MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/03
Žemės ūkio paslaugų įkainiai
  • Dr. Irena Kriščiukaitienė, Irena Skrebutėnienė, LAEI
  • Mano ūkis

Kiekvienais metais LAEI Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus specialistai atnaujina, papildo ir pateikia vartotojams po tris mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainių leidinio dalis.

Žemės ūkio subjektai kasmet įsigyja naujų, našiai dirbančių traktorių, kombainų, savaeigių mašinų ir padargų. Atrinkus populiarius agregatus, kuriems išdirbio ir degalų sąnaudų normos nenustatytos, atliekami chronometražiniai tyrimai, sisteminama tyrimų medžiaga, skaičiuojami laiko normatyvai ir normos. Skaičiuojant paslaugų įkainius, svarbu įvertinti agregatų našumą ir nustatyti išdirbio bei degalų sąnaudų normas įvairiems baro ilgiams ir agrotechninėms sąlygoms. Išdirbio ir degalų sąnaudų normos nustatomos, atliekant agregatų chronometražinius stebėjimus.

Žemės ūkio paslaugų įkainiai skaičiuojami, vadovaujantis LAEI darbuotojų parengta metodika. Skaičiuojant 1 ha arba 1 t įkainį, kasmet tikslinamos traktorių, savaeigių mašinų ir padargų rinkos kainos. Ypač tai aktualu patikslinti, kai yra didelis kainų kitimas. Statistikos departamento duomenimis, 2007 metais mašinų ir įrangos kainos vidutiniškai padidėjo 4,6 proc.

Žemės ūkio paslaugų įkainiai skaičiuojami, vadovaujantis išdirbio normomis 200–300 m baro ilgiui, kadangi, Nacio­nalinės žemės tarnybos 2007 m. sausio 1 d. duomenimis, iki 10 ha ūkiai sudarė 56,9 proc. įregistruotų ūkininkų ūkių. Agregatams dirbant kitokio baro ilgio lauke, paslaugų įkainius galima koreguoti, juos dalijant iš pateiktų koeficientų.

Įkainiai paskaičiuoti, agregatams ir savaeigėms mašinoms dirbant normaliomis darbo sąlygomis. Kai sąlygos sudėtingesnės (šlapia dirva, daug akmenų, išgulę javai), įkainius galima koreguoti leidiniuose pateiktais koeficientais gamtinėms sąlygoms ir laikino pobūdžio veiksniams įvertinti.

Svarbus įkainio elementas – normatyvinės technikos atnaujinimo išlaidos, kurios skaičiuojamos traktorių ir padargų kainą dauginant iš atitinkamų mašinų atnaujinimo procento ir dalijant iš metinių technikos naudojimo valandų. Įskaičiavus šias išlaidas į įkainį, užtikrinamas tolesnis technikos modernizavimas.

Panašaus pobūdžio ir analogiškai skaičiuojamos normatyvinės technikos remonto ir techninės priežiūros išlaidos, traktorių ir padargų kainą dauginant iš atitinkamų mašinų remonto ir techninės priežiūros procento ir dalijant iš metinių technikos naudojimo valandų.

Išlaidos degalams ir tepalams apskaičiuojamos, degalų sąnaudų normą dauginant iš kompleksinės žymėtų degalų ir tepalų kainos – 2,4 Lt/l.

Darbo apmokėjimo su priskaitymais išlaidos apskaičiuojamos, vadovaujantis minimalios mėnesinės algos dydžiu (800 Lt), minimaliu valandiniu atlygiu (4,85 Lt), įvertinus darbų ir traktorių bei savaeigių mašinų sudėtingumo lygį.

Kadangi įkainiai skaičiuojami Lt/ha arba Lt/t, tai išlaidos, skirtos traktoriams, savaeigėms mašinoms ir padargams atnaujinti, remontuoti ir prižiūrėti bei darbui apmokėti, dalijamos iš išdirbio normos ha/val. arba t/val.

Tiesiogines išlaidas sudaro atnaujinimo, remonto ir techninės priežiūros, degalų ir tepalų bei darbo apmokėjimo išlaidų suma. Prie tiesioginių išlaidų pridėjus 5–20 proc. veiklos sąnaudų, skiriamų įmonės ar jos padalinio valdymui, patalpų ir įrenginių išlaikymui, gaunama darbo savikaina. Savikainos ir 5–20 proc. pelno suma sudaro įkainį. Pridėtinės vertės mokestis į įkainius neįskaičiuotas.

Įkainių leidiniai publikuojami Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto interneto svetainėje, siunčiami rajonų žemės ūkio skyriams, Lietuvos žemės ūkio bend­rovių asociacijos nariams, platinami paro­dose.