23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2007/05
Kaip sukurti gamintojų organizacijas
 • Vytautas VAZNONIS, LŽŪU
 • Mano ūkis

Ekonomiškai veiksmingų gamintojų organizacijų įkūrimas – būtina Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės sektoriaus konkurencingumo sąlyga, padėsianti spręsti daugelį problemų: mažinti produkcijos gamybos ir realizavimo kaštus, didinti augintojų pajamas.

Europos Sąjungos (ES) vaisių ir daržovių rinka tvarkoma skatinant gamintojų organizacijų veiklą. ES valstybėse vaisių ir daržovių prekybos įmonės nuolat stambėjo, tad žemdirbiams buvo vis sunkiau su jomis konkuruoti. 1996 m. ES pertvarkė vaisių ir daržovių sektorių: nuo tada parama vaisių ir daržovių augintojus pasiekia per gamintojų organizacijas, kurios sudaro atsvarą stambėjančioms prekybos įmonėms. Susivienijusiems augintojams lengviau techniškai modernizuoti ūkius, jiems užtikrinamos didesnės pajamos, paprasčiau yra stabilizuoti rinką produkcijos pertek­liaus atveju.

Gamintojų organizacijos yra pagrindinis ES vaisių ir daržovių rinkos organizavimo elementas. Joms perduodama atsakomybė dėl rinkos būklės, teikiama finansinė parama. Gamintojų organizacijos kontroliuoja apie 40 proc. ES vaisių ir daržovių rinkos (Belgijoje, Airijoje, Olandijoje – net 80 proc.).

Lietuvos vaisių ir daržovių augintojai taip pat jungiasi į formalius ir neformalius ūkinius darinius, nes tik taip gali prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių rinkos sąlygų, būti visaverčiais rinkos partneriais, gaminti ir pateikti rinkai paklausią produkciją, konkuruoti su užsienio augintojais. Tačiau mūsų žemės ūkio produkcijos gamintojų, taip pat vaisių ir daržovių augintojų, kooperacija palyginti menka, o daugelis registruotų kooperatyvų yra formalūs ar ekonomiškai silpni.

Gamintojų organizacijas pripažinti pagal ES reikalavimus pradėta dar prieš Lietuvai įstojant į ES (Vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų pripažinimo ir paramos joms teikimo taisyklės patvirtintos 2002 m.). Apie gamintojų organizacijų rėmimą žino daugelis mūsų vaisių ir daržovių augintojų. Tačiau iki šiol Lietuvoje nėra nė vienos vaisių ar daržovių gamintojų organizacijos.

ES gamintojų organizacijoms keliami pagrindiniai reikalavimai yra planuoti gamybą ir pritaikyti ją prie paklausos, ypač pagal kiekį ir kokybę, realizuoti organizacijos narių produktus, mažinti gamybos kaštus ir stabilizuoti produkcijos kainas, racionaliai naudoti gamtinius išteklius.

Juridinis asmuo, siekiantis būti pripažintas kaip gamintojų organizacija, privalo turėti ne mažiau kaip 5 narius – vaisių ir daržovių augintojus, metinės pajamos už parduotą narių produkciją turi būti ne mažesnės kaip 100 tūkst. eurų.

Gamintojų organizacija nėra nauja įmonės forma. Besivienijantys vaisių ir daržovių augintojai pirmiausia turi sukurti pagal atitinkamą LR įstatymą įregistruotą įmonę ir tik po to siekti, kad ji būtų pripažinta gamintojų organizacija. Gamintojų organizacijoms ir jų nariams keliami reikalavimai (bendras visos narių pagamintos produkcijos realizavimas, bendrų gamybos, prekinio paruošimo ir aplinkos apsaugos taisyklių laikymasis, paslaugų nariams teikimas, kolektyvinis sprendimų priėmimas, išstojimo iš organizacijos apribojimai, sankcijų taikymas įstatų nesilaikantiems nariams) iš esmės atitinka kooperatinės veiklos principus. Gamintojų organizacijos Lietuvoje turėtų rinktis kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) formą, nors, atsižvelgiant į narių interesus, galima rinktis ir kitokio juridinio asmens formą.

Kad gamintojų organizacija galėtų gauti šią finansinę paramą, būtina parengti 3–5 metų veiksmų programą ir sukurti specialų veiklos fondą šiai programai vykdyti. Veiksmų programa – tam tikras gamintojų organizacijos pateiktas veiklos planas, kuriuo siekiama pagerinti gamintojų organizacijos ar jos narių veiklą produkcijos kokybės, rinkodaros ir aplinkosaugos srityse. ES remia veiklos fondus įsteigusias gamintojų organizacijas, finansuodama juos iki 50 proc., tačiau parama negali būti didesnė kaip 4,1 proc. gamintojų organizacijos dokumentais patvirtintų metinių pajamų už vaisių ir daržovių, pagamintų organizacijos narių ūkiuose, pardavimą.

Juridinis asmuo, vienijantis vaisių ir daržovių gamintojus, negalintis įvykdyti visų gamintojų organizacijoms nustatytų reikalavimų, gali prašyti preliminaraus gamintojų grupės pripažinimo. Preliminariai pripažinta gamintojų grupė turi būti parengusi planą tapti gamintojų organizacija per trumpesnį kaip 5 metų laikotarpį.

Paramos dydis preliminariai pripažintoms gamintojų grupėms priklauso nuo dokumentais patvirtintų metinių pajamų už vaisių ir daržovių, pagamintų organizacijos narių ūkiuose, pardavimą. Ši parama skiriama įsteigimo ir administ­ravimo išlaidoms padengti. Be to, preliminariai pripažintos gamintojų grupės gali gauti iš dalies kompensuojamus kreditus pripažinimo plano vykdymo priemonėms finansuoti.

Nuo 2008 m. ES vaisių ir daržovių rinkos organizavimas bus reformuojamas. Numatoma, kad gamintojų organizacijų reikšmė rinkoje ir parama joms bus padidinta. Gamintojų organizacijų veiklos fondo finansavimas iš ES lėšų naujosiose ES šalyse (taigi ir Lietuvoje) bus padidintas iki 60 proc. (šiuo metu 50 proc.). Numatoma skirti papildomą paramą tarpvalstybinėms gamintojų organizacijoms.

Vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų kūrimo perspektyvos aptartos šių metų kovo mėn. Panevėžyje vykusiame seminare, dalyvaujant Lietuvos ir Latvijos atstovams bei Olandijos ekspertams. Projektą „Gamintojų organizacijų Latvijoje ir Lietuvoje rėmimas“ finansuoja Olandijos ekonomikos reikalų ministerija. Projekto tikslas – pasiekti, kad priimtos gamintojų organizacijų pripažinimo ir rėmimo taisyklės pradėtų veikti, t. y., kad su ekspertų parama būtų sukurta bent viena gamintojų organizacija, pasirengusi veikti pagal ES reglamentų reikalavimus ir gauti finansinę paramą. Ji turėtų tapti geru pavyzdžiu kitiems sektoriaus dalyviams. Kiekvienas gamintojas pats turi spręsti, kaip dirbti – atskirai ar kartu, tačiau norima parodyti bendro darbo privalumus.

2005 m. rugsėjo 20 d. ES Tarybos reglamentas Nr. 1698/2005 dėl paramos kaimo plėtrai nustatė naujosioms ES šalims narėms (tarp jų ir Lietuvai) pereinamojo laikotarpio priemonę – gamintojų grupių įsikūrimo rėmimą.

Taigi finansinę paramą gaus ne tik vaisių ir daržovių, bet ir pieno, grūdų, mėsos bei kitų žemės ūkio produktų gamintojų kooperatyvai ar kiti formalūs žemdirbių junginiai, kurie bus pripažinti gamintojų grupėmis. Ši paramos priemonė įsigalioja nuo šių metų, kurie yra naujojo programavimo laikotarpio pradžia.

Paramą gaus gamintojų grupės, kurias kompetentinga nacionalinė institucija oficialiai pripažins iki 2013 m. gruodžio 31 d. Parama skiriama gamintojų grupėms kurti ir jų administracinei veiklai palengvinti, siekiant:

 • kad gamintojų, kurie yra tokių grupių nariai, gamyba ir produkcija atitiktų rinkos reikalavimus;
 • prekės rinkai būtų tiekiamos bendrai (tai apima pasirengimą pardavimui, pardavimų centralizavimą ir tiekimą didmenininkams);
 • būtų parengtos bendros informavimo apie gamybą, ypač apie derliaus nuėmimą ir turimas atsargas, taisyklės.

Parama bus skiriama pirmuosius 5 metus nuo gamintojų grupės pripažinimo dienos ir apskaičiuojama pagal šios grupės metines pajamas už parduotą narių produkciją. Jos dydis bus nustatomas taip pat, kaip vaisių ir daržovių preliminariai pripažintoms gamintojų grupėms.

Ši priemonė turėtų paskatinti naujų kooperatyvų kūrimąsi, taip pat leistų veikiantiems kooperatyvams sustiprėti. Kad šia parama mūsų žemdirbiai galėtų pasinaudoti, turi būti priimtos gamintojų grupių pripažinimo, kontrolės, finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo taisyklės. Deja, kol kas jos neparengtos. Ši paramos priemonė dar menkai propaguojama, neorganizuojamas žemdirbių mokymas.

***

Gamintojų organizacijos privalo reikalauti, kad nariai:

 • taikytų gamintojų organizacijos priimtas taisykles, susijusias su pardavimu, aplinkos apsauga, gamyba ir duomenų apie gamybą teikimu;
 •  priklausytų tik vienai tam tikrų produktų grupių gamintojų organizacijai;
 • per gamintojų organizaciją parduotų visą produkciją;
 • teiktų gamintojų organizacijai statistikos tikslais reikiamą informaciją, ypač apie auginimo plotus, užauginamos produkcijos kiekius, derlingumą ir tiesioginius pardavimus;
 • mokėtų finansinius įnašus veiklos fondui.

Siekiant padidinti Lietuvos vaisių ir daržovių gamintojų konkurencingumą ir sustiprinti jų pozicijas ES rinkoje, būtina:

 • pritaikyti gamybą prie rinkos kiekybinių ir kokybinių poreikių;
 • gaminti ir paruošti produkciją pagal vienodus standartus;
 • koncentruoti pasiūlą, t. y. turėti didelius kiekius vienarūšės produkcijos;
 • mažinti gamybos kaštus ir didinti gamybos pelningumą.