MU mob.pren. 22 10 04 23 01 09 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2006/09
Pagerintas baltarusiškų traktorių hidraulinis keltuvas
  • Dr. Aleksandras KIRKA, LŽŪU
  • Mano ūkis

Belarus 1522 ir 1523 modeliuose naudojama vakarietiška hidraulika, kuri ir sisteminiu, ir atskirų komponentų požiūriu iš esmės skiriasi nuo kituose Belarus traktoriuose naudojamų hidraulinių sistemų.

Straipsnyje pateikiamas hidraulinės sistemos veikimo aprašymas, nesigilinant į atskirų hidraulinių komponentų konstrukcijas. Išskirtiniai ypatumai yra šie: hidraulinis keltuvas valdomas atskiru valdymo bloku, veikiančiu automatiniu pozicinio, jėginio arba mišraus reguliavimo režimu. Suprantama, yra galimas ir rankinis keltuvo valdymas, naudojamas prijungiant ar atjungiant žemės ūkio mašinas nuo traktoriaus ir panašiai.


Hidraulinio keltuvo valdymo režimas bei parametrai nustatomi potenciometru (55) ir valdymo pulte įrengtais perjungik­liais, iš kurių elektriniai valdymo signalai perduodami į mikroprocesorių (51). Į jį siunčiami taip pat elektriniai valdymo signalai iš jėginio (48) ir pozicinio (49) jutiklių. Įvertinęs visų gaunamų signalų vertes, mikroprocesorius perduoda valdymo signalą į valdymo bloką (19), kuris valdo keltuvo hidraulinį cilindrą.

Traktoriaus Belarus keltuvo valdymo sistemą maitina siurblys, kurio korpuse įtaisytas apsauginis vožtuvas, apribojantis maksimalų 230 bar slėgį. Iš siurblio alyva tiekiama į slėginį filtrą. Jo korpuse įrengtas praleidžiamasis vožtuvas, atsidarantis esant slėgių skirtumui 3,5 bar. Toliau alyva tiekiama į prioritetinį vožtuvą, kuris srautą dalija į dvi dalis: dalis alyvos nukreipiama į hidrostatinę vairavimo sistemą, likusi dalis – į keltuvo valdymo sistemą.

Neutrali padėtis

Veikiant siurbliui, alyva teka iš jo į slėgio liniją (P) ir per praleidžiamojo vožtuvo kiaurymę patenka į ertmę, esančią kairėje jo pusėje. Slėgio veikiamas praleidžiamasis vožtuvas slenka į dešinę, nugalėdamas spyruoklės pasipriešinimą, ir atidaro alyvai kelią iš slėgio linijos (P) į baką (N).


Per praleidžiamojo vožtuvo kiaurymę (1) alyva patenka ir į dešiniąją ertmę, tačiau ši ertmė per pagrindinį sklandį (2) yra sujungta su baku, todėl joje nėra slėgio ir praleidžiamasis vožtuvas pasislenka į dešinę, atidarydamas grįžtamąją liniją (7). Nedidelis alyvos srautas teka į baką linija (T).


Pagrindinį sklandį (2) centravimo spyruoklės (esančios kairėje sklandžio pusėje) palaiko vidurinėje padėtyje. Slėgio ir spyruoklės veikiamas valdomas atbulinis vožtuvas (6) (nuleidimo vožtuvas) yra uždarytas.

Kėlimo padėtis

Sužadinus dešinįjį elektromagnetą, valdymo blokas perjungiamas į kėlimo padėtį. Elektromagnetas perstumia pagrindinį sklandį (2) į kairę. Tada atidaromas kanalas iš praleidžiamojo vožtuvo (1) į hidraulinius cilindrus. Atidarymo dydis proporcingas elektromagnetu tekančios srovės stipriui.


Dešinioji praleidžiamojo vožtuvo ertmė sujungiama su hidrauliniu cilindru. Siurblio sukuriamas slėgis priklauso nuo hidraulinio cilindro apkrovos. Slėgių skirtumas pagrindiniame sklandyje atitinka valdymo slėgį, alyvos srautas priklauso taip pat nuo sklandžio padėties ir alyvos klampos.

Kėlimo elektromagnetas valdomas taip, kad srovė įjungiama ar išjungiama per keletą milisekundžių, todėl sklandis gali laisvai grįžti į pradinę padėtį.

Nuleidimo padėtis

Sužadinus kairįjį elektromagnetą, valdymo blokas atsiduria nuleidimo padėtyje. Elektromagnetas perstumia pagrindinį sklandį į dešinę. Tada atidaromas kanalas tarp vožtuvo (5) ir bako (T).


Tuo pačiu metu valdymo kanale susidaręs slėgis atidaro atbulinį (6) ir nuleidimo (5) vožtuvus, ir alyva gali ištekėti iš hidraulinio cilindro į baką. Slėgis grįžtamajame kanale veikia priekinę nuleidimo vožtuvo (5) dalį. Kai šis slėgis ir spyruok­lės jėga viršija slėgį valdymo kanale, vožtuvas užsidaro.

Grįžtamojo srauto dydis nepriklauso nuo keltuvą veikiančios išorinės jėgos. Nuleidimo dydis proporcingas elektromag­netu tekančios srovės stipriui. Valdymo linijos slėgio vožtuvas (3) nustato pagrindinį sklandį (2) veikiantį slėgių skirtumą.


Laisvos cirkuliacijos iš siurblio (P) į baką (N) kontūras veikia taip pat, kaip ir neutralioje padėtyje.