23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2007/05
Kaip organizuoti statybas
  • Mano ūkis
  • Mano ūkis

Žemės ūkio statiniams (tvartams, mėšlo kaupykloms, garažams, sandėliams ir kitiems pastatams) statyti reikia parengti statybos projektą ir iš savivaldybės gauti statybų leidimą.

Norint pradėti projektavimo darbus, statytojui iš savivaldybės reikia gauti projektavimo sąlygų sąvadą. Todėl ūkininkas privalo pateikti savo rajono savivaldybei duomenis projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Šiems dokumentams gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos tarnautojui) prašymą (paraišką) ir STR 1.05.05:2004 2 priedą „Duomenys apie statinyje planuojamą ūkinę veiklą ir naudojamus gamtos išteklius“. Taip pat reikia pateikti žemės sklypo, kuriame rengiamasi statyti statinį, nuosavybės dokumentus, ūkio statinių nuosavybės dokumentus, situacijos planą M1:10 000, ūkio registravimo pažymėjimą (kopiją), sklypo toponuotrauką M1:500 arba M1:1 000 bei geologinių tyrinėjimų rezultatus. Be minėtų dokumentų reikia pridėti projektinius pasiūlymus, jeigu jie buvo rengiami. Paprastai šie duomenys pateikiami rajono savivaldybės Architekto tarnybai, tačiau kai kuriuose rajonuose už statybų organizavimą atsakingi kiti skyriai.

Savivaldybės atsakingo skyriaus įgaliotas darbuotojas, gavęs minėtus dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms gauti pagal kompetenciją įvairioms institucijoms: inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams; regiono aplinkos apsaugos departamentui; už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektui rengti); už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, projektui rengti) ir kitoms institucijoms.

Projektavimo sąlygos parengiamos per 10 dienų nuo savivaldybės atsakingo skyriaus įgalioto darbuotojo paraiškos gavimo. Per tą patį laiką projektavimo sąlygas, priklausančias savivaldybės kompetencijai, parengia savivaldybės atsakingo skyriaus įgaliotas darbuotojas.

Projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės atsakingo skyriaus įgaliotas darbuotojas. Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Savivaldybės atsakingo skyriaus įgaliotas darbuotojas, suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais, šį sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo jo prašymo gavimo (įskaitant į šį laiką 5 dienas, skirtas suderinti su statinio projektavimo sąlygas parengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) bei institucijomis) arba per 15 dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas.

Statinio projektavimo sąlygų sąvadas galioja tol, kol galioja statybos leidimas. Jei per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo minėtas leidimas nebuvo išduotas, savivaldybės atsakingo skyriaus įgaliotas darbuotojas projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina iš naujo (projektavimo sąlygos paliekamos tos pačios arba pakeičiamos).

Gavus projektavimo sąlygų sąvadą, galima pradėti projektavimo darbus. Kartu su projektavimo sąlygų sąvadu projektuotojui dar reikia pateikti sklypo topografinę nuotrauką (M 1:500 arba M 1:1 000) ir statybos sklypo geologinių sąlygų įvertinimo rezultatus.

Turėdamas šiuos dokumentus, projektuotojas gali projektuoti mėšlo laikymo kaupyklas ar kitus statinius, jų konstrukcijas ir parengti aplinkosauginę projekto dalį. Svarbu pasirinkti tokias technologijas, kurios būtų kuo pigesnės, bet maksimaliai patikimos, patogios, lengvai aptarnaujamos. Taip pat reikia įvertinti ir gyvūnų gerovės reikalavimus.

Parengus projektą, jį reikia suderinti su projektavimo sąlygų sąvade numatytomis organizacijomis ir patikrinti išduotų projektavimo sąlygų įgyvendinimo galimybes. Tuomet, pateikus savivaldybei prašymą, projektą ir projektavimo sąlygų įgyvendinimo protokolą, belieka gauti leidimą statyboms.

Savivaldybės atsakingo skyriaus įgaliotas darbuotojas privalo išduoti statybos leidimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Nuolatinės statybos komisijos protokolo gavimo.

Jei statybos leidimas neišduodamas, savivaldybė per 10 dienų raštu praneša apie tai statytojui, nurodydama konkrečias statybos leidimo neišdavimo priežastis.

Atsisakymą išduoti statybos leidimą statytojas gali apskųsti administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Jei statybos leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir statytojui nepranešta apie neišdavimo priežastis, statytojas turi teisę vykdyti statybą be leidimo, tačiau apie tai raštu pranešęs statybos leidimą išduodančiam savivaldybės atstovui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki statybos pradžios. Leidimą išduodantis subjektas privalo šį raštą įregistruoti kaip statybos leidimą.

Statybos leidimas galioja 10 metų. Leidimas statyti ir naudoti laikiną statinį galioja iki leidime nurodyto laiko, kuris nustatomas Nuolatinės statybos komisijos protokolu, atsižvelgiant į statinio paskirtį, ir įrašomas statybos leidime, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 3 metai.

Statybos leidimas netenka galios šiais atvejais:

  • kai įstatymų nustatyta tvarka žemės sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams;
  • teismo sprendimu;
  • jei nuo leidimo išdavimo dienos per 3 metus statinys nebuvo pradėtas statyti arba per 10 metų nebuvo pripažintas tinkamu naudoti.

Leidimui netekus galios, statytojas, norėdamas pradėti ar tęsti statybą, turi kreiptis į statybos leidimą išdavusį savivaldybės atstovą dėl naujo statybos leidimo išdavimo.

Jei statybos metu arba iki statybos pradžios yra keičiami statinio esminiai projektiniai sprendiniai (statinio paskirtis, vieta, matmenys, pagrindinės konstrukcijos, fasadų išvaizda, technologija), kuriems pritarė Nuolatinė statybos komisija, statybos leidime ir leidimų registracijos žurnaluose (laikmenose) padaromos žymos apie dalinį projekto pakeitimą.

Pateikti reikalavimai ir nurodymai mėšlidžių statyboms ar kitiems statiniams yra privalomi visiems statytojams, tačiau kiekvienas ūkis yra skirtingas pagal gamybos pajėgumus, finansinę būklę ar reljefo ypatumus, tad kiekvienu mėšlidės statybos organizavimo atveju darbai yra ir panašūs, ir skirtingi. Ypač skiriasi laiko sąnaudos įvairiai dokumentacijai pateikti savivaldybei, siekiant gauti projektavimo sąlygų sąvadą, vėliau rengiant projektą ar atliekant statybos darbus.


Parengė Dalius AKSENAVIČIUS, LŽŪKT