03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2007/06
Svarbiausi pokyčiai ekologinio ūkininkavimo taisyklėse
  • Virginijus MASIONIS, VšĮ „Ekoagros“
  • Mano ūkis

Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375, privalo laikytis visi turintys registruotus ekologinės gamybos ūkius. Viskas gyvenime greitai keičiasi, atsiranda naujų reikalavimų, todėl ir ekologinio žemės ūkio taisyklės nuolat tobulinamos. Paskutinioji jų versija išleista ir patvirtinta 2007 m. balandžio 11 dieną LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-156. Šio įsakymo privalo laikytis visi įregistruoti ekologinės gamybos ūkio subjektai bei sertifikavimo įstaigos.

Naujoje taisyklių redakcijoje išsiplėtė antroji dalis, kurioje yra daugiau sąvokų išaiškinimų, bei trečioji dalis, reglamentuojanti sertifikavimą. Sertifikavimo įstaiga nustato ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos proceso bei pačių produktų atitiktį Ekologinio žemės ūkio taisyklių (toliau – Taisyklės) ir Tarybos Reglamento (EEB) 2092/91 (toliau – Reglamentas) reikalavimus ir kontroliuoja sertifikavimo ženklo naudojimą ant produktų, tačiau nekontroliuoja produktų kokybės.

Pažeidus minėtus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga taiko nustatytas ir su ŽŪM suderintas sankcijas. Ministerijos patvirtintas galutines sankcijas kartu su Reikalavimais gaus kiekvienas pareiškėjas, įregistravęs savo ekologinės gamybos ūkį VšĮ „Ekoagros“. Be to, sertifikavimo įstaiga patikrina, ar pareiškėjas, norintis sertifikuoti žemės ūkio naudmenas, yra pateikęs visus žemės nuomos ar nuosavybės į tą žemę patvirtinančius dokumentus.

Naujose Taisyklėse nurodytas terminas (30 kalendorinių dienų), per kurį pareiškėjas gali kreiptis į įstaigą ar apeliacinę komisiją dėl priimto vienokio ar kitokio sprendimo išaiškinimo. Tačiau nėra apibrėžtas terminas, per kurį įstaigos ar apeliacinės komisijos priimtą sprendimą ūkio savininkas gali apskųsti Žemės ūkio ministerijai.

Siauresnės apsauginės juostos

Ekologinė gamyba negali būti vykdoma užterštoje aplinkoje, todėl ekologinės gamybos laukams nuo juos supančių taršos šaltinių reikia įrengti apsaugos juostas ir jas pažymėti nuolatiniais riboženkliais. Naujoje Taisyklių redakcijoje apsaugos juostų plotis nuo kai kurių taršos šaltinių sumažintas. Dabar nebereikės žiūrėti į kelio pravažumą, o pakaks žinoti kelio numerį, su kuriuo ribojasi sertifikuojamas laukas.

Nuo magistralinių kelių sertifikuojamas laukas turės būti nutolęs ne arčiau kaip 50 metrų (anksčiau buvo net iki 150 m), nuo krašto kelių – ne arčiau kaip 10 metrų, o nuo kitų kelių, tarp jų ir rajoninių – ne arčiau kaip 1–5 metrai. Taip pat sumažintas apsaugos juostos plotis nuo tradicinio laidojimo kapinių. Dabar laukas bus sertifikuojamas, jeigu jis nuo kapinių nutolęs ne arčiau kaip 50 metrų. Naujose Taisyklėse primenama, kad apsauginėse juostose privaloma laikytis Reglamento bei Taisyklių reikalavimų, tačiau apsaugos juostos nesertifikuojamos ir jose išauginta produkcija negali būti ženklinama ekologiškų produktų sertifikavimo ženklu.

Minimalus augalų tankumas

Naujoje Taisyklių redakcijoje pateikiami pasėlių tankumo reikalavimai ir nurodomas minimalus augalų kiekis viename hektare arba viename kvadratiniame metre.

Nepasiekus nurodyto augalų skaičiaus, laukas nebus sertifikuojamas kaip pasėlis. Išimtys taikomos sodams ir uogynams, įveistiems iki šių Taisyklių įsigaliojimo. Jiems pereinamasis laikotarpis dėl nurodytų reikalavimų taikymo bus nustatomas atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Taisyklėse nurodyta tik tai, kad naujai sodinami šaltalankių sodinukai turės būti pažymėti 0,5–0,7 m aukščio kuoliukais.

Ekologiškai ūkininkaujant, didelis dėmesys skiriamas dirvos derlingumui ir azoto balansui dirvožemyje. Todėl visi ekologinės gamybos ūkiai privalo parengti šiam ūkininkavimo būdui tinkamus sėjomainos planus, kuriuose ankštiniai augalai sudarytų ne mažiau kaip 20 proc., ir jų laikytis. Sėjomainos planus bus galima koreguoti ir keisti tik nurodžius svarbias priežastis. Be to, norint gauti gerą ir švarų derlių, pirmiausia sėjai reikia naudoti sertifikuotas geros kokybės sėklas.

Sėkla ir dauginamoji medžiaga

Nuo 2006 m. sausio 1 d. visi ekologiškai ūkininkaujantys žemdirbiai privalo naudoti tik ekologinės gamybos metodu išaugintas sėklas ar augalų (bulvių) dauginamąją medžiagą (būtina turėti Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie ŽŪM išduotą sėklos sertifikatą).

Ekologiniam ūkiui sėklas ir dauginamąją medžiagą galima:

  • įsigyti iš Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos atestuotų ekologiškų sėklų tiekėjų;
  • įsigyti iš ekologinės gamybos ūkių, kuriuose išaugintą produkciją galima naudoti kaip sėklas (turi būti ne tik ekologinės gamybos ūkio sertifikatas, bet dar ir sėklos sertifikatas);
  • naudoti savo ekologinėje ūkio dalyje išaugintą produkciją.

Jei Lietuvoje nėra norimos veislės ir kategorijos ekologiškų sėklų, taikomos išimtys ir leidžiama naudoti įprastinę sertifikuotą sėklą. Tokioms sėkloms ūkyje naudoti leidimus išduoda sertifikavimo įstaiga. Prieš sėją reikia su nustatytos formos prašymu kreiptis į įstaigą ir gauti leidimą ekologinės gamybos ūkyje naudoti ne­ekologiškas sertifikuotas sėklas. Prašymai peržiūrimi ir leidimai išduodami iki sėjos pabaigos. Pasibaigus sėjai, prašymai nesvarstomi ir leidimai neišduodami.

Laukinė augalija ir žuvininkystė

Laukinė augalija gali būti sertifikuojama kaip ekologiška produkcija, jei ji renkama ne žemės ūkio naudmenose, kurios atitinka Reglamento bei Taisyklių reikalavimus. Augmenija, surinkta iš gyvenamųjų teritorijų parkų ar kitų apželdintų vietų, negali būti laikoma ekologiška, ir ji nebus sertifikuojama.

Naujoje Taisyklių redakcijoje plačiau aprašomi reikalavimai ekologinės žuvininkystės ūkiams. Didžiausias dėmesys ekologinės žuvininkystės ūkyje turi būti skiriamas sertifikuojamų tvenkinių vandens kokybei, todėl pirmasis reikalavimas Taisyklėse įpareigoja ūkius išsamią biocheminę vandens analizę atlikti ne rečiau kaip du kartus per metus. Ne mažiau svarbi yra ir ligų profilaktika bei tam naudojamos priemonės ir medžiagos. Norint, kad žuvys mažiau sirgtų ir prieaugiai būtų didesni, reikia sudaryti geresnes laikymo ir mitybos sąlygas. Taisyklėse akcentuojama, kad ekologiniuose tvenkiniuose draudžiama maudytis, mėgėjiška žūklė ar kitokia veikla, nesusijusi su ekologine gamyba. Teritorija aplink tvenkinius turi būti švari, neprišiukšlinta. Žuvis galima šerti tik geros kokybės ekologiškais pašarais, kurių kilmei patvirtinti reikia turėti ekologinio (ne pereinamojo) ūkio sertifikatą su jame įrašyta sertifikuota produkcija.

Pereinamasis laikotarpis

Norint turėti realizuojamos ekologiškos produkcijos, negalima ūkyje auginti paralelinės produkcijos įprastinėje ūkio dalyje arba tuos pačius augalus auginti skirtingų statusų laukuose. Tokiu atveju pareiškėjai prašo sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį laukams, kurie buvo vėliau įtraukti į ekologinę gamybą ir suteiktas jiems žemesnis statusas. Naujose Taisyklėse pabrėžiama, kad prašymus dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo įstaigai reikia pateikti iki einamųjų metų gegužės 1 dienos. Prie prašymo reikia pridėti patvirtinantį dokumentą, kad tuose laukuose per paskutinius 3 metus nebuvo naudotos jokios sintetinės medžiagos ir vienerius pastaruosius metus jie buvo įtraukti į ekologinės gamybos plotus.

Gyvulininkystė ir pašarai

Naujoje Taisyklių redakcijoje visai nebeliko reikalavimų dėl sertifikuoto gyvulininkystės ūkio praplėtimo ar pašarų naudojimo, kadangi šie reikalavimai labai aiškiai ir plačiai pateikti Reglamente ir jie negriežtinami. Perkant gyvulius iš įprastinės gamybos ūkių, būtina raštu suderinti su sertifikacijos įstaiga, pateikiant nustatytos formos prašymą. Tik gavus leidimą, galima įsigyti gyvulius iš įprastinio ūkio. Reikia atkreipti dėmesį, kad įprastinės gamybos pašarai žolėdžiams iki 2007 metų gruodžio 31 d. negali viršyti 5 proc. visų per parą šėrimui naudojamų pašarų, kitoms rūšims – 15 procentų.

Pagal naująsias Taisykles sertifikavimo įstaiga galės leisti ekologinės gamybos ūkiuose naudoti pagalbines medžiagas, kurios nėra įtrauktos į Reglamente leidžiamų naudoti medžiagų sąrašą, tačiau atitinka Reglamento ir Taisyklių reikalavimus. Įrodymui reikės pateikti medžiagos kilmę ir sudėtį patvirtinančius dokumentus ar atliktų laboratorinių tyrimų analizės dokumentus.

Nors Ekologinio ūkininkavimo taisyklės griežtėja ir reikalavimai ekologiniams ūkiams auga, tačiau norinčių ekologiškai ūkininkauti nemažėja. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiais, ekologiškai ūkininkaujančių žemdirbių padidėjo apie 30 proc. (670 naujų pareiškėjų). Tikimasi, kad daugelis naujųjų ūkininkų bus orientuoti į geros ekologiškos produkcijos gamybą ir realizavimą.