turi būti įrengta reikiama apšvietimo sistema, kad būtų galima stebėti sandėliuojamą augalų dauginamąją medžiagą ir imti bandinius. Patalpose neturi būti kaupiamos sąšlavos ar kitokios atliekos.

Technika, naudojama auginant, ruošiant, pakuojant dauginamąją medžiagą, ir įranga, naudojama sėklų sandėliuose, sėklinių bulvių saugyklose ir gamybinėse patalpose (priėmimo, iškrovimo, valymo, džiovinimo, fasavimo, laikymo ir pan.), turi būti techniškai tvarkinga.

Dauginamosios medžiagos transportavimo įrenginiai turi būti švarūs. Naudojamos dengtos transporto priemonės ir sandarūs transporteriai.

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, ruošiantis pašarinių augalų sėklų mišinius, turi turėti tinkamą sėklų mišiniams ruošti įrangą, kuri tolygiai paskirstytų skirtingų augalų rūšių sėklas ruošiamuose mišiniuose.

Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai (VSGT) pavesta vykdyti atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų priežiūrą, t. y. kartą per dvejus metus patikrinti, ar atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas atitinka minėtus reikalavimus. Tikrinimo metu, papildomai greta jau išvardintų reikalavimų, atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas privalo:

• tvarkyti sertifikuojamos ir tiekiamos rinkai dauginamosios medžiagos kiekio ir kokybės dokumentų apskaitą;

• ne trumpiau kaip 5 metus saugoti dokumentus, susijusius su dauginamosios medžiagos įsigijimu, sertifikavimu ir tiekimu rinkai;

• sudaryti specialistams tinkamas sąlygas bandiniams imti, pateikti dauginamosios medžiagos kokybės dokumentus, lauko schemas, duomenis apie priešsėlius ir sėjomainas;

• užtikrinti, kad tiekimo rinkai metu būtų galima atpažinti atskiras dauginamosios medžiagos siuntas.

Jeigu tikrinimo metu nustatoma, kad atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas nesilaiko nustatytų reikalavimų, jam suteikiamas 3 mėnesių laikotarpis trūkumams pašalinti. Praėjus šiam laikui, atliekamas pakartotinis patikrinimas. Nustačius, kad trūkumai nepašalinti, atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas išbraukiamas iš Tiekėjų sąrašo. Jei atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas daugiau kaip 3 metus nedaugina ir netiekia dauginamosios medžiagos rinkai, jis taip pat išbraukiamas iš Tiekėjų sąrašo.

Sertifikuotos sėklos pirkėjai žino, kad kiekviena pakuotė su sertifikuota sėkla yra paženklinta etikete, kuri pagaminta iš neplyštančio popieriaus. Atkreipiame dėmesį, kad tokios etiketės nesuyra žemėje, todėl norėdami išlaikyti savo žemės sklypus švarius, nepalikite šių etikečių lauke po sėjos.

VSGT nuo šių metų liepos 1 iki rugsėjo 25 d. sertifikavo 10 614 t žemės ūkio augalų sėklos. Beveik visas šis kiekis yra sertifikuotos kategorijos sėkla.