03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/02
Ekologinių ūkių plėtra
  • Virginijus MASIONIS, VšĮ „Ekoagros“
  • Mano ūkis

Nauji ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai pernai neišgąsdino pasiryžusiųjų ūkininkauti ekologiškai – iš beveik trijų tūkstančių pareiškėjų ketinimų sertifikuoti ūkius atsisakė maždaug šimtas.

Pirmiausia keitėsi nuostatos dėl apsaugos juostų – nuo kai kurių taršos šaltinių apsaugos juostų plotis sumažėjo. Jei pareiškėjas, sumažinęs apsaugos juostą, jos plotą prijungė prie sertifikuojamo lauko ploto, tai lauko statusas nebuvo mažinamas. Pareiškėjams, kurie tikrinimo metu savo ekologinės gamybos laukų nebuvo atskyrę pastoviais riboženkliais (19 taisyklių punktas), buvo atidėti sertifikavimo darbai ir duotas terminas įvykdyti koregavimo veiksmus.

Sertifikavimo darbai buvo atidėti ir pareiškėjams, kurie nebuvo pristatę sėjomainos plano, neužpildę Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo, tikrinimo metu nepateikė buhalterinės apskaitos, reikalavimų neatitiko gyvulių laikymo sąlygos. Raštu informavus sertifikavimo įstaigą apie įvykdytus koregavimo veiksmus ir ekspertams praktiškai tuo įsitikinus, ūkiams buvo išduoti sertifikatai.

Radus pažeidimų – sankcijos

Nuo 2007 metų ūkiams, kuriuose buvo rasta ekologinio ūkininkavimo pažeidimų, sertifikavimo įstaiga taikė Žemės ūkio ministerijos patvirtintas sankcijas. Dažniausiai dėl auginamos paralelinės produkcijos (augalininkystės srityje) arba netinkamų gyvulių laikymo sąlygų bei šėrimo (gyvulininkystės srityje) buvo taikoma IV lygio sankcija – produkcija nesertifikuojama, nors pati sritis buvo sertifikuota. Pritaikius III lygio sankciją – mokamą pakartotinį patikrinimą, pareiškėjui buvo suteikiama galimybė ištaisyti neatitikimus ir apie tai informuoti sertifikavimo įstaigą.

Po pakartotinio mokamo patikrinimo, įvertinus atliktus koregavimo veiksmus, dažniausiai buvo priimamas teigiamas sprendimas ir anksčiau reikalavimų neatitikusi ūkio dalis sertifikuojama. Nemažai daliai pareiškėjų buvo pritaikyta I lygio sankcija dėl sėklos panaudojimo ekologinės gamybos ūkio dalyje. Šiais metais į tai reikėtų labiau atkreipti dėmesį, nes net ir papildomo tikrinimo metu rasti pažeidimai sumuojami ir sankcijos griežtėja.

Ekologinės gamybos laukai, kuriuose buvo panaudotos neleistinos cheminės medžiagos, kaip ir ankstesniais metais, buvo nesertifikuoti. Tačiau laukai, kuriuose pasėlių tankumas neatitiko naujose taisyklėse nurodytų minimalaus augalų kiekio viename hektare arba viename kvad­ratiniame metre reikalavimų, pagal 2007 08 24 LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D–39 buvo sertifikuojami kaip ekologinės gamybos plotai, neįvardijant auginamų augalų.

Pritaikius 2007 08 24 LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D–392, buvo taikomos išimtys sodams ir uogynams, įveistiems iki naujųjų taisyklių įsigaliojimo. Sodai, įveisti po 2005 metų ir neatitinkantys tankumo reikalavimų, buvo sertifikuojami su sąlyga, kad iki 2008 metų sertifikavimo darbų bus sutankinti. Sodų, įveistų iki 2005 metų, sutankinti neprivaloma.

Neekologiškai sėklai būtini leidimai

Ekologiškai ūkininkaujant, didelis dėmesys skiriamas dirvos derlingumui. Geram ir švariam derliui išauginti sėjai reikia naudoti sertifikuotą geros kokybės sėklą. Savo ekologinėje ūkio dalyje išaugintai produkcijai ar sėkloms, įsigytoms iš ekologinio sėklininkystės ūkio, leidimai sėjai iš sertifikacijos įstaigos nereikalingi. Tačiau norint ekologinės gamybos ūkyje sėti neekologišką sertifikuotą sėklą, būtina užpildyti prašymą ir iš įstaigos gauti leidimą. Per 2007 metus išduoti 1 506 tokie leidimai.

Pasibaigus sėjai, prašymai leisti naudoti ūkyje neekologiškas sertifikuotas sėk­las nesvarstomi ir leidimai neišduodami. Sėjomainos planus galima koreguoti ir keisti, informavus sertifikavimo įstaigą ir nurodžius svarbias priežastis, tačiau specialaus prašymo ar leidimo iš įstaigos nereikia.

Norint ekologinės gamybos laukus tręšti organinėmis trąšomis iš ūkių, kuriuose nesertifikuota gyvulininkystė, taip pat reikia, užpildžius specialų prašymą, iš sertifikavimo įstaigos gauti raštišką leidimą. Ekologinės gamybos laukus draudžiama tręšti organinėmis trąšomis, gautomis iš stambių gyvulininkystės kompleksų.

Ūkių skaičius artėja prie 3 000

2007 metais patikrinti 2 857 ekologinės gamybos ūkiai, iš jų iki 2007 metų gruodžio 28 dienos keturiolika buvo nesertifikuoti, kaip neatitinkantys ekologinei gamybai keliamų reikalavimų, o 13 ūkių po sertifikavimo atsisakė ekologiškai ūkininkauti. 2 843 ekologinės gamybos ūkiuose buvo sertifikuota 120 417 ha žemės ūkio naudmenų, o nesertifikuota 444 ha. Nors 2007 metais sugriežtėjo ekologinės gamybos ūkiams keliami reikalavimai, tačiau buvo sertifikuoti 577 nauji ekologinės gamybos ūkiai.

Kaip ir 2006 metais, ekologinių ūkių skaičiumi ir sertifikuotu plotu pirmauja Biržų rajonas. Jame yra daugiausia ekologinei gamybai keliamus reikalavimus atitinkančių ūkių. Nedaug nuo lyderiaujančio rajono atsilieka Raseinių ir Ukmergės rajonai, kuriuose yra įsikūrę keletas didžiausių ekologinės gamybos ūkių. Vidutinis ūkio dydis siekia 42 ha, tačiau dominuoja iki 40 ha dydžio ekologinės gamybos ūkiai.

Daugiau dėmesio gyvulininkystei

2007 metais nemažai dėmesio buvo skirta ekologinės gamybos ūkiuose sertifikuojant gyvulininkystę ir leidžiant realizuoti ekologišką produkciją. Iki 2007 metų gruodžio 31 d. įprastiniai pašarai žolėdžiams negalėjo viršyti 5 procentų visų per parą šėrimui naudojamų pašarų, kitoms rūšims – 15 procentų, o nuo 2008 metų sausio 1 d. žolėdžius jau draudžiama šerti įprastiniais pašarais. Nustačius šį pažeidimą arba kad gyvuliai šeriami genetiškai modifikuotais pašarais, ūkiui nebus leidžiama realizuoti ekologiškos gyvulininkystės produkcijos arba kai kuriais atvejais bus nesertifikuojama gyvulininkystės sritis.

Panašios kontrolės priemonės taikomos ir dėl gyvulių įsigijimo iš įprastinių ūkių. Norint įsigyti gyvulių iš įprastinės gamybos ūkių, šį ketinimą reikia raštu suderinti su sertifikavimo įstaiga, t. y. pateikti nustatytos formos prašymą ir tik gavus raštišką leidimą įsigyti gyvulius. Būtina atkreipti dėmesį, kad pagal reikalavimus iš įprastinių ūkių karvių įsigyti negalima. Pagal taikomas išimtis iš įprastinių ūkių galima įsigyti tik suaugusias, bet dar palikuonių nesusilaukusias pateles natūraliam prieaugliui papildyti ar bandai atnaujinti. Nepaisant griežtėjančių reikalavimų, 2007 metais 817 ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkių buvo sertifikuota 32 844 vnt. gyvulių ir paukščių.

Laukinė augalija buvo sertifikuojama kaip ekologiška produkcija, jei ji surinkta iš ne žemės ūkio naudmenų, kurios atitinka Reglamento ir Taisyklių reikalavimus. Augalijos, surinktos iš gyvenamųjų teritorijų, parkų ar kitų apželdintų vietų, nebuvo leista realizuoti kaip ekologiškos ir tie plotai nesertifikuoti kaip laukinės augalijos rinkimo teritorija.

Didėjant ekologiškų produktų augintojų skaičiui, daugėja ir įmonių, norinčių perdirbti ar kitaip tvarkyti ekologiškus produktus. 2006 m. buvo sertifikuota 20 ekologiškų produktų tvarkymo įmonių ir 11 pagalbinių medžiagų tvarkymo ir prekybos įmonių, o 2007 m. sertifikuota 27 ekologiškų produktų tvarkymo įmonės (iš jų 3 pašarų perdirbimo įmonės) bei 18 pagalbinių medžiagų tvarkymo ir prekybos įmonių. Plečiasi produkcijos asortimentas: sertifikuotas galvijų, kiaulių, avių skerdimas, mėsos gaminiai, jogurtai, pienas, kefyras, grietinė, varškė, sūriai, pieno mišinėliai, ožkų sūrių išrūgų gėrimas, vaistinių ir prieskoninių augalų mišiniai, arbatos, duona, miltai, kruopos, penkių grūdų košės, grūdų trapučiai, grūdų sėlenos, riestainiai, ekstruduoti grūdų paplotėliai, džiovinti ir rauginti vaisiai ir daržovės, užšaldytos uogos, saldainiai, medus.

2007 metais buvo sertifikuota 13 ekologinės žuvininkystės ūkių, kurių bendras ekologinės gamybos plotas sudarė 5 040 ha. Didžiausias dėmesys ekologinės žuvininkystės ūkyje skiriamas sertifikuojamų tvenkinių vandens kokybei, nes nuo to priklauso ne tik žuvų sveikatingumas, bet ir sugautos produkcijos kokybė. Todėl iš ūkių reikalaujama atlikti išsamią vandens analizę laboratorijoje, dekadinius vandens parametrų (deguonis, temperatūra, ph) matavimus, kurie turi būti surašomi į atskirą žurnalą. Papildomai žuvys gali būti šeriamos tik ekologiškais pašarais. Įsigyjant tokius pašarus, reikia turėti pirkimą (sąskaitas-faktūras) bei kilmę (ekologinį sertifikatą) patvirtinančius dokumentus, kuriuose būtų įrašyta, kad tai ekologinė produkcija.

Taigi nors Ekologinio ūkininkavimo taisyklės ir reikalavimai ekologiniams ūkiams griežtėja, tačiau norinčių ekologiškai ūkininkauti skaičius nemažėja. 2007 metais, palyginti su 2006-aisiais, ekologiškai ūkininkaujančių žemdirbių padidėjo beveik 25 procentais. Tikimasi, kad daugelis ūkių bus orientuoti į geros ekologiškos produkcijos gamybą, kadangi nuo 2007 metų ekologinės gamybos ūkiams reikia pateikti išaugintos produkcijos realizavimą patvirtinančius dokumentus.

***
Visi ekologinės gamybos ūkio subjektai bei sertifikavimo įstaiga jau 2007 metais privalėjo laikytis naujų ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų 2007 m. balandžio 11 dieną LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D–156.