03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/02
Naujovės teikiant paramą valdoms modernizuoti
  • Rasa KUPERŠKYTĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje žemės ūkio valdoms modernizuoti numatyta skirti 1 mlrd. 385 mln. Lt (iš jų 45,4 mln. Lt numatyta Bendrojo programavimo dokumento (BPD) projektams, skirtiems investicijoms į žemės ūkio valdas finansuoti, kuriems 2004–2006 m. paramos lėšų neužteko. Naujojo finansavimo laikotarpio programos priemonė „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ turi daug sąsajų su ankstesnio laikotarpio priemone „Investicijos į žemės ūkio valdas“, tačiau yra ir naujovių.

Viena svarbiausių naujovių yra tai, kad pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui pagal investicines priemones finansinės paramos laikotarpiu negali viršyti 1 mln. 381 tūkst. 120 Lt, o didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 690 tūkst. 560 Lt.

Tuo tarpu pagal BPD priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ nuostatas, didžiausia paramos suma vienam projektui negalėjo viršyti 1 mln. 294,8 tūkst. Lt.

Pagal BPD priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ nuostatas pareiškėjas, įgyvendinęs ankstesnįjį projektą, pakartotinai paramos galėjo kreiptis vieną kartą per kalendorinius metus. Dabar pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Paramos intensyvumas, suma, tinkamos išlaidos

Skiriasi šių dviejų finansavimo laikotarpių teikiamos paramos intensyvumas. Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonė „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ numato sąlygą, kad dalį projektui įgyvendinti reikalingų lėšų investuotų paramos gavėjas. Projektams, kurie bus pripažinti tinkamais finansuoti, įgyvendinti gali būti skiriama iki 40 proc., jauniesiems ūkininkams – iki 50 proc., ūkininkaujantiems mažiau palankiose vietovėse – iki 50 proc., jauniesiems ūkininkams tokiose vietovėse – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

SAPARD ir BPD programų įgyvendinimas parodė, kad norint, jog daugiau žemdirbių pasinaudotų ES parama, būtina nustatyti paramos teikimo limitus ne tik priemonėms, bet ir veiklos sritims, sektoriams, paraiškų rinkimo etapams. Vieni sektoriai gavo labai daug paramos, o kitiems lėšų pritrūko.

Naujuoju finansinės paramos laikotarpiu paramos suma, skirta kvietimui teikti paramos paraiškas pagal kiekvieną veiklos sritį, sektorių, subsektorių, nustatoma atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į privalomus įgyvendinti įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu pareiškėjas negali dalyvauti kitose investicinėse KPP priemonėse (tai netaikoma paukštininkystės ūkiams).

Tai ne tik sudarys galimybę pareiškėjams pasirinkti tinkamiausią laiką paraiškai teikti, bet ir leis greičiau įvertinti jų projektus. Jei paraiškose prašoma paramos suma yra didesnė negu numatyta dokumente, neįvertinus visų vieno šaukimo metu gautų paraiškų, negalima jų tvirtinti ir skirti finansavimo.

Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonė „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ numato, kad įvertinti projektai bus reitinguojami atmetimo principu, visų pirma, pagal tai, ar buvo gauta ES investicinė parama, bei kitus prioritetinius kriterijus. Pareiškėjui, teikiančiam paraišką pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, labai svarbu žinoti, kad jeigu paramos paraiška neatitinka nė vieno prioritetinio kriterijaus, tai ji nevertinama, išskyrus tuos atvejus, kai lieka lėšų. Tuo atveju pirmenybė teikiama, atsižvelgus į paraiškos pateikimo datą.

Naujuoju finansiniu laikotarpiu keičiasi nuostatos, pagal kurias išlaidos pripažįstamos tinkamos finansuoti. Išlaidos turi būti patirtos, vadovaujantis didžiausių įkainių nustatymo metodika, o nesant reikiamos kategorijos – pagal prekių, darbų ir paslaugų pirkimo taisykles. Vadinasi, ūkininkas galės pirkti brangesnę įrangą ūkiui, bet jam bus finansuojama tik ta dalis, kuri yra numatyta didžiausių įkainių nustatymo metodikoje. Visa kita pareiškėjas privalės padengti savo lėšomis.

Verslo planai,  inovacijos

Pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ nebus remiamos paprastosios pakeitimo investicijos, t. y. tos investicijos, kurios skirtos atnaujinimui, kuriomis turimas pastatas, įranga arba jos dalys paprasčiausiai pakeičiami nauju šiuolaikiniu pastatu ar įranga, neišplečiant gamybos pajėgumų daugiau kaip 25 proc. arba iš esmės nepakeičiant gamybos ar naudojamos technologijos pobūdžio. Pavyzdžiui, prieš 30 arba daugiau metų pastatyto ūkinio pastato nugriovimas ir jo pakeitimas nauju pastatu, kaip ir prieš 5 metus ir seniau įsigytos bei ūkinėje veikloje naudojamos neatitinkančios saugos reikalavimų ir neigiamą poveikį aplinkai darančios įrangos pakeitimas nauja šiuolaikine įranga, nelaikoma atnaujinti skirtomis investicijomis.

Yra naujovių ir rengiant verslo planą. BPD laikotarpiu buvo tik verslo plano rekomendacijos, o 2007–2013 m. laikotarpiui jau yra apibrėžtos taisyklės bei reikalavimai jam rengti. Žemės ūkio ministerija nustatė verslo plano struktūrą, kuria turės vadovautis pareiškėjai, besikreipiantys paramos pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Neįvykdžius verslo plane užsibrėžtų tikslų dėl neobjektyvių priežasčių, netenkama teisės kreiptis paramos pagal investicines priemones iki tol, kol nebus pašalinti trūkumai.

Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos parama bus teikiama pirmiausia tiems, kurie diegs inovacijas, gamins aukštos pridėtinės vertės produktus, kooperuosis, kurs prekinius ūkius ir naujas darbo vietas. Vienas iš svarbiausių ir naujausių priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ prioritetinių kriterijų – projektų inovatyvumas. Žemės ūkio ministerija yra patvirtinusi projektų inovatyvumo vertinimo metodiką. Pagal ją pirmenybė ūkiams ir įmonėms teikiama pagal diegiamus keturis kriterijus: produkto, technologinio proceso, organizacinę ir mokslo inovaciją. Projektas bus pripažįstamas inovatyviu, kai jis atitiks bent vieną kriterijų. Inovatyvumą įrodančius dokumentus pareiškėjas turės pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai kartu su paraiška arba su paskutiniu mokėjimo prašymu. Projektų inovatyvumo vertinimas pirmuoju 2007–2008 metų paraiškų kvietimu taikomas nebus.

Nauji reikalavimai ir įsipareigojimai

Yra ir daugiau naujovių: paramos gavėjams numatytas privalomas reikalavimas gyventi ir veiklą vykdyti kaimo gyvenamojoje teritorijoje; į paramą pretenduojantys fiziniai ir juridiniai asmenys turi turėti atitinkamą kvalifikaciją veiklai vykdyti; taip pat numatytas ir paramos paveldėjimas mirus pareiškėjui (fiziniams asmenims), jei paramos paveldėtojas atitinka paramos teikimo sąlygas ir perima visus perleidėjo įsipareigojimus ŽŪM nustatyta tvarka.

Naujovė ir tai, kad pareiškėjų valdų tinkamumas bus vertinamas vadinamaisiais europiniais dydžio vienetais. Pareiškėjui svarbu žinoti, kad jei jo ūkis mažesnis kaip 4 europinio dydžio vienetai, parama ūkiui neskiriama (Plačiau apie tai skaitykite: R. Melnikienė, A. Kuodys „Ūkių ekonominis dydis“, „Mano ūkis“ 2008, Nr. 1).

Valdos savininkas, norėdamas sužinoti savo valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetais, gali kreiptis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą.

Numatyta ir naujų įsipareigojimų pareiškėjams. Pavyzdžiui, iki paraiškos pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai būtina atnaujinti informaciją apie valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Taip pat pareiškėjas turi įsipareigoti, kad paramos paraiškos pateikimo metu valdomas žemės plotas sutaps su deklaruotu ir (ar) numatomu deklaruoti žemės plotu. Dar vienas naujas įsipareigojimas – prieš pasirašydamas sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra, pareiškėjas įsipareigoja apdrausti pasėlius.

Pradėjus įgyvendinti naująją Kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, bus siekiama, kad ES parama ir toliau skaidriai bei efektyviai pasiektų šalies ūkininkus. Pasimokius iš klaidų, naujuoju finansiniu laikotarpiu aiškiai ir tiksliai apibrėžtos vertinimo ir kontrolės metodikos, supaprastintos ir administravimo procedūros. Todėl ateityje planuojama įgyvendinti paramos administravimą palengvinsiančių naujovių. Viena iš svarbiausiųjų – reikalingus duomenis bei dokumentus apie pareiškėjus rinks pati Nacionalinė mokėjimo agentūra. Reikalingi duomenys bus tiesiogiai gaunami iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei kitų įstaigų. Todėl ūkininkams nebereikės kiekvienoje iš šių institucijų prašyti dokumentų, taip jie sutaupys ir laiko, ir pinigų.

Ir dar viena naujovė, kuri palengvins paraiškų teikimo procedūrą žemdirbiams, besinaudojantiems internetu. Nuo 2006 metų veikiančiame NMA portale ūkininkai jau dabar gali pasitikrinti, kaip vyksta jų paraiškų vertinimas bei paramos skyrimo procesai. Ateityje tikimasi įdiegti sistemą, kuria naudodamiesi ūkininkai internetu galės pateikti ir paraiškas.

Pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, pirmiausia reikia susipažinti su ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, veiksmų programomis, jų įgyvendinimo taisyklėmis; apgalvoti ūkio plėtros idėją, suformuluoti projekto koncepciją, numatyti projekto finansavimo šaltinius; dalyvauti potencialiems pareiškėjams rengiamuose seminaruose, mokymuose, kreiptis į profesionalus, padėsiančius tinkamai parengti projektus; parengti reikalavimus atitinkantį projektą ir pateikti paraišką įgyvendinančiajai institucijai. Tai prisidės prie sėkmės.